EN BIBLIOGRAFI

        om steder, begivenheder m.m. i Tjele kommune

Henvisningerne er anført under de sogne i  gl.Tjele kommune’, som de vedrører.

        Inden for de enkelte sogne er henvisningerne meddelt i kronologisk orden – efter trykkeår.
        Bibliografien udarbejdet af Knud Erik Riisager.

Omtale af sognene i de store topografiske værker som TRAP m.fl. er ikke medtaget i denne bibliografi. Ligeledes er omtale i aviser kun medtaget i meget ringe omfang.

Du kan bladre gennem hele listen – eller vælge det sogn, som du netop er interesseret i

BIGUM SOGN

NR. VINGE SOGN

VEJRUM SOGN

HAMMERSHØJ SOGN

PEDERSTRUP SOGN

VISKUM SOGN

KVORNING SOGN

RØDDING SOGN

VORNING SOGN

LINDUM SOGN

TJELE SOGN

ØRUM SOGN

LØVEL SOGN

VAMMEN SOGN

 

 TJELE KOMMUNE

    Landet omkring Viborg. Turistårbogen 1977. 1977. Udg. Samvirkende Danske
    Turistforeninger. (Udførligt stedregister) [I de indledende afsnit om
    geologi, natur, historie og folkeliv samt i turbeskrivelserne er flere
lokaliteter i kommunen nævnt.
    I regn og slud … Et rids af Viborg Postkontors historie. af Christian
    Jacobsen. Udgivet af Viborg Postkontor i samarbejde med Viborg Stiftsmuseum.
    1994. [Historien har forbindelser ud i postkontorets opland. En række af
    Tjele kommunens byer er omtalt: Vammen, Rødding, Løvel, Vejrumbro, Viskum,
    Ørum, Tjele, Hammershøj]
    Beretning fra Lokalhistorisk Forening i Tjele Kommune, udsendt vinteren
1996. [Side 3-7 “Skolens historie i Tjele kommune”, af Kristian Hedegaard,
    Ørum]
    Beretning fra Lokalhistorisk Forening i Tjele Kommune, udsendt vinteren
1997. [Side 5-30 “Hvad der skete forud for besættelsen af Danmark den 9.
april 1940″ af Erik Hansen, Hammershøj]
    Tjele på langs 1997. Egnshistorie og folkeliv. Side 9-11. Om Tjele
    kommunevåbens tilblivelse, – som fhv. kommunaldirektør Jørgen Jacobsen
    oplevede det.
    Tjele på langs 1997. Egnshistorie og folkeliv. Side 46-58. Da Tjele kommune
    blev til, – resultat af kommunalreformen set i lokalt perspektiv. Af Jørgen
    Jacobsen.
    Tjele på langs 1997. Egnshistorie og folkeliv. Side 77-79. Tjelesangen. Af
    Jørgen Hagsholm.
    Hjemmeværnet. Kompagni 2205 Tjele, 1951-1991. Udg. af Hjemmeværnskompagni
    2205 Tjele i marts 1999. 80 sider, A4, upag., mange illustrationer.
    Tjele på langs 2006. Egnshistorie og folkeliv. Side 9-66. Syv artikler fra
    kommunens historie 1970-2006, skrevet i anledning af at kommunen nedlægges.
    Tjele på langs 2006. Egnshistorie og folkeliv. Side 80-90. Purhus-Tjele
    Ugeavis- et bladhus i lokalområdet, af Jørgen Hagsholm.
    Om Viborg-Fårup-Mariager privatbane
    gennem nogle af Tjele kommunes sogne:
Viborg Stifts Folkeblad. 29. maj 1923. “Viborg-Faarup Banen”
    Den midtjyske radikale Venstreavis. 28. juni 1927. Den højtidelige Aabning
    af Viborg-Mariager-Banen i Gaar.
    Viborg Stifts Folkeblad. 28. juni 1927. Viborg-Faarup-Mariager-Banens
    Indvielse.
    Danmarks Jernbaner, bind 1, Historisk og Biografisk Haandbog. Red.: Martin
    Buch og C.I. Gomard. Alex Kappels Forlag, 1933.
    (Reprint – banebøger. 1987)
    Jernbanens HVEM, HVAD, HVOR. Politikens Forlag. 1959.
    Viborg Stifts Folkeblad. 29. maj 1965. I aften kører det sidste persontog.
    -ly.
    Viborg Stifts Folkeblad. 31. maj 1965. Sidste persontog har kørt paa
    Viborg-Faarup-banen. -ly.
    Viborg Stifts Folkeblad. 1. april 1966. Det sidste tog fra Fårup til
    Mariager. -ly.
    Niels Jensen, Danske Jernbaner 1847-1972. Clausens Forlag, 1972.
Signalposten. 11. Årgang, nummer 1. Januar/Februar 1975. “Nedlagte Baner”,
    Jyske Privatbaner af A. Gregersen. Mariager-Fårup-Viborg Jernbane, 1. del.
    Side 28-37.
Signalposten. 11. Årgang, nummer 2. Marts/april 1975. “Nedlagte Baner”,
    Jyske Privatbaner af A. Gregersen. Mariager-Fårup-Viborg Jernbane, 2. del.
    Side 65-82.
    B. Sundahl, O. Linå Jørgensen: Mariagerbanen 50 år. 1927-1. juli- 1977.
    Dansk Jernbane-klub, Midtjysk Afdeling. 1977.
    Niels Jensen: Østjyske Jernbaner. Clausens Forlag. 1978. [Side 141-149]
    Helge Christiansen og Richard Ammitzbøll: Hammershøj og den lokale jernbane.
    Hammershøj 1980. [32 sider, duplikeret hæfte, et undervisnings¬materiale med
    gennemarbejde tekster og tilhørende opgaver til brug i folkeskolen]
    Anders Riis: Med Mariane fra fjord til hede. Historien om
    Mariager-Faarup-Viborg Jernbane.
    Udg.: Dansk Jernbane-Klub nr. 53. 2009. 256 sider – fyldt med billeder.
    BIGUM SOGN
    Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, 3. række, 7. bind. 1917.
“Skaalformede Fordybninger”, Hellige Tegn for Ilden, af Sophus Müller. [I en
    lang artikel om dette emne er stenen fra Bigum jættestuen nævnt, ligesom der
    findes et billede af den].
    Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie. 3. række, 7. bind. 1917. [I
artiklen: “Studier öfver Gånggriftkulturen i Danmark” af C.A. Nordman
    omtales flere steder fund fra jættestuen i Bigum.]
    Saml. til Jydsk Historie og Topografi, 4. række. 5 bind. 1925-27.
“Bidrag til Oplysning om Landsbypræsternes økonomiske Vilkår i Hald og
Skivehus Amter i slutningen af 17. århundrede”, af Carl Christiansen. Side
    277-387.
    [på side 292 er Bigum nævnt – præsten Jens Sørensen Lund]
    Saml. til Jydsk Historie og Topografi, 4. række. 6 bind. 1928-30.
“En Kirketyvs Bedrifter”. Ved Kaptajn V. Hostrup-Schultz.
    [Side 334 berettes om tyveri i Bigum Kirke].
    Saml. til Jydsk Historie og Topografi, 4. række. 6 bind. 1928-30.
“Bidrag til Oplysning om Herremænds og Herregaardsforpagteres økonomiske
Vilkaar i Hald og Skivehus Amter i Slutningen af 17. Aarhundrede”. Af
    Arkivar Carl Christiansen. Side 21 – 179. [Sødal og Bigumgård er omtalt
    flere steder i artiklen].
    Fra Randers Amt. Bind 27. Årbog udgivet af Randers Amts Historiske Samfund,
    1933.
[Paul Glerup: “Hovedgården Hvidsten”, side 5-62, omtaler
    slægtskabsforbindelser til ejere af – og anden omtale af – Hovedgården
    BIGUM.]
“Fra Viborg amt”, 1938, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
    Kr. Pedersen: Ulvenes Forekomst i Midtjylland, særlig i Viborgegnen. [I
    artiklen er bl.a. følgende lokaliteter omtalt: Lindum Skov, Lindum-Bigum
    Skovene, Sjørring Enge, Formyre, Erichstrup i Bigum, Tjele Skov, Sødal Skov]
“Fra Viborg amt”, 1941, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
    Side 130-145. F.Elle Jensen: Hr. Michael til Vammen, Lindum og Bigum. En
    skikkelse fra pietismens tid.
“Fra Viborg amt”, 1943, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
    F.Elle Jensen: Visitatsoptegnelser af biskop Otto Laub, [side 110-111,
    Vammen, Bigum og Lindum.]
“Fra Viborg amt”, 1944, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
    Kr. Pedersen: Indberetning fra nogle Herreder og Sogne i Viborg Amt 1743.
    [side 6-10 om Nørlyng herred og Vammen, Bigum og Lindum]
    F. Elle Jensen: Pietismen i Jylland. G.E.C. Gads Forlag, 1944. (Teologiske
    Studier nr. 5.). [På side 106 er beskrivelse af sognepræst Michael Feld i
    Vammen-Lindum-Bigum samt en enkelt henvisning til sognepræsten for Tjele,
    Joh. Plenge.].
    N.P.J. Munk: Viborgegnens Kirker, særtryk, udsendt ca. 1945 af ???.
    [side 41-42 om Bigum kirke, med fotografi af kirken].
    H. Ballund Jensen: Halvtreds Udflugter i Viborgs Omegn. Udg. af
    Turistforeningen f. Viborg og Omegn. 1946. [På tur nr. 15 og 32 er Bigum og
    Lindum skovene, samt Jættestuen, omtalt]
    Vort sogns historie i 100 aar. Bind 8. (Udgivet i 1950-erne?)
    [Side 401-423, Vammen sogn, Bigum sogn og Lindum sogn: Generelt om sognene
    og derefter beskrivelse, m. billede, af 74 ejendomme og med
    personalhistoriske oplysninger om ejeren.]
    Kirke og Sogn i fortid og nutid, Viborg Stift 2. bind, A.C.Normanns Forlag,
    1952.
    [side 720-727, Vammen-Lindum-Bigum, af H.Heilesen, arkivar, Viborg.]
Fra Viborg Amt 1956. Troels Dahlerup: “Sogn og Pastorat, – Bidrag til Viborg
Stifts Historie i Senmiddelalderen”. [Side 24 nævnes Vammen-Bigum-Lindum].
“Fra Viborg amt” 1959, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
    Erik Hvidtfeldt: Præsteindberetninger fra Viborg stift 1771. [side 78-81,
    Vammen, Lindum og Bigum Sogne]
    Romansk Stenhuggerkunst i Viborg Amts Kirker. Tekst: Harald Ditzel.
    Historisk Samfund for Viborg Amt. 1963. [Side 12 er Bigum nævnt i teksten.
    Samt billedplancher nr. 10, 21, 62 og 65].
    Johannes Brøndsted: Danmarks Oldtid. Gyldendal 1966. Bind 1. [side 231,235 +
    386, grundplan af jættestue, samt omtale sammen med andre. Side 308, billede
    af urnen fra Bigum, samt omtale af type]
    Marianne Bro-Jørgensen: Billeder af Viborg amts forhistorie. Historisk
    samfund for Viborg amt, 1966.[Jættestuen i Bigum, side 44-45].
    P.V. Glob: Helleristninger i Danmark, Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter,
    bind VII, 1969. [Side 238 gennemgang af fundet af helleristningsstenen ved
    jættestuen i Bigum. Side 103 omtale af de spirallignende figurer på stenen,
    billede side 104]
    Kristian Vestergaard: Vandmøller i Viborg amt, Arena, 1975. [Generelt om
    vandmøller og specielt side 98 om Bigum mølle]
“Fra Viborg amt”, 1986, Bonden, Kirken og Skolen.
    Præsteindberetninger 1773-74 fra Viborg stift om helligdagenes forsømmelse
    og skoleforholdene på landet. Udg. af Landbohistorisk Selskab i samarbejde
    med Historisk Samfund for Viborg amt ved Jens Holmgaard. Odense og Viborg
    1986. [side 128-131, om Vammen-Bigum-Lindum sogne]
    Nyt fra Nationalmuseet, Nr. 49, feb. 1991. Side 2-3. Jættestuen ved Bigum –
    et snit gennem en gravhøj. [fra restaureringen af højen i 1990 v/ Flemming
    Kaul, Danmarks Oldtid].
    Beretning fra Lokalhistorisk Forening i Tjele Kommune, udsendt vinteren
1995. [Side 10-13 “Bigum Mølle” af Henning Malthe Hansen]
    Tjele på langs 1997. Egnshistorie og folkeliv. Side 40-45. Husflidsskolen i
    Bigum. Af Margrethe Hansen og Henning Malthe Hansen.
    Tjele på langs 2004. Egnshistorie og Folkeliv. Side 43-50. ”Bigum – en
    landsby ved Tjele Langsø”. Af Birte Dalsgaard og Henning Malthe Hansen.
    Tjele på langs 2004. Egnshistorie og Folkeliv. Side 98. ”Kan man gå tværs
    over Tjele Langsø?” Af Knud Erik Riisager
    HAMMERSHØJ SOGN
    Saml. til jydsk Historie og Topografi, 3. række, II bind.
    S.Nygaard: Biskop Søren Lintrups visitatsbog, 1721-1724. [side 126-127+130,
    Vorning, Kvorning og Hammershøj]
    Saml. til jydsk Historie og Topografi, 3. række, VI bind. 1908-10. Laurits
    Engelstofts Rejeiagttagelser i Jylland i Aaret 1805. [side 56-57 omhandler
Viborg og rejsen derfra til Randers. “Man beder midtveis i Hammershøy.”]
    Beskrivelse af Nørre Aa Dalens Moser og Enge, udg. af Det Danske Hedeselskab
    1910. {46,4}. Med stort oversigtskort samt tekstfigurer. [rummer en
    indgående beskrivelse af vegetation og jordbundsforhold samt anvisninger for
    en fremtidig dyrkningsmæssig – og industriel-udnyttelse].
    Hugo Matthiessen: Viborg-Veje. Studier og Vandringer. Gyldendalske Boghandel
1933. – Med udførlige kildehenvisninger. [I afsnittet “Storveje mod Øst” er
    der på siderne 65-76 omtale af lokaliteter på strækningen Taphede, Ørum,
    Kvorning Hammershøj og Læsten]
“Fra Randers Amt”, 1933. Årbog udgivet af Randers Amts Historiske Samfund.
    P. Bugge Vegger: Provst Mogens i Kousted. Side 143-146. [omhandler præsten
    Peder Marquard i Vorning-Kvorning-Hammershøj og mest dennes søn Mogens
    Marquard, præst i Kousted]
“Fra Viborg amt”, 1943, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
    F.Elle Jensen: Visitatsoptegnelser af biskop Otto Laub, [side 132-134,
    Vorning, Quorning og Hammershøj.]
    De Danske Apotekers Historie af E.Dam, bind IV, København 1947. Afsnit om
    Hammershøj apotek. Se også Supplementsbind ved Aage Schæffer, 1966.
    Danske Gaarde, Illustreret Statistisk og Historisk Haandbog for det Danske
    Landbrug, Udarbejdet af J.C.B. la Cour, Dansk Økonomisk Forlag, København.
    (u. årstal).
II samling, 2. bind, side 410 “Kringelhovgaard”
    III samling, 2. bind, side 330-332, 5 gårde omtalt.
    Vort sogns historie i 100 aar. Bind 8. (Udgivet i 1950’erne?)
    [Side 529-539, Vorning sogn, Kvorning sogn og Hammershøj sogn: Generelt om
    sognene og derefter beskrivelse, m. billede, af 28 ejendomme og med
    personalhistoriske oplysninger om ejeren.]
    Kirke og Sogn i fortid og nutid, Viborg Stift 2. bind, A.C.Normanns Forlag,
    1952.
    [side 819-824, Vorning-Kvorning-Hammershøj af A.Fiil Pedersen,Vorning.]
Fra Viborg Amt 1953. Anne Riising: “Viborg Hattemagerlav”. [artiklen rummer
    en beretning om en syg hattemagersvend, der køres fra Randers og til Viborg
    med vognskifte i Hammershøj].
Fra Viborg Amt 1956. Troels Dahlerup: “Sogn og Pastorat, – Bidrag til Viborg
Stifts Historie i Senmiddelalderen”. [Side 27 nævnes
    Vorning-Kvorning-Hammershøj].
    August F. Schmidt: Danmarks Byremser. Einar Munksgaards Forlag, 1957.
    Danmarks Folkeminder nr. 67. [side 32-33 er Hammershøj nævnt flere gange].
“Fra Viborg amt” 1959, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
    Erik Hvidtfeldt: Præsteindberetninger fra Viborg stift 1771. [side 86-88,
    Vorning, Kvorning og Hammershøj Sogne]
    Andelskasserne gennem et halvt århundrede, af A. Axelsen Drejer. København
    1966.
    134 sider, ill. [Spredt i teksten oplysninger om lokale Andelskasser: Vammen
    og Hammershøj.]
    Jubilæumsskrift: Hammershøj og Omegns Andelskasse 1921 – 1971. Hammershøj og
    Omegns Andelskasse gennem dens første halve sekel, ved Th. Mølholm, Årup.
    1971.
    B.Sundahl, O.Linå Jørgensen: Mariagerbanen 50 år. 1927 – 1977. Udg. af Dansk
    Jernbane-Klub, Midtjysk Afdeling 1977. (40 sider, mange fotografier – lidt
    tekst).
    [Billeder fra Hammershøj side 10, 26 og 34].
    Axel Steensberg: Gamle danske bøndergårde. Forum, 1978.
    [Side 148, billede af og tekst om gård i Neder Hammershøj, matr. nr. 4]
    Helge Christiansen og Richard Ammitzbøll: Hammershøj og den lokale jernbane.
    Hammershøj 1980. [32 sider, duplikeret hæfte, et undervisnings¬materiale med
    gennemarbejde tekster og tilhørende opgaver til brug i folkeskolen]
    H. Zangenberg: Danske Bøndergårde, Foreningen Danmarks Folkeminder, 1982,
    [side 50-51, omtale af og grundplan for gammel gård i Hammershøj by].
    Klaus Thingholm Kristensen: Når hver fik sin lod. Studier i udskiftning og
    konjunkturforløb i et midtjysk herred. Landbohistorisk Selskab 1985.
    [Omhandler Middelsom herred, men har flere omtaler af forhold i Hammershøj
    sogn fra udskiftningstiden]
Beretning fra Tjele Lokalhistoriske Arkiv 1985. [side 5-6 “4. maj 1945-4.
maj 1985″. Om vagtværn i Hammershøj 1944-45. Side 10 billede fra
    udstillingen i Hammershøj 1909]
    De gamle Telefoncentraler i Østjydske Distrikt. Af Paul H. Sørensen. Jydsk
    Telefon. 1986. [Med en kort beskrivelse af centralernes historie:
    oprettelse, bestyrere, antal abonnenter m.v. – Side 20 omtale af Hammershøj
    Central.].
    Lerindvinding ved Hammershøj, Viborg Amtskommune, 1988, m. kort og ill.
    [rapport fra arbejdsgruppe omkring Hammershøj Teglværk. Rummer ud over det
    erhvervsmæssige/landskabsmæssige også historiske og geologiske
    beskrivelser].
    Skatkisten, Arkivalier og historier fra landsarkivet. Landsarkivet for
    Nørrejylland, 1991. [Side 76-77, En karetmagersvend på Valsen, om Jens Ring
    Lottrup]
    Jubilæumsskrift. 50 år for landbruget. Hammershøj og Omegns Landboforening,
    1942-1992. Udgivet af Hammershøj og Omegns Landboforening, 1992. 48 side A5.
    Beretning fra Lokalhistorisk Forening i Tjele Kommune, udsendt vinteren
1995. [Side 2-6 “Lundgårde, Hammershøj sogn”, af Knud Erik Riisager]
    Henning Dehn-Nielsen: Kroer Danmark rundt. Holkenfeldt 3. 1995. [Side 53
    omtale af Hammershøj Kro]
    Jubilæumsskrift. Hammershøj og Omegns Andelskasse 1921 – 1996. Udsendt ved
    75 års jubilæet 1996, redaktion og tryk Hagsholm, Hammershøj.
    Danske præsters indberetninger til Oldsagskommissionen af 1807, Nord- og
    Østjylland. Wormianum, 1996. [Side 240-244, indberetning fra sognepræsten
    for Vorning, Kvorning og Hammershøj sogne].
    Tjele på langs 2000. Egnshistorie og folkeliv. Side 41-74. Hammershøj Kro.
    Af Knud Erik Riisager.
SKALK, nr. 6. 2000. Side 34 (bagsiden): Paul G. Ørberg: “Et barn er født”.
    [Omtale af en betlerkvindes fødsel af uægte barn 1776. Hun var fra
    Hammershøj].
    Årsskrift 1991. Udgivet af Lokalhistorisk Arkiv, Ålestrup.[side 29 –32,
    ”Forskellige indtryk fra min barndom i Fjelsø” fortalt af Gunner Kjærhauge.
    Fhv. skoleinspektør i Hammershøj].
    Tjele på langs 2006. Egnshistorie og folkeliv. Side 80-90. Purhus-Tjele
    Ugeavis- et bladhus i lokalområdet, af Jørgen Hagsholm.
    Tjele på langs 2006. Egnshistorie og folkeliv. Side 121-133. Fra en
    landsbylægekones liv, af Ulrik Thomsen.
Tiden & vejen. Fag, folk og fortællinger. Af Jørgen Hagsholm. Udgivet ved
    den lokale ugeavis’ 60 års jubilæum og forfatterens 50 år i Hammershøj. 180
    sider, indbunden, rigt illustreret, u. årstal. [Historier om avisens
    udvikling, Med fortælling om familien og mennesker omkring dem. Små
    historier om tiden og egnen].
    KVORNING SOGN
    Saml. til jydsk Historie og Topografi, 3. række, II bind.
    S.Nygaard: Biskop Søren Lintrups visitatsbog, 1721-1724. [side 126-127+130,
    Vorning, Kvorning og Hammershøj]
    Beskrivelse af Nørre Aa Dalens Moser og Enge, udg. af Det Danske Hedeselskab
    1910. {46,4}. Med stort oversigtskort samt tekstfigurer. [rummer en
    indgående beskrivelse af vegetation og jordbundsforhold samt anvisninger for
    en fremtidig dyrkningsmæssig – og industriel-udnyttelse].
    Viborg Egnens Mergellag, af V.Milthers og Th.Claudi West. Kjøbenhavn 1913.
    [Side 37-38: om brunkulslag ved Skottrup og Vingegaard. Side 50-52: om
    mergellag ved Skottrup. Side 66-67: om mergellejet i Skottrup]
    Jens Ostenfeld: Slægten med de Røde Roser. I kommission hos Chr. Hjorths
    Bladforlag. København. U. å. (1931). [På siderne 50-57 + side 84-85 er
    Ostenfeld slægten fra Kvorning omtalt.]
    August F. Schmidt: Danmarks Kæmpesten i folkeoverleveringen, Det
    Schønbergske Forlag, 1932. Danmarks Folkeminder Nr. 39. [side 268, Årup
    Kirke, billede side 267 – side 423, Sten v. Tinggården, Kvorning]
    Hugo Matthiessen: Viborg-Veje. Studier og Vandringer. Gyldendalske Boghandel
1933. – Med udførlige kildehenvisninger. [I afsnittet “Storveje mod Øst” er
    der på siderne 65-76 omtale af lokaliteter på strækningen Taphede, Ørum,
    Kvorning Hammershøj og Læsten]
“Fra Randers Amt”, 1933. Årbog udgivet af Randers Amts Historiske Samfund.
    P. Bugge Vegger: Provst Mogens i Kousted. Side 143-146. [omhandler præsten
    Peder Marquard i Vorning-Kvorning-Hammershøj og mest dennes søn Mogens
    Marquard, præst i Kousted]
    Niels Meyn og H. Loft: Danske Møller, Erhvervsforlaget, København, 1934.
    [Side 382 Aarup Mølle, m. billeder]
    H. Ballund Jensen: Halvtreds Udflugter i Viborgs Omegn. Udg. af
    Turistforeningen f. Viborg og Omegn. 1946. [På tur nr. 49 gøres stop i
Kvorning: Ostenfeldts gård, kirken, barnekisten – langdyssen, “Årup Kirke”]
“Fra Viborg amt”, 1943, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
    F.Elle Jensen: Visitatsoptegnelser af biskop Otto Laub, [side 132-134,
    Vorning, Quorning og Hammershøj.]
    P. Fløe Jensen og Johan C. Sulkjær: Hvornum Sogn i Onsild Herred. Udgivet af
    Randers Amts Historiske Samfund, 1943. [Side 199 – Kloge Folk m.m. omtaler
    P. Østergaard i Kvorning.]
    Aarbog udgivet af Randers Amts Historiske Samfund. Bind 41. 1947. Side
    121-122. [Omtale af oldtidsfund fra Kvorning i Meddelelser fra Randers
    Museums historiske afdeling – bronzefibula og nøgle].
    Vort sogns historie i 100 aar. Bind 8. (Udgivet i 1950’erne?)
    [Side 529-539, Vorning sogn, Kvorning sogn og Hammershøj sogn: Generelt om
    sognene og derefter beskrivelse, m. billede, af 28 ejendomme og med
    personalhistoriske oplysninger om ejeren.]
    Kirke og Sogn i fortid og nutid, Viborg Stift 2. bind, A.C.Normanns Forlag,
    1952.
    [side 819-824, Vorning-Kvorning-Hammershøj af A.Fiil Pedersen,Vorning.]
“Fra Viborg amt” 1954, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
    A.C.Fiil Pedersen: Tre vandmøller. , side 123-137, ill. og kort.
Fra Viborg Amt 1956. Troels Dahlerup: “Sogn og Pastorat, – Bidrag til Viborg
Stifts Historie i Senmiddelalderen”. [Side 27 nævnes
    Vorning-Kvorning-Hammershøj].
    August F. Schmidt: Danmarks Byremser. Einar Munksgaards Forlag, 1957.
    Danmarks Folkeminder nr. 67. [side 32-33 er Kvorning m.fl. nævnt].
“Fra Viborg amt” 1959, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
    Erik Hvidtfeldt: Præsteindberetninger fra Viborg stift 1771. [side 86-88,
    Vorning, Kvorning og Hammershøj Sogne]
    Kristian Vestergaard: Vandmøller i Viborg amt, Arena, 1975. [Generelt om
    vandmøller og side 108 specielt om Kvorning mølle]
    Gorm Benzon: Sagnenes Danmark. Bind 2. Himmerland, Ommersyssel, Djursland og
dele af Midtjylland. Aarsleff & Friis 1984. [side 65-66, Korning (Kvorning).
    Født til galgen].
    Landboliv. Erindringer fra Viborg amt, 3. Udg. af Sammenslutningen af
    lokalhistoriske arkiver i Viborg amt, 1985, 60 sider, ill.
    [side 11-25 bidrag af Thorvald Nielsen Mølholm, vendelboen, der efter en
    begivenhedsrig ungdom, i 1932 bosatte sig på Tingdalgård i Årup].
    Kunstvejviser. Med Broby i Midt- og Østjylland. Hammet, 1985. [Fra Kvorning
    Kirke er Barnekisten nævnt]
    De gamle Telefoncentraler i Østjydske Distrikt. Af Paul H. Sørensen. Jydsk
    Telefon. 1986. [Med en kort beskrivelse af centralernes historie:
    oprettelse, bestyrere, antal abonnenter m.v. – Side 28 omtale af Kvorning
    Central.].
Jubilæumsskrift: Kvorning Forsamlingshus 1894-1994, “Landsbyliv gennem 100
år”, 32 sider, ill. [jubilæumsskrift udsendt af Kvorning lokalhistoriske
    gruppe].
    Mads Lidegaard: Danske sten fra sagn og tro. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck
1994. [Side 201, nr. 1757-1 “Årup Kirke” og nr. 1757-2 “ukendt”]
    P.S. 2, Postscriptum til kulturhistoriske undersøgelser på Viborg-egnen.
    Udgivet for Viborg Stiftsmuseum af Forlaget Hikuin, 1996. [Side 7-16. Mette
    Iversen: Fund fra Kvorning-vejen.]
    Danske præsters indberetninger til Oldsagskommissionen af 1807, Nord- og
    Østjylland. Wormianum, 1996. [Side 240-244, indberetning fra sognepræsten
    for Vorning, Kvorning og Hammershøj sogne].
    Beretning fra Lokalhistorisk Forening i Tjele Kommune, udsendt vinteren
1996. [Side 8- 17 “Min onkels dagbog fra Amerika 1908”, af Johanne
    Christensen, Kvorning]
    Erik Nørgaard: En troløs mand. Gyldendal. 1997. [På siderne 88-89-90
    fortæller Erik Nørgaard om et møde i Kvorning Forsamlingshus, hvor Bjørnbak
    læser op af En landsbydegns Dagbog.]
    Beretning fra Lokalhistorisk Forening i Tjele Kommune, udsendt vinteren
1997. [Side 31-32 “Gammel fane fundet på loft i Kvorning” af Gunnar
    Kjærhauge, Hammershøj]
    Tjele på langs 1997. Egnshistorie og folkeliv. Side 28-39. Udskiftningen i
    Kvorning efter landboreformen 1788. Af Gunnar Kjærhauge.
    Tjele på langs 1997. Egnshistorie og folkeliv. Side 70-76. Årup Kirke – en
    bautasten. Af Knud Erik Riisager.
    Tjele på langs 1998. Egnshistorie og folkeliv. Side 31-33. Gammel
    foreningsfane fundet på et loft. Af Gunnar Kjærhauge.
    Tjele på langs 2000. Egnshistorie og folkeliv. Side 79-95. Vindmøller langs
    Randers-Viborg Landevej. Af Lise Andersen. [Omhandler 4 vindmøller, nemlig:
    Årup Mølle, Hulbæk Mølle, Ørum Vindmølle og Foulum Mølle].
    Tjele på langs 2008. Egnshistorie og Folkeliv. Side 53-64. Sådan kunne det
    også være i ”gamle dage” .
    Af Marianne Lybek Witt.
    LINDUM SOGN
    Maleren Martinus Rørbyes Rejsedagbog 1830 ved Georg Nygaard. Udgivet af
    Kunstforeningen i København 1930. [Side 24-26. om turen rundt om Tjele
    Langsø den 8. juni 1830]
    Saml. til jydsk Hist. og Topografi. 3. række, 6. bind. 1908-1910.
“Hekseprocesser fra Midtjylland” (Viborg-Skive Egnen). Af Villads
    Christensen. [på siderne 349-358 omtales hekseforfølgelser i
    Rødding-Løvel-Pederstrup-Vammen og Lindum sogne.]
    Daniel Bruun: Danmark Land og Folk, bind 3. 1920. [I afsnittet: Salling og
    den jydske hede (Viborg amt) nævner dr. phil. Villads Christensen side 210
ff. om hekseprocesser: “Derpaa brændtes en gammel Kvinde i Pederstrup, en i
Lindum og en i Løvel.”]
    Saml. til Jydsk Historie og Topografi, 4. række. 5 bind. 1925-27.
“Bidrag til Oplysning om Landsbypræsternes økonomiske Vilkår i Hald og
Skivehus Amter i slutningen af 17. århundrede”, af Carl Christiansen. Side
    277-387.
    [på side 292 er Lindum nævnt – præsten Jens Sørensen Lund]
    August F. Schmidt: Byhyrder. J. H. Schultz Forlag, København, 1928. [På side
    65-66 er der en skildring af en hyrdedrengs dag på bymarken. Hentet fra Knud
    Skyttes Jydsk Bondeliv. Her henlagt til Lindum.]
“Fra Viborg amt”, 1931, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
    M.E. Gulddal: Knud Skytte. [Foredrag ved afsløring af mindesten over Knud
    Skytte i Lindum skov 30. aug. 1931]. side 130-149, ill.
    Hugo Matthiessen: Viborg-Veje. Studier og Vandringer. Gyldendalske Boghandel
1933. – Med udførlige kildehenvisninger. [I afsnittet “Storveje mod Øst” er
    der på siderne 76-80 omtale af lokaliteter på strækningen Rødding, Vammen og
    Lindum]
Jyske Samlinger. 5. række, 1. bind. 1932-34. “Udsigt over Kvægdøden i
    Nordjylland 1746-49. af Kristen Klastrup. [på side 269 er Lindum og Sjørring
    nævnt]
    Niels Meyn og H. Loft: Danske Møller, Erhvervsforlaget, København, 1934.
    [Side 498 Lindum Mølle, m. billeder]
“Fra Viborg amt”, 1938, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
    Kr. Pedersen: Ulvenes Forekomst i Midtjylland, særlig i Viborgegnen. [I
    artiklen er bl.a. følgende lokaliteter omtalt: Lindum Skov, Lindum-Bigum
    Skovene, Sjørring Enge, Formyre, Erichstrup i Bigum, Tjele Skov, Sødal Skov]
“Fra Viborg amt”, 1941, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
    F.Elle Jensen: Hr. Michael til Vammen, Lindum og Bigum. En skikkelse fra
    pietismens tid. side 130-145.
August F. Schmidt: “Gilder i Landsbyen”. Universitetsforlaget i Aarhus 1942.
    [Lindum nævnt side 68 med en Jacob Nielsen tekst om legestue. Med
    kildehenvisning til: Knud Skytte: Før og Nu2 (1890), 116].
“Fra Viborg amt”, 1943, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
    F.Elle Jensen: Visitatsoptegnelser af biskop Otto Laub, [side 110-111,
    Vammen, Bigum og Lindum.]
    P. Fløe Jensen og Johan C. Sulkjær: Hvornum Sogn i Onsild Herred. Udgivet af
    Randers Amts Historiske Samfund, 1943. [Side 58-61 – Omhandler Brohus og
    Vasehus.]
“Fra Viborg amt”, 1944, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
    Kr. Pedersen: Indberetning fra nogle Herreder og Sogne i Viborg Amt 1743.
    [side 6-10 om Nørlyng herred og Vammen, Bigum og Lindum]
    F. Elle Jensen: Pietismen i Jylland. G.E.C. Gads Forlag, 1944. (Teologiske
    Studier nr. 5.). [På side 106 er beskrivelse af sognepræst Michael Feld i
    Vammen-Lindum-Bigum samt en enkelt henvisning til sognepræsten for Tjele,
    Joh. Plenge.].
    N.P.J. Munk: Viborgegnens Kirker, særtryk, udsendt ca. 1945 af ???.
    [side 39-40 om Lindum kirke, med fotografi af kirken].
    H. Ballund Jensen: Halvtreds Udflugter i Viborgs Omegn. Udg. af
    Turistforeningen f. Viborg og Omegn. 1946. [På tur nr. 15 er Lindum skovene
    med dens navne og Knud Skytte-stenen omtalt, Lindum kirke (sagn) og
    Sjørring. Ved tur nr. 32 er Lindum skovene nævnt]
    Aarbog udgivet af Randers Amts Historiske Samfund. Bind 43. 1949. Side
30-39. “Slaget ved Onsild Bro Oktober 1132” af Aage Thy.
    Aarbog udgivet af Randers Amts Historiske Samfund. Bind 43. 1949. Side
71-75. “Fra Liber Daticus for S. og N. Onsild”. Ved H.P. Berthelsen.
    [Artiklen rummer på side 72 en omtale af Onsild Bro og kampene her i året
    1132.]
    Vort sogns historie i 100 aar. Bind 8. (Udgivet i 1950’erne?)
    [Side 401-423, Vammen sogn, Bigum sogn og Lindum sogn: Generelt om sognene
    og derefter beskrivelse, m. billede, af 74 ejendomme og med
    personalhistoriske oplysninger om ejeren.]
    Kirke og Sogn i fortid og nutid, Viborg Stift 2. bind, A.C.Normanns Forlag,
    1952.
    [side 720-727, Vammen-Lindum-Bigum, af H.Heilesen, arkivar, Viborg.]
“Østjydsk Hjemstavn”, 1956, Østjydsk Hjemstavnsforenings Aarsskrift, 21.
    Aargang. Side 130-133, En gammel Spillemandsslægt, af Wilh. Kjær Jensen.
Fra Viborg Amt 1956. Troels Dahlerup: “Sogn og Pastorat, – Bidrag til Viborg
Stifts Historie i Senmiddelalderen”. [Side 24 nævnes Vammen-Bigum-Lindum].
“Fra Viborg amt” 1959, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
    Erik Hvidtfeldt: Præsteindberetninger fra Viborg stift 1771. [side 78-81,
    Vammen, Lindum og Bigum Sogne]
    Romansk Stenhuggerkunst i Viborg Amts Kirker. Tekst: Harald Ditzel.
    Historisk Samfund for Viborg Amt. 1963. [Side 12 er Lindum nævnt i teksten.
    Samt billedplancher nr. 7].
“Fra Viborg amt” 1964, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
    Turist i Viborg og hedeegnen 1794. I uddrag ved Johs. E. Tang Kristensen.
    [Breve fra biskop i Bergen, Jacob Neumann, beskriver på side 71 rejse fra
    Viborg til Hobro, forbi Tjele og gennem Tjele skov og antagelig Sjørring
    kro.]
“Fra Viborg amt” 1970, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
Wilh. Kjær Jensen: “Den kloge degn” i Vellev. [handler om Hans Christian
    Pedersen, som er opvokset i Vammen og hvis kone var fra Lindum. Deres
    barndom og ophav er omtalt i artiklen. Hans mor var gjordemoder i Vammen og
    hun er af Bødker-slægt.]
    SKALK 1983, nr. 2. Side 29-30. Elisabeth Munksgaard: Hovedbeklædning. [Øjenbrynsbyer
    og næseskærm til en hjelm i ‘smedefundet’ fra vinkingefundet i Lindum Skov]
    Mads Lidegaard: Hærvejen i Himmerland. Schultz, 1983.
[side 15 – 25, “Fra Viborg til Lindum Skov”]
    A.Vejen Andersen: Viborg-egnen under anden verdenskrig. (1), Viborg 1983.
[side 57 – 61, “Da der var huleboere i Lindum skov”].
“Fra Viborg amt”, 1986, Bonden, Kirken og Skolen.
    Præsteindberetninger 1773-74 fra Viborg stift om helligdagenes forsømmelse
    og skoleforholdene på landet. Udg. af Landbohistorisk Selskab i samarbejde
    med Historisk Samfund for Viborg amt ved Jens Holmgaard. Odense og Viborg
    1986. [side 128-131, om Vammen-Bigum-Lindum sogne]
“Fra Viborg amt”, 1987, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
Wilhelm Kjær Jensen: Et spillemandsdynasti [slægten Bødker af “Søvig” Lindum
    sogn], side 134-137.
    Jubilæumsskrift, 1992, Onsild og Omegns Andelskasse 75 år, 48 sider. [I
    flere afsnit nævnes personer fra Lindum sogn og Nr. Vinge. – Der er luftfoto
    af bl.a. Lindum by, Sjørring og Nr. Vinge by
“BOL OG BY”, Landbohistorisk Tidsskrift 1993:1. Side 112-144, Carl Rise
Hansen: “Af en jysk landsbydegns historie – Paulus Nielsen Thofts
selvbiografi”. [Paulus Nielsen Thoft født i Lindum 1814 og var lærer der i
    11 år]
    Beretning fra Lokalhistorisk Forening i Tjele Kommune, udsendt vinteren
1994. [2¼ side med: “Forsvundne huse i Lindum Skov” af skovtaksator Børge H.
    Larsen, ill.]
    Mads Lidegaard: Danske sten fra sagn og tro. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck
1994. [Side 199, nr. 1746 “Den store Sten”, vandreblok i Lindum skov]
    Beretning fra Lokalhistorisk Forening i Tjele Kommune, udsendt vinteren
1997. [Side 3-4 “Slaget ved Onsild Bro i oktober 1132” af Jane Overgaard,
    Rødding]
    Tjele på langs 1998. Egnshistorie og folkeliv. Side 59-66. Et sensationelt
    fund af smedeværktøj i Lindum Skov. Af Gert Romlund.
    Tjele på langs 2000. Egnshistorie og Folkeliv. Side 21-28. Knud Skytte. Af
    Bent Johansen.
    Tjele på langs 2002. Egnshistorie og Folkeliv. Side 7-18. Sådan savede de
    ild i Lindum. Uddrag af Knud Skyttes fortælling ”Laj paa Gaarden”.
    Tjele på langs 2002. Egnshistorie og Folkeliv. Side 7-18. Om brug af Nødild
    i Lindum. Af Knud Erik Riisager.
    Tjele på langs 2002. Egnshistorie og Folkeliv. Side 7-18. Da kvægpesten
    hærgede i Danmark. Af Mette Vaarst.
    Tjele på langs 2002. Egnshistorie og Folkeliv. Side 7-18. Lindum skovs
    vogtere i det 19. århundrede. Af Børge H. Larsen.
    Tjele på langs 2008. Egnshistorie og Folkeliv. Side 9-19. Jul i
    Skovridergården – et eventyr om før og nu. Af Børge H. Larsen.
    DATID. Af Niels Mikkelsen, Sjørring. Privat tryk og udgivelse u. å.
    (december 2002). 15 sider A5 [Den 85-årige Niels Mikkelsen fortæller om sit
    liv og lidt om egnen]
    Naturbørnehaven Høndruphus 1993 – 2003. Udgivet af børnehaven 2003. Red.
    Bitten Pedersen og Thomas Kranz. [28 sider, A4, hæftet, med et væld af
    farvebilleder]
    ”Tjele på tværs”, medlemsblad for Lokalhistorisk Forening, november 2004.
    ”Vasehus og Brohus”, gengivelse af artikel fra 1943 bragt i ”Hvornum sogn i
    Onsild herred”.
    Tjele på langs 2004. Egnshistorie og Folkeliv. Side 51-59. ”50 år ved Tjele
    Langsø”. Af Bitten Pedersen
    Tjele på langs 2004. Egnshistorie og Folkeliv. Side 107-111. ”Sjørring Kro”.
    Af Knud Erik Riisager
    Tjele på langs 2004. Egnshistorie og Folkeliv. Side 113-121. ”Skoven og
    rosen ved søen”. Af Børge H. Larsen
    Tjele på langs 2004. Egnshistorie og Folkeliv. Side 136-152. ”Ushus og
    menneskene der”. Af Knud Erik Riisager
    Tjele på langs 2006. Egnshistorie og folkeliv. Side 153-162. Bedstemor af en
    anden tid, af Marianne Lybek Witt.
    LØVEL SOGN
Kirkehistoriske Samlinger. 3. række- 4. bind. 1882-84. “Biskop Ped.
Villadsen og Viborg Skole”. [Løvel præbende omtalt side 527f.]
    Saml. til jydsk Hist. og Topografi. 3. række, 2. bind. 1899-1900.
“Besættelsen paa Rosborg” En Heksehistorie ved Chr. Villads Christensen.
    [side242f er omtalt en Kvindeperson ved Navn Kirsten Andersdatter .. i
    Løvel]
    Saml. til jydsk Hist. og Topografi. 3. række, 6. bind. 1908-1910.
“Hekseprocesser fra Midtjylland” (Viborg-Skive Egnen). Af Villads
    Christensen. [på siderne 349-358 omtales hekseforfølgelser i
    Rødding-Løvel-Pederstrup-Vammen og Lindum sogne.]
“Anders Nielsen”. Nogle bidrag til en levnedsskildring. Af R. K. Bertelsen.
    Albert Bayers Forlag, Aarhus og København. 1915. 175 sider. Fotografi af
    Anders Nielsen ved titelbladet. [indeholder – ud over levnedsskildringen –
    mange bidrag til Løvelkredsens historie]
    Daniel Bruun: Danmark Land og Folk, bind 3. 1920. [I afsnittet: Salling og
    den jydske hede (Viborg amt) nævner dr. phil. Villads Christensen side 210
ff. om hekseprocesser: “Derpaa brændtes en gammel Kvinde i Pederstrup, en i
Lindum og en i Løvel.”]
    Danmarks Naturfredningsforenings Årsskrift 1930-1931. Historiske Fredninger
    i Viborgegnen. Af Landsdommer Alb. D. de la Cour. [Omtale af fredning af
    gravhøj i Kistrup og Pederstrup samt af hjulspor på Normannshede]
    Danmarks Naturfredningsforenings Årsskrift 1930-1931. [Overfredningsnævnets
    kendelse om fredning af gravhøj i Kistrup]
    Hugo Matthiessen: Viborg-Veje. Studier og Vandringer. Gyldendalske Boghandel
1933. – Med udførlige kildehenvisninger. [I afsnittet “Gennem Himmerland” er
    der på siderne 30-36 omtale af lokaliteter på strækningen Viborg, Løvel og
    Løvelbro]
    Ejnar Poulsen: Rødding-Løvel-Pederstrups Pastorats Skoler. Et
    Jubilæumsskrift i Anledning af Skolernes 200 Aars Bestaaen, udgivet paa
    Foranledning af Rødding-Løvel-Pederstrup Sogneraad. Hæftet, ill., 77 sider.
    Carlo Mortensens Bogtrykkeri, Viborg 1937. [Side 9-26 fundats af 20/12 1737
    vedr. sognenes skoler. Side 49-63 Løvel skole og side 64-69 Hauris-Kistrup
    skole.]
“Fra Viborg amt”, 1943, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
    F.Elle Jensen: Visitatsoptegnelser af biskop Otto Laub, [side 109-110,
    Rødding, Løvel og Pederstrup.]
    N.P.J. Munk: Viborgegnens Kirker, særtryk, udsendt ca. 1945 af ???.
    [side 47-49 om Løvel kirke, med fotografi af kirken].
    H. Ballund Jensen: Halvtreds Udflugter i Viborgs Omegn. Udg. af
    Turistforeningen f. Viborg og Omegn. 1946. [På tur nr. 24 gøres der holdt i
    Løvel, kirken, Løvel Vandmølle med gravkammer fra jernalderen]
    Vort sogns historie i 100 aar. Bind 8. (Udgivet i 1950’erne?)
    [Side 450-480, Rødding sogn, Løvel sogn og Pederstrup sogn: Generelt om
    sognene og derefter beskrivelse, m. billede, af 109 ejendomme og med
    personalhistoriske oplysninger om ejeren.]
    Kirke og Sogn i fortid og nutid, Viborg Stift 2. bind, A.C.Normanns Forlag,
    1952.
    [side 692-699, Rødding-Løvel-Pederstrup, af H.Haaning Andersen, sognepræst.]
    Jysk Fodbold i Fortid og Nutid, Red. Aksel Alstrup. Østergaards Forlag,
    Odense 1953. Bind 2, (omtale af klubber tilsluttet JBU, deres historie og
    sportslige resultater, enkeltpersoner nævnt). [Side 1210-1211, Løvel
    Idrætsforening, – med billede af Peter Nielsen og gymnaster fra Løvel]
Fra Viborg Amt 1956. Troels Dahlerup: “Sogn og Pastorat, – Bidrag til Viborg
Stifts Historie i Senmiddelalderen”. [Side 24 nævnes
    Rødding-Løvel-Pederstrup].
“Fra Viborg amt” 1959, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
    Erik Hvidtfeldt: Præsteindberetninger fra Viborg stift 1771. [side 74-78,
    Rødding, Løvel og Pederstrup Sogne]
    Johannes Brøndsted: Danmarks Oldtid. Gyldendal 1966. Bind 3. [side 139, 141
    + 403, beskrivelse og billede af svært bygget stengrav v. Løvel Vandmølle.
    Side 299, omtale af efterbegravelse i samme kammer]
“Fra Viborg amt” 1969, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
    Tage E. Christiansen: Røgelseskar fra Viborg. Side 30-51. [I artiklen
    omtales et røgelseskar – m. billede – fra Løvel Kirke]
    MIV 1, 1971. Side 5 – 7
    ”Mange små blus” af Erik Levin Nielsen. Oldtidsanlæg ved Løvel
    MIV 1, 1971. Side 48-51
    ”Storudvinding af trækul” af Anders Olesen og Peter Seeberg. En sidedal til
    Skalsåen nedenfor Løvel.
    MIV 2, 1972. Side 60-61
    ”Overskud af stolpehuller” af Peter Seeberg. Udgravning ved sydsiden af
    Skalsådalen tæt ved Løvelbro.
    MIV 3, 1973. Side 80-81
    ”En gammel vej – en ny datering” af Knud Thorvildsen. I Skalsådalen, Løvel
    sogn..
    Kristian Vestergaard: Vandmøller i Viborg amt, Arena, 1975. [Generelt om
    vandmøller og side specielt 97 om Løvel vandmølle og Kistrup mølle]
    Landet omkring Viborg. Turistårbogen 1977. 1977. Udg. Samvirkende Danske
    Turistforeninger. [I afsnittet Nord og nordøst for Viborg er side 121ff. er
    Løvel m. tingsted og Løvelbro med omtalt]
    Mads Lidegaard: Hærvejen i Himmerland. Schultz, 1983.
[side 15 – 25, “Fra Viborg til Lindum Skov”, og side 75 – 77, “Fra Viborg
til Skals Å”]
Beretning fra Tjele Lokalhistoriske Arkiv 1984. [Side 15-21 “Løvelpigen – en
historisk person i Tjele kommune”]
    Passiar med Vejen Andersen. Bind 1. Viborg 1985. [udgivelse baseret på
    artikler i Viborg Nyt, juli 1984-jan.1985. Bl.a. side 23-27 Arkitekt om sin
barndom i Løvel; side 70-73 Løvel-drengen, der blev “Brugs-mand”; side 89-92
    En tragisk drukneulykke i Kistrup.]
    De gamle Telefoncentraler i Østjydske Distrikt. Af Paul H. Sørensen. Jydsk
    Telefon. 1986. [Med en kort beskrivelse af centralernes historie:
    oprettelse, bestyrere, antal abonnenter m.v. – Side 31 omtale af Løvel
    Central.].
“Fra Viborg amt”, 1986, Bonden, Kirken og Skolen.
    Præsteindberetninger 1773-74 fra Viborg stift om helligdagenes forsømmelse
    og skoleforholdene på landet. Udg. af Landbohistorisk Selskab i samarbejde
    med Historisk Samfund for Viborg amt ved Jens Holmgaard. Odense og Viborg
    1986. [side 126-128, om Rødding-Løvel-Pederstrup sogne]
    Henrik Gjøde Nielsen: Sportens Spor, Gymnastik- og idrætshistorie fra Viborg
    Amt, Gymnastik- og Idrætshistorisk Samling [Viborg], 1994,. [side 49-55
    Løvel Gymnastikforening, m. billede]
    Tjele på langs 1997. Egnshistorie og folkeliv. Side 12-24. Erindringer fra
    modstandskampen i Løvel og omegn. Af Ejvind Sørensen.
    Tjele på langs 1998. Egnshistorie og folkeliv. Side 68-79. Juleforberedelser
    i Kistrup i gamle dage. af Ricard Krogh.
    Tjele på langs 2000. Egnshistorie og folkeliv. Side 33 – 39. ”Løvelkredsen”
    Af O. Th. Nielsen.
Viborg bogen 2000. Udgivet af Viborg Stiftsmuseums Venner. Side 7-12. “Pigen
fra Løvel” af Henning Ringgaard Lauridsen.
    Emils dagbog 1944-1951. Rotunden, nr. 15. Udgivet af Statsbiblioteket Århus,
september 2001. [Dagbogen er ført af Emil Kjærsgaard, “Østergaard”, Løvel,
    og ligger i dag på Statsbiblioteket.]
    Årsskrift 2002. Udgivet af Møldrup Kommunes Lokalhistoriske Arkiv. [side 46
    – 49. En kogekones fortælling: ”For mig har arbejdet været mit livs største
    glæde”. Genoptryk at artikel fra Viborg Stifts Folkeblad, tirsdag den 17.
    juli 1956. Omhandler Inger Thygesen Jensen, der boede i Løvel]
    Af støv er du kommet. Sognehistoriske glimt Rødding, Løvel og Pederstrup.
    Udgivet af Menighedsrådene i Rø-Lø-Pe sogne. 2003. [128 sider, mange
    billeder]
    NR. VINGE SOGN
    Bidrag til Lensmanden paa Dronningborg, Rigsraad Eske Brocks,
    Levnedsbeskrivelse; med hans egenhændige Dagbøger for 1608 og 1612. Ved
    Vedel Simonsen. Odense 1842. [Side 69-70 læses:]
    D. 1. November [1608] drog jeg til Drotingborg –
    D. 2. – drog jeg til Vingegardt (S.Lyng H., som tilhørte Envold Kruse og Ane
    Vind.)
    D. 3. – jaget i Hvidinglundt (Vorning S., S. Lyng H.), 1 Reff, 1 Radyr, 1
    Hare.
    S. D. kom Chresten Munck (see den 5te Jan) och Anne Skram (hans Frue) hidt.
    D. 4. – drog jeg til Drotningborg.
    Saml. til jydsk Historie og Topografi, 3. række, II bind.
    S.Nygaard: Biskop Søren Lintrups visitatsbog, 1721-1724. [side 123-124,
    Tjele og Vinge]
    Evald Tang Kristensen: Gamle folks fortællinger om Det Jyske Almueliv.
    Tillægsbind II, 1902. 6. Afdeling – afsnit 25, Slavekrigen. [Optegnelse
    meddelt af Lærer J.C. Jensen, Mammen om ‘Slavekrigen’ fra Tjele, Foulum,
    Formyre, Vinge, Rødding, Sødal og Vammen-Bigum-Lindum]
    Viborg Egnens Mergellag, af V.Milthers og Th.Claudi West. Kjøbenhavn 1913.
    [Side 37-38: om brunkulslag ved Skottrup og Vingegaard. Side 50-52: om
    mergellag ved Skottrup. Side 66-67: om mergellejet i Skottrup]
“Fra Viborg amt”, 1943, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
    F.Elle Jensen: Visitatsoptegnelser af biskop Otto Laub, [side 132-133,
    Thjele og Vinge.]
“Fra Viborg amt”, 1944, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
    Kr. Pedersen: Indberetning fra nogle Herreder og Sogne i Viborg Amt 1743. [I
    artiklen er bl.a. følgende lokaliteter nævnt: Sødal, Bigum- og Lindum skove,
    Vammen-Bigum-Lindum sogne, Ørum-Vejrum-Viskum sogne, Tjele Langsø.
    Beskrivelse af naturen.].
    H. Ballund Jensen: Halvtreds Udflugter i Viborgs Omegn. Udg. af
    Turistforeningen f. Viborg og Omegn. 1946. [Tur nr 15 går forbi Vingegård og
    Nr. Vinge. På tur nr. 49 gøres stop ved Nr. Vinge kirke]
    Vort sogns historie i 100 aar. Bind 8. (Udgivet i 1950’erne?)
    [Side 625-638, Tjele sogn og Nr. Vinge sogn: Generelt om sognene og derefter
    beskrivelse, m. billede, af 45 ejendomme og med personalhistoriske
    oplysninger om ejeren.]
    Kirke og Sogn i fortid og nutid, Viborg Stift 2. bind, A.C.Normanns Forlag,
    1952.
    [side 794-799, Tjele-Nr.Vinge, af T.J.Brøste, sognepræst.]
Fra Viborg Amt 1956. Troels Dahlerup: “Sogn og Pastorat, – Bidrag til Viborg
Stifts Historie i Senmiddelalderen”. [Side 27-28 nævnes Tjele-Nr.
    Vinge-Foulum].
“Fra Viborg amt” 1959, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
    Erik Hvidtfeldt: Præsteindberetninger fra Viborg stift 1771. [side 81-86,
    Tjele og Vinge Sogne]
    Det dages… Frembrud af Trosliv på Viborg Østeregn omkring
    Århundredskiftet. Samlet og genfortalt af Anker Vestergaard, provst
    emeritus, Overlund, Viborg. Viborg Stifts Folkeblads bogtrykkeri. 1967.
    [Side 34-36 handler om Tjele-Nr. Vinge sogne]
    Kristian Vestergaard: Vandmøller i Viborg amt, Arena, 1975. [Generelt om
    vandmøller og side 106 specielt om Vinge mølle og side 109 om Voremølle]
“Som jeg husker tiden”, lærere fortæller. Skolehistorisk samling, Viborg
    amtskommune, 1984. Side 127-129, Anna Bjært Sørensen, Nr. Vinge.
    Kunstvejviser. Med Broby i Midt- og Østjylland. Hammet, 1985. [Kort omtale
    af Tjele Langsø og Vingegården]
    De gamle Telefoncentraler i Østjydske Distrikt. Af Paul H. Sørensen. Jydsk
    Telefon. 1986. [Med en kort beskrivelse af centralernes historie:
    oprettelse, bestyrere, antal abonnenter m.v. – Side 35 omtale af Nørre Vinge
    Central.].
    Anton Christensen: ”Herregårdshistorier”. 1. udg. 1. opl., DIXIT, 8653 Them,
    1987. Fortællinger om oplevelser på herregårdene (i 1920’erne?) [ side 38 –
    60 handler om en periode på Karlslyst ved Nr. Vinge]
    Jubilæumsskrift, 1992, Onsild og Omegns Andelskasse 75 år, 48 sider. [I
    flere afsnit nævnes personer fra Lindum sogn og Nr. Vinge. – Der er luftfoto
    af bl.a. Lindum by, Sjørring og Nr. Vinge by]
    ”Mit Livs Eventyr” af Peter Chr. Jensen, Vammen. 1991. Egen udgivelse, 192
    sider, A4, m. nogle fotografier. [Mejeristen fra Vammen fortæller sit livs
    historie, herunder ting fra barndom i Nr. Vinge, Nr. Vinge skole, plads i
    Vinge Mølle og i Vejrum. Senere mejerist i Vammen og kontorist hos Vagn
    Fynbo.]
    Beretning fra Lokalhistorisk Forening i Tjele Kommune, udsendt vinteren
1995. [Side 14-16 “Nørre Vinge Skole” af Gunnar Kjærhauge og Chresten
    Verner, Hammershøj]
    Tjele på langs 2004. Egnshistorie og Folkeliv. Side 16-20. ”Mirakelstedet, –
    En beretning fra 1818”. Af Knud Erik Riisager
    Tjele på langs 2004. Egnshistorie og Folkeliv. Side 21-36. ”Erhvervsfiskeri
    i Langsøen”. Af Nette Hunsballe.
    Tjele på langs 2004. Egnshistorie og Folkeliv. Side 87-97. ”Vingegård
    Hovedgaard”. Af Dorte Junker Thomsen
    Tjele på langs 2008. Egnshistorie og Folkeliv. Side 145-158. En soldat fra
    Nr. Vinge oplever krigen 1864. . Af Palle Engberg.
    PEDERSTRUP SOGN
    Saml. til jydsk Hist. og Topografi. 3. række, 6. bind. 1908-1910.
“Hekseprocesser fra Midtjylland” (Viborg-Skive Egnen). Af Villads
    Christensen. [på siderne 349-358 omtales hekseforfølgelser i
    Rødding-Løvel-Pederstrup-Vammen og Lindum sogne.]
    Årbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie. III række, 7. bind. 1917.
    Sophus Müller: Arkæologisk udbytte af Mosearbejdet i 1917. [side 159-162, om
    sværdet fra Løvelbro, m. billede]
    Daniel Bruun: Danmark Land og Folk, bind 3. 1920. [I afsnittet: Salling og
    den jydske hede (Viborg amt) nævner dr. phil. Villads Christensen side 210
ff. om hekseprocesser: “Derpaa brændtes en gammel Kvinde i Pederstrup, en i
Lindum og en i Løvel.”]
    Danmarks Naturfredningsforenings Årsskrift 1930-1931. Historiske Fredninger
    i Viborgegnen. Af Landsdommer Alb. D. de la Cour. [Omtale af fredning af
    gravhøj i Kistrup og Pederstrup samt af hjulspor på Normannshede]
    Danmarks Naturfredningsforenings Årsskrift 1930-1931. [Fredningsnævnet for
Viborg Amtsrådskreds, fredning af gravhøj i Pederstrup, “Bondehøj”, samt
    vejspor på Normannshede]
    Hugo Matthiessen: Viborg-Veje. Studier og Vandringer. Gyldendalske Boghandel
1933. – Med udførlige kildehenvisninger. [I afsnittet “Gennem Himmerland” er
    der på siderne 30-36 omtale af lokaliteter på strækningen Viborg, Løvel og
    Løvelbro. Bagerst i bogen er der planche med bl.a. 3 fotos fra Løvelbroegnen
    + kopi af et gammelt vejkort]
    Ejnar Poulsen: Rødding-Løvel-Pederstrups Pastorats Skoler. Et
    Jubilæumsskrift i Anledning af Skolernes 200 Aars Bestaaen, udgivet paa
    Foranledning af Rødding-Løvel-Pederstrup Sogneraad. Hæftet, ill., 77 sider.
    Carlo Mortensens Bogtrykkeri, Viborg 1937. [Side 9-26 fundats af 20/12 1737
    vedr. sognenes skoler. Side 70-74 Pederstrup skole.]
August F. Schmidt: “Fra Julestue til Valborgblus”. Østjydsk
    Hjemstavnsforenings Forlag 1940. [Pederstrup nævnt med oplysning om et
    Gadelamsgilde afholdt i 1564. Med kildehenvisning: Saml. t. j. Hist. og Top
    3. Rk. VI, S.351].
“Fra Viborg amt”, 1941, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
    J.C. Hansen: Løvelbro-indskriften og dens tydning. side 5-20, ill. [jvfr.
    side 41-43.]
“Fra Viborg amt”, 1941, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
    Vilhelm Marstrand: Indskriften fra Løvel bro, side 21-40, ill. jvfr side 44.
“Fra Viborg amt”, 1943, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
    F.Elle Jensen: Visitatsoptegnelser af biskop Otto Laub, [side 109-110,
    Rødding, Løvel og Pederstrup.]
    N.P.J. Munk: Viborgegnens Kirker, særtryk, udsendt ca. 1945 af ???.
    [side 51-53 om Pederstrup kirke, med fotografi af kirken].
    H. Ballund Jensen: Halvtreds Udflugter i Viborgs Omegn. Udg. af
    Turistforeningen f. Viborg og Omegn. 1946. [På tur nr. 24 besøges
    Normandshede og Løvelbro. Tur nr. 38 går til Vrå og Pederstrup: Sødal skov,
    Rødsø, Amdal, Pederstrup kirke]
“Fra Viborg amt”, 1949, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
    Vilhelm Marstrand: Løvel Bro’s alder. side 129-132, ill.
    Vort sogns historie i 100 aar. Bind 8. (Udgivet i 1950’erne?)
    [Side 450-480, Rødding sogn, Løvel sogn og Pederstrup sogn: Generelt om
    sognene og derefter beskrivelse, m. billede, af 109 ejendomme og med
    personalhistoriske oplysninger om ejeren.]
    Kirke og Sogn i fortid og nutid, Viborg Stift 2. bind, A.C.Normanns Forlag,
    1952.
    [side 692-699, Rødding-Løvel-Pederstrup, af H.Haaning Andersen, sognepræst.]
Fra Viborg Amt 1956. Troels Dahlerup: “Sogn og Pastorat, – Bidrag til Viborg
Stifts Historie i Senmiddelalderen”. [Side 24 nævnes
    Rødding-Løvel-Pederstrup].
“Fra Viborg amt” 1959, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
    Erik Hvidtfeldt: Præsteindberetninger fra Viborg stift 1771. [side 74-78,
    Rødding, Løvel og Pederstrup Sogne]
“Fra Viborg amt”, 1960, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
Ejnar Poulsen: “Den historiske skrædder”. Et bidrag til Viborg-egnens
    skolehistorie. [Lærer Jens Sørensen i Pederstrup] side 7-40, ill.
    Dansk Naturfredning. Danmarks Naturfredningsforening Årsskrift 1961. [Side
    85-86, Fredningsnævnskendelse af 30. maj 1960 om fredning af Løvel bro,
    matr. nr. 3 Løvelbro enge.]
    Romansk Stenhuggerkunst i Viborg Amts Kirker. Tekst: Harald Ditzel.
    Historisk Samfund for Viborg Amt. 1963. [Side 11-12 + 16 findes tekst om
    Pederstrup kirke. Billedplancher nr. 1-2, 71-72].
    Johannes Brøndsted: Danmarks Oldtid. Gyldendal 1966. Bind 2. [side 164, 174
    + 298, beskrivelse og afbildning af sværd fundet ved Løvelbro. Side 206,
    nævnt offerfund fundet under pløjning]
    SKALK nr. 1, 1974, side 3-8. Jens Vellev: Kong Eriks broer [om stenbroer i
    Himmerland – meget om Løvel bro].
    hikuin 1, 1974. Udgivet af yngre arkæologer og etnografer på Moesgård. [Side
    69-80, Jens Vellev: Fem himmerlandske kvaderstensbroer (mest om Løvelbro).
    Side 81-86, Erik Molkte: Indskriften fra Løvelbro]
    Kristian Vestergaard: Vandmøller i Viborg amt, Arena, 1975. [Generelt om
    vandmøller og side 98 specielt om Pederstrup mølle]
    Landet omkring Viborg. Turistårbogen 1977. 1977. Udg. Samvirkende Danske
    Turistforeninger. [I afsnittet Nord og nordøst for Viborg er side 121-124
    Løvelbro med omegn omtalt. Ill. side 124, 125, 127. Side 126 kort over
    Ålborg-Viborgvej gennem Løvelbrohus, 1798-99.]
    Kunstvejviser. Med Broby i Midt- og Østjylland. Hammet, 1985. [Side 25 et
    afsnit om Pederstrup Kirke]
“Fra Viborg amt”, 1986, Bonden, Kirken og Skolen.
    Præsteindberetninger 1773-74 fra Viborg stift om helligdagenes forsømmelse
    og skoleforholdene på landet. Udg. af Landbohistorisk Selskab i samarbejde
    med Historisk Samfund for Viborg amt ved Jens Holmgaard. Odense og Viborg
    1986. [side 126-128, om Rødding-Løvel-Pederstrup sogne]
    Marianne Bro-Jørgensen og Hans Helmer Kristensen: En stenalderboplads fra
    Skalsådalen. Side 179-188. i P.S. 1, En hilsen til Peter Seeberg. Af
    Forlaget Hikuin. 1993. [Bopladsen beliggende Normandshede, Pederstrup sogn.
    Mange billeder – kort, der viser fundstedet.]
    Af støv er du kommet. Sognehistoriske glimt Rødding, Løvel og Pederstrup.
    Udgivet af Menighedsrådene i Rø-Lø-Pe sogne. 2003. [128 sider, mange
    billeder]
    Tjele på langs 2008. Egnshistorie og Folkeliv. Side 29 -51. En bonde ved
    Rødsø. . Af Jørgen Dalager.
    RØDDING SOGN
    Kirkehistoriske Samlinger. 2. række – 5. bind. 1869-71. A. Heise: Viborg
    Stift paa Reformationstiden. [præsten hr. Jens omtalt side 726f]
    Evald Tang Kristensen: Gamle folks fortællinger om Det Jyske Almueliv.
    Tillægsbind II, 1902. 6. Afdeling – afsnit 25, Slavekrigen. [Optegnelse
    meddelt af Lærer J.C. Jensen, Mammen om ‘Slavekrigen’ fra Tjele, Foulum,
    Formyre, Vinge, Rødding, Sødal og Vammen-Bigum-Lindum]
    Saml. til jydsk Hist. og Topografi. 3. række, 6. bind. 1908-1910.
“Hekseprocesser fra Midtjylland” (Viborg-Skive Egnen). Af Villads
    Christensen. [på siderne 349-358 omtales hekseforfølgelser i
    Rødding-Løvel-Pederstrup-Vammen og Lindum sogne.]
    En Herremands Dagbog. Didrik Iversen til Sødal. Hans Skrivekalender fra 1746
    og lidt af hans Livshistorie. Af P. M. Rørsig. 19 sider, ill. ( Aarsskrift
    f. Elevforeningen Asmildkloster 1923, II. 23-40, ill.) [særtryk, Viborg
    Stifts Folkeblad??.]
    Saml. til Jydsk Historie og Topografi, 4. række. 5 bind. 1925-27.
“Bidrag til Oplysning om Landsbypræsternes økonomiske Vilkår i Hald og
Skivehus Amter i slutningen af 17. århundrede”, af Carl Christiansen. Side
    277-387.
    [på side 286 er Rødding og Sødal nævnt – kapellan Knud Nielsen Auning]
    Saml. til Jydsk Historie og Topografi, 4. række. 6 bind. 1928-30.
“Bidrag til Oplysning om Herremænds og Herregaardsforpagteres økonomiske
Vilkaar i Hald og Skivehus Amter i Slutningen af 17. Aarhundrede”. Af
    Arkivar Carl Christiansen. Side 21 – 179. [Sødal og Bigumgård er omtalt
    flere steder i artiklen].
    Hugo Matthiessen: Viborg-Veje. Studier og Vandringer. Gyldendalske Boghandel
1933. – Med udførlige kildehenvisninger. [I afsnittet “Storveje mod Øst” er
    der på siderne 76-80 omtale af lokaliteter på strækningen Rødding, Vammen og
    Lindum]
    Ejnar Poulsen: Rødding-Løvel-Pederstrups Pastorats Skoler. Et
    Jubilæumsskrift i Anledning af Skolernes 200 Aars Bestaaen, udgivet paa
    Foranledning af Rødding-Løvel-Pederstrup Sogneraad. Hæftet, ill., 77 sider.
    Carlo Mortensens Bogtrykkeri, Viborg 1937. [Side 9-26 fundats af 20/12 1737
    vedr. sognenes skoler. Side 32-43 Rødding skole og side 44-48 Ingstrup
    skole.]
“Fra Viborg amt”, 1938, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
    Kr. Pedersen: Ulvenes Forekomst i Midtjylland, særlig i Viborgegnen. [I
    artiklen er bl.a. følgende lokaliteter omtalt: Lindum Skov, Lindum-Bigum
    Skovene, Sjørring Enge, Formyre, Erichstrup i Bigum, Tjele Skov, Sødal Skov]
“Fra Viborg amt”, 1943, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
    F.Elle Jensen: Visitatsoptegnelser af biskop Otto Laub, [side 109-110,
    Rødding, Løvel og Pederstrup.]
“Fra Viborg amt”, 1944, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
    Kr. Pedersen: Indberetning fra nogle Herreder og Sogne i Viborg Amt 1743. [I
    artiklen er bl.a. følgende lokaliteter nævnt: Sødal, Bigum- og Lindum skove,
    Vammen-Bigum-Lindum sogne, Ørum-Vejrum-Viskum sogne, Tjele Langsø.
    Beskrivelse af naturen.].
    Vort sogns historie i 100 aar. Bind 8. (Udgivet i 1950’erne?)
    [Side 450-480, Rødding sogn, Løvel sogn og Pederstrup sogn: Generelt om
    sognene og derefter beskrivelse, m. billede, af 109 ejendomme og med
    personalhistoriske oplysninger om ejeren.]
    N.P.J. Munk: Viborgegnens Kirker, særtryk, udsendt ca. 1945 af ???.
    [side 43-45 om Rødding kirke, med fotografi af kirken].
    H. Ballund Jensen: Halvtreds Udflugter i Viborgs Omegn. Udg. af
    Turistforeningen f. Viborg og Omegn. 1946. [På tur nr. 11 et kort besøg i
    Rødding by med kirken, derefter en god tur rundt i Sødal skov; til sidst et
    kig på gården Sødal. Tur nr. 23 bevæger sig i den sydlige del af Rødding
    sogn: Vanhøje, Vansø, Ingstrup skole og flere høje.]
    Kirke og Sogn i fortid og nutid, Viborg Stift 2. bind, A.C.Normanns Forlag,
    1952.
    [side 692-699, Rødding-Løvel-Pederstrup, af H.Haaning Andersen, sognepræst.]
Fra Viborg Amt 1956. Troels Dahlerup: “Sogn og Pastorat, – Bidrag til Viborg
Stifts Historie i Senmiddelalderen”. [Side 24 nævnes
    Rødding-Løvel-Pederstrup].
“Fra Viborg amt” 1959, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
    Erik Hvidtfeldt: Præsteindberetninger fra Viborg stift 1771. [side 74-78,
    Rødding, Løvel og Pederstrup Sogne]
    Aarbog udgivet af Randers Amts Historiske Samfund. Bind 56. 1962. Side
98-108. “Pastor P.T.Foersom i Hammelev”. Af f. Elle Jensen. [Artiklen rummer
    på side 98-100 lidt om pastor Foersom som sognepræst i Rødding.]
    Kristian Vestergaard: Vandmøller i Viborg amt, Arena, 1975. [Generelt om
    vandmøller og side 94 specielt om Sødal vejrmølle samt Sødal Skovmølle, og
    side 95-97 om Ingstrup mølle og Meilgård møllested]
    Landet omkring Viborg. Turistårbogen 1977. 1977. Udg. Samvirkende Danske
    Turistforeninger. [I afsnittet Nord og nordøst for Viborg er side 138-140.
    er Rødding og Sødal omtalt. Ill. side 139: Sødal ladegård 1925.]
    Her på lag. Noder og unoder i Viborg amt. Komplot. Viborg 1977. [Side 75-81,
“Omkring en landsbydegns vaskebænk” af Henning Pedersen.]
    Mads Lidegaard: Hærvejen i Himmerland. Schultz, 1983.
[side 15 – 25, “Fra Viborg til Lindum Skov”]
    A.Vejen Andersen: Viborg-egnen under anden verdenskrig, bind 2, Viborg 1984.
[side 70 – 72, “Vognmandskørsel under krigen”, (lastbil gemt på gård i Batum)].
“Som jeg husker tiden”, lærere fortæller. Skolehistorisk samling, Viborg
    amtskommune, 1984. Side 119-126, Aage Petersen, Rødding.
    De gamle Telefoncentraler i Østjydske Distrikt. Af Paul H. Sørensen. Jydsk
    Telefon. 1986. [Med en kort beskrivelse af centralernes historie:
    oprettelse, bestyrere, antal abonnenter m.v. – Side 37-38 omtale af Rødding
    Central.].
Beretning fra Tjele Lokalhistoriske Arkiv 1985. [Side 2-4 “Et brev fra
krigens tid”, Batumgård, Rødding, 1864]
“Fra Viborg amt”, 1986, Bonden, Kirken og Skolen.
    Præsteindberetninger 1773-74 fra Viborg stift om helligdagenes forsømmelse
    og skoleforholdene på landet. Udg. af Landbohistorisk Selskab i samarbejde
    med Historisk Samfund for Viborg amt ved Jens Holmgaard. Odense og Viborg
    1986. [side 126-128, om Rødding-Løvel-Pederstrup sogne]
    MIV 16, 1991. Side 73-76.
    ”En pung med skillemønter fra Chr. IV’s tid”. Et fund fra Ingstrup mølle. Af
    Jørgen Steen Jensen.
    Torsten Friis: Slavekrigen i Jylland 1848, Historien om Danmarks mærkeligste
    krig. Landbohistorisk Selskab 1998. [på side 84-86 er Rødding, Sødal,
    Foulum, Formyre og Tjele nævnt. (efter Evald Tang Kristensen)]
    Tjele på langs 1998. Egnshistorie og folkeliv. Side 16-30. Sødal gennem
    tiderne. Af Jette Giversen.
    Tjele på langs 1998. Egnshistorie og folkeliv. Side 34-53. Ingstrup by, – at
    søge historien. Af Sigfred Mørup.
    Spillemanden – og andre beretninger fra Viborg af Henning Pedersen. Viborg
Forlaget 2001. [“Mægleren”: side 9-22. I et personligt portræt fortæller
    Henning Pedersen om Anne Feldt-Rasmussen, Klarisgård, og om hendes betydning
    for ham først i Rødding og senere i Viborg]
    Tjele på langs 2002. Egnshistorie og Folkeliv. Side 96. Et fryteligt uvejr.
    Af Knud Erik Riisager.
    Af støv er du kommet. Sognehistoriske glimt Rødding, Løvel og Pederstrup.
    Udgivet af Menighedsrådene i Rø-Lø-Pe sogne. 2003. [128 sider, mange
    billeder]
Helmuth Spanggård: Viborg by og egn. FØR & NU VIII, 2003. [Artikel om
    Rødding sogn side 26-29]
    Turistårbogen 2004. Udgivet af Turistforeningen for Viborg og omegn. Side
    56-62. ”Gennem rig natur til et væld af smukke blomster” [om Blomstergården
    i Rødding]
    TJELE SOGN
    Erindringer om Guldhornstyveriet. Ved E.C. Werlauff. København. Thieles
    Bogtrykkeri. 1858. Fotografisk genoptryk Wormianum. Århus 1970.
    J.B. Løffler: Danske Gravstene fra Middelalderen. København 1889. [side 36n
    – 37ø omtale af gravsten i Mariager kirke over Laurids Mogensen (Løvenbalk)
    til Tjele og Fru Anne Flemming. Gravstenen er afbildet på tavle XXXI, nr.
    120]
    Saml. til jydsk Historie og Topografi, 3. række, II bind. 1899-1900.
    S.Nygaard: Biskop Søren Lintrups visitatsbog, 1721-1724. [side 123-124,
    Tjele og Vinge]
Personalhistorisk Tidsskrift, 2. række, 6. bind. 1891. Side 84-85, “Et lille
Bidrag til Fru Marie Grubbes Historie”. Meddelt af Overlærer D.H. Wulff.
    Saml. til jydsk Historie og Topografi, 3. række, I bind, 1896-98. Side 404,
“En Notits om Marie Grubbe”. Meddelt af Cand. theol. J. Estrup.
    Evald Tang Kristensen: Gamle folks fortællinger om Det Jyske Almueliv.
    Tillægsbind II, 1902. 6. Afdeling – afsnit 25, Slavekrigen. [Optegnelse
    meddelt af Lærer J.C. Jensen, Mammen om ‘Slavekrigen’ fra Tjele, Foulum,
    Formyre, Vinge, Rødding, Sødal og Vammen-Bigum-Lindum]
    Severin Kjær: Erik Grubbe til Tjele og hans tre døtre. Anne Marie Grubbe,
    Marie Grubbe, Anne Grubbe. 364 sider, med udførlige henvisninger til kilder.
    København, Forlaget af V.Pio’s Boghandel, 1904.
    Saml. til jydsk Historie og Topografi, 3. række, V bind, 1906-08.
    Et Brev angaaende Marie Grubbe. Meddelt af C. Klitgaard. Side 134-135.
    Daniel Bruun: Danmark Land og Folk, bind 3. 1920. [I afsnittet: Voldsteder
    og herregårde (Viborg amt) omtaler mag. art. Chr. Axel Jensen side 224 og
    226 gården: Tjele. Billede side 223.]
    Saml. t. Jydsk Historie og Topografi, 4. række. 6 bind. 1928-30.
“En Kirketyvs Bedrifter”. Ved Kaptajn V. Hostrup-Schultz.
    [Side 339 berettes om tyveri i Tjele Kirke].
    Maleren Martinus Rørbyes Rejsedagbog 1830 ved Georg Nygaard. Udgivet af
    Kunstforeningen i København 1930. [Side 21-27. om rejsen til og opholdet på
    Tjele gods 6. juni – 11. juni 1830]
“Fra Viborg amt”, 1931, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
    Erh. Qvistgaard: En skatteklage i 1743 fra en fattig landsbypræst [Johannes
    Plenge]. side 52-54.
    Lolland-Falsters historiske Samfunds Aarbog , 1932. Bind 20. Side 43-55,
afsnittet om Grønsund Færgegaard (Borrehuset og Marie Grubbe) i artiklen: “Færgegaarde
og Landevejskroer paa Lolland-Falster” af Svend Jørgensen.
“Fra Viborg amt”, 1938, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
    Kr. Pedersen: Ulvenes Forekomst i Midtjylland, særlig i Viborgegnen. [I
    artiklen er bl.a. følgende lokaliteter omtalt: Lindum Skov, Lindum-Bigum
    Skovene, Sjørring Enge, Formyre, Erichstrup i Bigum, Tjele Skov, Sødal Skov]
Turistforeningen for Danmark. Aarbog 1941. Midtjylland. [I afsnittet: “Gamle
herregårde mellem Skanderborg, Silkeborg, Viborg og Randers” af Ejler
Haugsted, læses side 183-188 om herregården Tjele. – “Lidt om Tjele – og
hvad dertil hører” af Christian D. Lüttichau, side 194-201.]
    Lolland-Falsters historiske Samfunds Aarbog, 1943-44. Bind 31-33. Side
37-49, “Udgravningen af Marie Grubbes Hus »Borrehuset« ved Grønsund
Færgested paa Falster”. Af Axel Petri.
“Fra Viborg amt”, 1943, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
    F.Elle Jensen: Visitatsoptegnelser af biskop Otto Laub, [side 132-133,
    Thjele og Vinge.]
    F. Elle Jensen: Pietismen i Jylland. G.E.C. Gads Forlag, 1944. (Teologiske
    Studier nr. 5.). [På side 106 er beskrivelse af sognepræst Michael Feld i
    Vammen-Lindum-Bigum samt en enkelt henvisning til sognepræsten for Tjele,
    Joh. Plenge.].
“Fra Viborg amt”, 1945, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
    F. Elle Jensen: Oberst C.D.Lüttichau på Tjele og hans præst. [Johs. Plenge].
    side 123-141.
    Danske Slotte og Herregaarde. 4. bind. København 1945. Side 115-126. Ill.
    H. Ballund Jensen: Halvtreds Udflugter i Viborgs Omegn. Udg. af
    Turistforeningen f. Viborg og Omegn. 1946. [På tur nr. 15 besøg på
    Herregården Tjele og i Tjele kirke. På tur nr. 49 gøres stop ved Tjele
    kirkes låge]
    Vort sogns historie i 100 aar. Bind 8. (Udgivet i 1950’erne?)
    [Side 625-638, Tjele sogn og Nr. Vinge sogn: Generelt om sognene og derefter
    beskrivelse, m. billede, af 45 ejendomme og med personalhistoriske
    oplysninger om ejeren.]
    Kirke og Sogn i fortid og nutid, Viborg Stift 2. bind, A.C.Normanns Forlag,
    1952.
    [side 794-799, Tjele-Nr.Vinge, af T.J.Brøste, sognepræst.]
    Jysk Fodbold i Fortid og Nutid, Red. Aksel Alstrup. Østergaards Forlag,
    Odense 1953. Bind 2, (omtale af klubber tilsluttet JBU, deres historie og
    sportslige resultater, enkeltpersoner nævnt). [Side 851-852, Foulum
    Idrætsforening, – med billeder af enkeltpersoner og foreningens A-hold 1942]
    Johan Hvidtfeldt: Gennem Blichers Land til Bispestaden Viborg. Tegninger af
    Svend Erik Ihle. Viborg Papir-Comp. 1955. [Side 44-45 tekst om og tegning af
    herregården Tjele]
Fra Viborg Amt 1956. Troels Dahlerup: “Sogn og Pastorat, – Bidrag til Viborg
Stifts Historie i Senmiddelalderen”. [Side 25 og 27-28 nævnes Tjele-Nr.
    Vinge-Foulum].
    August F. Schmidt: Danmarks Byremser. Einar Munksgaards Forlag, 1957.
    Danmarks Folkeminder nr. 67. [side 32 er Tjele m.fl. nævnt].
    Hugo Matthiessen: Tjele, Et afsnit af den ufuldendte bog om Blicher. 40
    sider, Udg. af G.E.C. Gads Forlag, Julen 1958.
“Fra Viborg amt” 1959, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
    Erik Hvidtfeldt: Præsteindberetninger fra Viborg stift 1771. [side 81-86,
    Tjele og Vinge Sogne]
    A.M.P. Bundgaard: Fra Hjorddreng til Sjælehyrde. Erindringer fra Liv og
    Præstegerning. Lohses Forlag, 1963. [ I første kapitel, Barndom og Ungdom,
    fortæller Bundgaard om steder, personer og episoder i Tjele sogn, hvor han
    er opvokset. Side 9-25].
“Fra Viborg amt” 1964, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
    Turist i Viborg og hedeegnen 1794. I uddrag ved Johs. E. Tang Kristensen.
    [Breve fra biskop i Bergen, Jacob Neumann, beskriver på side 71 rejse fra
    Viborg til Hobro, forbi Tjele og gennem Tjele skov og antagelig Sjørring
    kro.]
    Personalhistorisk Tidsskrift. 15. række, 1. bind. 1966. Side 1-12. N.V.
    Steenstrup: Thøger Jensen – endnu engang. [En undersøgelse af et muligt
    slægtskab mellem korsbroderen Thøger, Viborg og Løvenbalkerne til Tjele].
    Det dages… Frembrud af Trosliv på Viborg Østeregn omkring
    Århundredskiftet. Samlet og genfortalt af Anker Vestergaard, provst
    emeritus, Overlund, Viborg. Viborg Stifts Folkeblads bogtrykkeri. 1967.
    [Side 34-36 handler om Tjele-Nr. Vinge sogne]
“Fra Viborg amt” 1970, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
    [I anmeldelsen af Ny lokalhistorisk litteratur på side 182-183 omtales
    diskussionen om Broder Thøgers mulige familieskab med Løvbenbalkerne fra
    Tjele. Med litt. henvisnin.]
    Hans Henrik Engquist: Tjele. En midtjysk herregårds bygningshistorie.
    Foreningen til gamle Bygningers Bevaring. Arkitektens Forlag. København
    1974. 98 sider.
    Kristian Vestergaard: Vandmøller i Viborg amt, Arena, 1975. [Generelt om
    vandmøller og side 104 specielt om Tjele mølle]
    Landet omkring Viborg. Turistårbogen 1977. 1977. Udg. Samvirkende Danske
    Turistforeninger. [I afsnittet Nord og nordøst for Viborg er på side 134-138
    Tjele med omtalt. Ill. side 137: Malkekøer ved Tjele]
    Gunner Hansen: Tjele, Af et jysk herresædes historier. Mysterier, tragedier
    og menneskeskæbner. Viborg, (3. opl. 1977), 190 sider, ill.
“Fra Viborg amt”, 1979, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
    Bent Østergaard: Løvenbalkerne til Aunsbjerg og Tjele. side 111-124, ill.
    MIV 11, 1981. Side 16-19
    ”Udgravningerne ved Foulum” af Mette Iversen.
    MIV 11, 1981. Side 20-47
    ” Foulum – en boplads fra ældre germansk jernalder” af Anne-Elisabeth Jensen
    og Annette Willemoes.
    MIV 11, 1981. Side 48-51
    ”Foulum-folkets sidste hvilested” af Gitte Høy.
    Herregårdsliv 6, Beretninger fra århundredskiftet. Tjenerskabet ved Ole
Højrup. Nationalmuseet 1982. (Side 133-137, “Kusken som tjener”) [Niels
    Iversen, ansat på Tjele 1917-1919, fortæller om livet på herregården].
    MIV 12, 1984. Side 10-15
    ”Et gravanlæg fra enkeltgravstiden” af Lars Jørgensen. En høj, hvor
    Forsøgsanlæg Foulum skulle bygges.
    Gorm Benzon: Sagnenes Danmark. Bind 2. Himmerland, Ommersyssel, Djursland og
dele af Midtjylland. Aarsleff & Friis 1984. [side 172-183, Tjele. De
    kvindeglade herremænd. med fotografier og tegning].
hikuin 10. Forlaget hikuin. 1984. Side 207-214. Ill. og m. kort. “En simpel
pragtfibula fra Nørrejylland” af Mette Iversen. [fra skeletgrav i Foulum,
    Tjele sogn].
Beretning fra Tjele Lokalhistoriske Arkiv 1984. [side 6-9 “Et oldtidsminde i
Tjele Kommune. Kong Gøttriks Høj i Foulum Enge”]
    Kunstvejviser. Med Broby i Midt- og Østjylland. Hammet, 1985. [I afsnittet
    om Tjele er ”den skotske kvinde” nævnt, Levetzau-epitafiet og Marie Grubbe.
    Fra Foulum hører vi om ”Landsbydegnens Dagbog” og Guldhornstyven]
    MIV 13, 1985. Side 6-35
    ”Foulum huset – tempel eller bolig” af Hans Langballe.
Beretning fra Tjele Lokalhistoriske Arkiv 1985. [Side 7-8 “Præmielandbrug i
Foulum 1769-1809″, m. billede]
“Fra Viborg amt”, 1985, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
    Kristian Vestergaard: Anmærkning til et gammelt lokalhistorisk værk, side
    92-95, ill.
    [Om Erik Grubbe’s frille Anne Jensdatter – rettelse til Severin Kjærs bog om
    Erik Grubbe og hans døtre].
“Fortid og nutid i Foulum og omegn”. En historisk beretning om Forsøgsanlæg
    Foulums område af Marinus Sørensen og Svend Martin Nielsen. Statens
    Husdyrbrugsforsøg 1986. Med mange ill. og kortbilag.
    Skatkisten, Arkivalier og historier fra landsarkivet. Landsarkivet for
    Nørrejylland, 1991. [Side 102-103, Hoveriet – reformtidens uløste problem,
    fra Tjele gods]
    Søren A. Mikkelsen: Forskningcenter Foulum – nu og i fremtiden. Side
    123-126. i P.S. 1, En hilsen til Peter Seeberg. Forlaget Hikuin. 1993.
    Henrik Gjøde Nielsen: Dengang i Viborg. Forlaget Gandrup, 1995. [De to
afsnit: “Niels Blicher” og “Historien bag Landsbydegnens dagbog” rummer ting
    fra Tjele og Vammen sogne (kaptajn Kalckreuth og frk. Cathrine Lüttichau).]
    Danske præsters indberetninger til Oldsagskommissionen af 1807, Nord- og
Østjylland. Wormianum, 1996. [Side 239-240, Sognefoged-indberetninger ang. “jynovn”
    på Tjele Hede].
Fra Viborg Amt 1997. “Optegnelser på en udflugt til Jylland i sommeren
1829″, rejseberetning af Christian Molbech. [Side 142-147 omtales besøg på
    herregårdene Viskum og Tjele]
    Torsten Friis: Slavekrigen i Jylland 1848, Historien om Danmarks mærkeligste
    krig. Landbohistorisk Selskab 1998. [på side 84-86 er Rødding, Sødal,
    Foulum, Formyre og Tjele nævnt. (efter Evald Tang Kristensen)]
    Tjele på langs 1997. Egnshistorie og folkeliv. Side 25-27. Thjeleæblet, –
    glemt og genfunden! Af Villy Mougaard.
    Fra Viborg Amt 2002. Side 97-98 Inge Gade Poulsen: ”Min barndoms jul på
    Tjele”.[En erindring fra 1930-40]
    Turistårbogen 2003. Udgivet af Turistforeningen for Viborg og omegn. Side
    30-34. ”Mange diplomer for udsøgt mad” [om spisestedet Marie Grubbe på Tjele
    gods]
    Tjele på langs 2004. Egnshistorie og Folkeliv. Side 11-15. ”Et besøg ved
    Thiele Sø”. Af Martinus Rørbye.
    Tjele på langs 2004. Egnshistorie og Folkeliv. Side 61-64. ”Attentat mod
    Tjele Langsø.” Af Jens Frydendal.
    Tjele på langs 2004. Egnshistorie og Folkeliv. Side 99-106. ”Landskabet
    omkring Tjele Langsø”. Af Axel Busk.
    Tjele på langs 2004. Egnshistorie og Folkeliv. Side 123-128. ”Den sidste
    skytte på Tjele”. Af Knud Bjørn
    Tjele på langs 2004. Egnshistorie og Folkeliv. Side 129-135. ”Folkesagn
    omkring søen”. Af Per Christensen
    Tjele på langs 2006. Egnshistorie og folkeliv. Side 67-79. Da valget faldt
    på Foulum, af Anton Hjortshøj Nielsen.
    Tjele på langs 2006. Egnshistorie og folkeliv. Side 91-101. Marie Grubbe –
    en historisk skitse, af Erik Johansen.
    Tjele på langs 2006. Egnshistorie og folkeliv. Side 102-107. Stuepige på
    Tjele. af Jytte Bjørn.
    Tjele på langs 2006. Egnshistorie og folkeliv. Side 108-120. Marie Grubbes
    Linde på Tjele – og mere om linden i Danmark, af Børge Larsen.
    Tjele på langs 2008. Egnshistorie og Folkeliv. Side 65-76. Dybdalen – tre
    sten fortæller. Af Henning Simonsen.
    VAMMEN SOGN
    Evald Tang Kristensen: Gamle folks fortællinger om Det Jyske Almueliv.
    Tillægsbind II, 1902. 6. Afdeling – afsnit 25, Slavekrigen. [Optegnelse
    meddelt af Lærer J.C. Jensen, Mammen om ‘Slavekrigen’ fra Tjele, Foulum,
    Formyre, Vinge, Rødding, Sødal og Vammen-Bigum-Lindum]
    Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie. 1907. Sophus Müller: Nye Fund
    og Iagttagelser fra Sten-, Bronze- og Jernalderen. [I afsnittet ‘Omdreiende
    Kværne’ omtales på side 143-145 et par sten til en drejekværn fundet i
    Vammen sogn i 1905. Med tegning.]
    Saml. til jydsk Hist. og Topografi. 3. række, 6. bind. 1908-1910.
“Hekseprocesser fra Midtjylland” (Viborg-Skive Egnen). Af Villads
    Christensen. [på siderne 349-358 omtales hekseforfølgelser i
    Rødding-Løvel-Pederstrup-Vammen og Lindum sogne.]
    Saml. til Jydsk Historie og Topografi, 4. række. 5 bind. 1925-27.
“Bidrag til Oplysning om Landsbypræsternes økonomiske Vilkår i Hald og
Skivehus Amter i slutningen af 17. århundrede”, af Carl Christiansen. Side
    277-387.
    [på side 292 er Vammen nævnt – præsten Jens Sørensen Lund]
    Hugo Matthiessen: Viborg-Veje. Studier og Vandringer. Gyldendalske Boghandel
1933. – Med udførlige kildehenvisninger. [I afsnittet “Storveje mod Øst” er
    der på siderne 76-80 omtale af lokaliteter på strækningen Rødding, Vammen og
    Lindum]
“Fra Viborg amt”, 1941, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
    F.Elle Jensen: Hr. Michael til Vammen, Lindum og Bigum. En skikkelse fra
    pietismens tid. side 130-145.
“Fra Viborg amt”, 1943, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
    F.Elle Jensen: Visitatsoptegnelser af biskop Otto Laub, [side 110-111,
    Vammen, Bigum og Lindum.]
“Fra Viborg amt”, 1944, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
    Kr. Pedersen: Indberetning fra nogle Herreder og Sogne i Viborg Amt 1743.
    [side 6-10 om Nørlyng herred og Vammen, Bigum og Lindum]
    F. Elle Jensen: Pietismen i Jylland. G.E.C. Gads Forlag, 1944. (Teologiske
    Studier nr. 5.). [På side 106 er beskrivelse af sognepræst Michael Feld i
    Vammen-Lindum-Bigum samt en enkelt henvisning til sognepræsten for Tjele,
    Joh. Plenge.].
    N.P.J. Munk: Viborgegnens Kirker, særtryk, udsendt ca. 1945 af ???.
    [side 37-38 om Vammen kirke, med fotografi af kirken].
    Vort sogns historie i 100 aar. Bind 8. (Udgivet i 1950’erne?)
    [Side 401-423, Vammen sogn, Bigum sogn og Lindum sogn: Generelt om sognene
    og derefter beskrivelse, m. billede, af 74 ejendomme og med
    personalhistoriske oplysninger om ejeren.]
    Kirke og Sogn i fortid og nutid, Viborg Stift 2. bind, A.C.Normanns Forlag,
    1952.
    [side 720-727, Vammen-Lindum-Bigum, af H.Heilesen, arkivar, Viborg.]
    Jysk Fodbold i Fortid og Nutid, Red. Aksel Alstrup. Østergaards Forlag,
    Odense 1953. Bind 2, (omtale af klubber tilsluttet JBU, deres historie og
    sportslige resultater, enkeltpersoner nævnt). [Side 1187, Vammen Ungdoms- og
    Idrætsforening.]
Fra Viborg Amt 1956. Troels Dahlerup: “Sogn og Pastorat, – Bidrag til Viborg
Stifts Historie i Senmiddelalderen”. [Side 24 nævnes Vammen-Bigum-Lindum].
“Fra Viborg amt” 1959, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
    Erik Hvidtfeldt: Præsteindberetninger fra Viborg stift 1771. [side 78-81,
    Vammen, Lindum og Bigum Sogne]
    SKALK 1960. Nr. 4. Side 19-27. Lennart Edelberg: På sporet af Skvatmøllerne.
    [I artiklen er der side 26 tegning og lidt beskrivelse af fund af drejekværn
    fra Vammen].
    Skiftet efter Rigsråd Eske Brock 1626. Udvalget for udgivelse af kilder til
    landbefolkningens historie. 1965. [på side 21 nævnes en ejendom i Vammen
    sogn og by beboet af (tilhørende?) Chrestenn Poffuelsenn og med angivne
    afgifter.]
    Andelskasserne gennem et halvt århundrede, af A. Axelsen Drejer. København
    1966.
    134 sider, ill. [Spredt i teksten oplysninger om lokale Andelskasser: Vammen
    og Hammershøj.]
“Fra Viborg amt” 1970, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
Wilh. Kjær Jensen: “Den kloge degn” i Vellev. [handler om Hans Christian
    Pedersen, som er opvokset i Vammen og hvis kone var fra Lindum. Deres
    barndom og ophav er omtalt i artiklen. Hans mor var gjordemoder i Vammen og
    hun er af Bødker-slægt.]
    MIV 4, 1974. Side 74-79
    ”En skibssætning ved Vammen” af Molly Hougaard.
    Jubilæumsskrift. Vammen Forsamlingshus 1881-1981. Af Vagn Fynbo. 16 sider.
    Ill.
    Mads Lidegaard: Hærvejen i Himmerland. Schultz, 1983.
[side 15 – 25, “Fra Viborg til Lindum Skov”]
“Fra Viborg amt”, 1986, Bonden, Kirken og Skolen.
    Præsteindberetninger 1773-74 fra Viborg stift om helligdagenes forsømmelse
    og skoleforholdene på landet. Udg. af Landbohistorisk Selskab i samarbejde
    med Historisk Samfund for Viborg amt ved Jens Holmgaard. Odense og Viborg
    1986. [side 128-131, om Vammen-Bigum-Lindum sogne]
    De gamle Telefoncentraler i Østjydske Distrikt. Af Paul H. Sørensen. Jydsk
    Telefon. 1986. [Med en kort beskrivelse af centralernes historie:
    oprettelse, bestyrere, antal abonnenter m.v. – Side 48 omtale af Vammen
    Central.].
    MIV 15, 1989. Siden 65-72
    ”Et økologisk landbrug” af Henning Hougaard.
    ”Mit Livs Eventyr” af Peter Chr. Jensen, Vammen. 1991. Egen udgivelse, 192
    sider, A4, m. nogle fotografier. [Mejeristen fra Vammen fortæller sit livs
    historie, herunder ting fra barndom i Nr. Vinge, Nr. Vinge skole, plads i
    Vinge Mølle og i Vejrum. Senere mejerist i Vammen og kontorist hos Vagn
    Fynbo.]
    Henrik Gjøde Nielsen: Dengang i Viborg. Forlaget Gandrup, 1995. [De to
afsnit: “Niels Blicher” og “Historien bag Landsbydegnens dagbog” rummer ting
    fra Tjele og Vammen sogne (kaptajn Kalckreuth og frk. Cathrine Lüttichau).]
    Jubilæumsskrift Vammen Andelskasse 1920-1995 / Rødding Andelskasse
    1970-1995.
    Udarbejdet i anledning af Vammen Andelskasses 75 års jubilæum og Rødding
    Andelskasses 25 års jubilæum. 64 sider, ill. [u årstal, 1995(?)]
    Henrik Gjøde Nielsen: Dengang i Viborg II. Forlaget Gandrup, 1996. [Side
66-78: “Tider og typer i Vammen, Af Vammen sogns historie”.]
    Danske præsters indberetninger til Oldsagskommissionen af 1807, Nord- og
    Østjylland. Wormianum, 1996. [Side 224-227, indberetning fra sognepræsten i
    Vammen]
    Vammen og omegn. – et godt sted at slå sig ned. Udgivet af Vammen
    Borgerforening september 1998. 32 sider, ill. [En velkomstbog til nye
    beboere]
Helmuth Spanggård: Viborg by og egn. FØR & NU IV, 1999.
    [Artikel om Julebøgerne fra Vammen side 108-112]
    Tjele på langs 2000. Egnshistorie og Folkeliv. Side 8-20. En by bliver til.
    Af Peter Hesselberg. [Om Vammen bys historie gennem 1900’tallet. Rigt
    illustreret]
    Tjele på langs 2002. Egnshistorie og Folkeliv. Side 7-18. Da kvægpesten
    hærgede i Danmark. Af Mette Vaarst.
    Tjele på langs 2002. Egnshistorie og Folkeliv. Side 7-18. Grønvald Fynbo. Af
    Anna Salhøj.
    Turistårbogen 2003. Udgivet af Turistforeningen for Viborg og omegn. Side
    19-23. ”Aktiv ferie for campister i Vammen” [om Vammen Campingplads]
    Tjele på langs 2004. Egnshistorie og Folkeliv. Side 37-41. Fisker Ole
    Nielsen fandt to gamle både i Tjele Langsø. Af Knud Erik Riisager
    Tjele på langs 2004. Egnshistorie og Folkeliv. Side 65-86. Børnehjemmet ved
    bakkefoden. Af Mogens Hansen.
    VEJRUM SOGN
    Saml. til jydsk Historie og Topografi, 3. række, II bind.
    S.Nygaard: Biskop Søren Lintrups visitatsbog, 1721-1724. [side 124-126,
    Ørum, Vejrum og Viskum]
    Saml. t. Jydsk Historie og Topografi, 4. række. 6 bind. 1928-30.
“En Kirketyvs Bedrifter”. Ved Kaptajn V. Hostrup-Schultz.
    [Side 337 berettes om tyveri i Vejrum Kirke].
    Beskrivelse af Nørre Aa Dalens Moser og Enge, udg. af Det Danske Hedeselskab
    1910. {46,4}. Med stort oversigtskort samt tekstfigurer. [rummer en
    indgående beskrivelse af vegetation og jordbundsforhold samt anvisninger for
    en fremtidig dyrkningsmæssig- og industriel-udnyttelse].
    Sagn og Tro knyttet til Stene i Viborg Amt, af August F. Schmidt. Skivebogen,
16. bind, 1924. Side 49-73. [på side 61-62 er omtalt: “(nr.) 29. Sten i
    Ravnhule ved Bro Mølle, (Vejrum Sogn, Sønderlyng H.)].
    August F. Schmidt: Danmarks Kæmpesten i folkeoverleveringen, Det
    Schønbergske Forlag, 1932. Danmarks Folkeminder Nr. 39. [side 266, Sten i
    Ravnhule nær Bro Mølle]
    Niels Meyn og H. Loft: Danske Møller, Erhvervsforlaget, København, 1934.
    [Side 403 Bro Mølle, m. billeder]
“Fra Viborg amt”, 1943, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
    F.Elle Jensen: Visitatsoptegnelser af biskop Otto Laub, [side 134-135, Ørum,
    Viskum og Veirum.]
“Fra Viborg amt”, 1944, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
    Kr. Pedersen: Indberetning fra nogle Herreder og Sogne i Viborg Amt 1743.
    [side 11-12 om Ørum, Vejrum og Viskum]
    H. Ballund Jensen: Halvtreds Udflugter i Viborgs Omegn. Udg. af
    Turistforeningen f. Viborg og Omegn. 1946. [På tur nr. 28 er der stop i
    Vejrum, hvor bl.a. kirkegården beses]
    Kirke og Sogn i fortid og nutid, Viborg Stift 2. bind, A.C.Normanns Forlag,
    1952.
    [side 825-832, Ørum-Viskum-Vejrum, af P.A.Brusch, sognepræst.]
    Jysk Fodbold i Fortid og Nutid, Red. Aksel Alstrup. Østergaards Forlag,
    Odense 1953. Bind 2, (omtale af klubber tilsluttet JBU, deres historie og
    sportslige resultater, enkeltpersoner nævnt). [Side 1227, Vejrumbro
    Idrætsforening, – med billede Seniorholdet 1952]
Fra Viborg Amt 1956. Troels Dahlerup: “Sogn og Pastorat, – Bidrag til Viborg
Stifts Historie i Senmiddelalderen”. [Side 27 nævnes Ørum-Viskum-Vejrum].
    August F. Schmidt: Danmarks Byremser. Einar Munksgaards Forlag, 1957.
    Danmarks Folkeminder nr. 67. [side 32-33 er Vejrum nævnt flere gange].
    Skiftet efter Rigsråd Eske Brock 1626. Udvalget for udgivelse af kilder til
landbefolkningens historie. 1965. [på side 61 læses: “Halffparten aff denn
scouff wed Weirum brue i Meilsom heritt 35 suins oldenn.”]
    Det dages… Frembrud af Trosliv på Viborg Østeregn omkring
    Århundredskiftet. Samlet og genfortalt af Anker Vestergaard, provst
    emeritus, Overlund, Viborg. Viborg Stifts Folkeblads bogtrykkeri. 1967.
    [Side 23-33 handler om Ørum-Viskum-Vejrum sogne]
    Kristian Vestergaard: Vandmøller i Viborg amt, Arena, 1975. [Generelt om
    vandmøller og side 105 specielt om Bromølle]
    B.Sundahl, O.Linå Jørgensen: Mariagerbanen 50 år. 1927 – 1977. Udg. af Dansk
    Jernbane-Klub, Midtjysk Afdeling 1977. (40 sider, mange fotografier – lidt
    tekst).
    [Billeder fra Vejrumbro side 12 og 33].
“Som jeg husker tiden”, lærere fortæller. Skolehistorisk samling, Viborg
    amtskommune, 1984. Side 115-118, B. Holm, Vejrum.
    ”Vejrumbro Forsamlingshus 100 år – 1885-1985”, træk fra husets historie
    hentet fra forhandlingsprotokollen. Udgivet af Vejrumbro Forsamlingshus,
    1985. [redigeret af skoleinspektør Søren Nielsen]. A5, upagineret [32
    sider], illustreret.
    De gamle Telefoncentraler i Østjydske Distrikt. Af Paul H. Sørensen. Jydsk
    Telefon. 1986. [Med en kort beskrivelse af centralernes historie:
    oprettelse, bestyrere, antal abonnenter m.v. – Side 48 omtale af Vejrumbro
    Central.].
    ”Mit Livs Eventyr” af Peter Chr. Jensen, Vammen. 1991. Egen udgivelse, 192
    sider, A4, m. nogle fotografier. [Mejeristen fra Vammen fortæller sit livs
    historie, herunder ting fra barndom i Nr. Vinge, Nr. Vinge skole, plads i
    Vinge Mølle og i Vejrum. Senere mejerist i Vammen og kontorist hos Vagn
    Fynbo.]
    Erik Oksbjerg: Skovhuse i Mammen. Lokalhistorisk Arkiv, Bjerringbro. 1990.
    [beskriver bl.a. de forandringer, der har været i Mammens nordlige
    sognegrænse mod Vejrum sogn (sognestrid 1548-98)]
    Johannes Mogensen: Sejle ned ad Nørreåen. Udg. af Lokalhistorisk forening
    for Bjerringbro kommune m.fl. 1992, 52 sider, ill.[med et afsnit om
    Vejrumbro, Viskum hovedgård og kirke, Thorsager, Ø bakker og Øby].
    Mads Lidegaard: Danske sten fra sagn og tro. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck
    1994. [Side 199, nr. 1755/1754, oprindelig ved Bro Mølle, – nu mindesten i
    skov ved Viskum ]
Jubilæumsskrift. “Medspilleren”, Jubilæumsnummer 25 år. Udsendt af Vejrum
    Boldklub, november 1995.
    Danske præsters indberetninger til Oldsagskommissionen af 1807, Nord- og
Østjylland. Wormianum, 1996. [Side 239-240, Sognefoged-indberetninger ang. “jynovn”
    på Vejrum Hede] [Side 244-245, indberetning fra sognepræsten for Ørum,
    Viskum og Vejrum sogne].
Helmuth Spanggård: Viborg by og egn, Før & Nu V. Lions Club Viborg, 2000.
    [Side 84-87 artikel om Vejrumbro m med 2 fotografier]
“Brudstykker af en landsbyskoles historie” af Søren Nielsen. [2000]. 32
    blade, A5, fotokopieret og klammehæftet, med illustrationer. Om Vejrum
    skole, udarbejdet af skoleinspektør Søren Nielsen ved skolens nedlæggelse
    forsommeren år 2000.
    Tjele på langs 2002. Egnshistorie og Folkeliv. Side 7-18. Brudstykker af et
    jysk bosteds historie. Af Søren Nielsen.
    Anita Houvenaeghel: Forunderlige Rum, Kirkeudsmykninger. 2005. På side 47-55
    gennemgås restaureringen af Vejrum Kirkes udsmykningen, der sluttede i 2003
    med indvielse af Anita Houvenaeghel nye alterbillede ’Lysets Engel’. Bogen
    har også bidrag af sognepræsten Ulla Horsholt. Flere farvebilleder.
    Tjele på langs 2006. Egnshistorie og folkeliv. Side 144-152. Hittebarn og
    frihedskæmper, af Henning Simonsen.
    Tjele på langs 2008. Egnshistorie og Folkeliv. Side 9-19. Bro Mølle fra
    Arildstid til 1812. Af Arne Bech Sørensen.
    VISKUM SOGN
    Saml. til jydsk Historie og Topografi, 3. række, II bind.
    S.Nygaard: Biskop Søren Lintrups visitatsbog, 1721-1724. [side 124-126,
    Ørum, Vejrum og Viskum]
    Beskrivelse af Nørre Aa Dalens Moser og Enge, udg. af Det Danske Hedeselskab
    1910. {46,4}. Med stort oversigtskort samt tekstfigurer. [rummer en
    indgående beskrivelse af vegetation og jordbundsforhold samt anvisninger for
    en fremtidig dyrkningsmæssig- og industriel-udnyttelse].
    Viborg Egnens Mergellag, af V.Milthers og Th.Claudi West. Kjøbenhavn 1913.
    [Side 48-49: om mergellag ved St.Thorsager og Faardal]
    Maleren Martinus Rørbyes Rejsedagbog 1830 ved Georg Nygaard. Udgivet af
    Kunstforeningen i København 1930. [Side 24. om et besøg på hovedgården
    Viskum den 7. juni 1830]
    Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie. 1927. Hans Kjær: To Votivfund
    fra yngre Bronzealder, fra Fyn og Jylland. [Fund i Faardal omtalt side
    242-276].
    Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie. 1942. Roar Skovmand: De
    danske Skattefund fra Vikingetid og til den ældste Middelalder indtil
    omkring 1150. [Fund i Ø mose omtalt side 61-65].
“Fra Viborg amt”, 1943, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
    F.Elle Jensen: Visitatsoptegnelser af biskop Otto Laub, [side 134-135, Ørum,
    Viskum og Veirum.]
“Fra Viborg amt”, 1944, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
    Kr. Pedersen: Indberetning fra nogle Herreder og Sogne i Viborg Amt 1743.
    [side 11-12 om Ørum, Vejrum og Viskum]
    Danske Slotte og Herregaarde. 4. bind. København 1945. Side 127-131. Ill.
    H. Ballund Jensen: Halvtreds Udflugter i Viborgs Omegn. Udg. af
    Turistforeningen f. Viborg og Omegn. 1946. [På tur nr. 28 gøres der holdt
    ved: Viskum Vesterskov med kongemindet, Viskumgård og kirken, senere et
    besøg i Ø bakker]
    Kirke og Sogn i fortid og nutid, Viborg Stift 2. bind, A.C.Normanns Forlag,
    1952.
    [side 825-832, Ørum-Viskum-Vejrum, af P.A.Brusch, sognepræst.]
Fra Viborg Amt 1956. Troels Dahlerup: “Sogn og Pastorat, – Bidrag til Viborg
Stifts Historie i Senmiddelalderen”. [Side 27 nævnes Ørum-Viskum-Vejrum].
    August F. Schmidt: Danmarks Byremser. Einar Munksgaards Forlag, 1957.
    Danmarks Folkeminder nr. 67. [side 32-33 er Viskum m.fl. nævnt].
Fra Viborg Amt 1965. Ejnar Poulsen: “Himmestrup”. [Flere steder i artiklen
    er der omtale af forhold i Viskum (Dunkø og Torsager) og ejere til
    hovedgården Viskum]
    Johannes Brøndsted: Danmarks Oldtid. Gyldendal 1966. Bind 2. [side 203,
    smykke-offer fundet i mose]
    Johannes Brøndsted: Danmarks Oldtid. Gyldendal 1966. Bind . [Faardal-fundet
    udførligt beskrevet med forsøg på tolkning, side 203, 207, 208, 223, 225-26,
    271, 273, 278 + 300, 301]
    Marianne Bro-Jørgensen: Billeder af Viborg amts forhistorie, Historisk
    samfund for Viborg amt, 1966.[Dyre- og kvindefigur fundet i Fårdal, side
    100-101].
    Det dages… Frembrud af Trosliv på Viborg Østeregn omkring
    Århundredskiftet. Samlet og genfortalt af Anker Vestergaard, provst
    emeritus, Overlund, Viborg. Viborg Stifts Folkeblads bogtrykkeri. 1967.
    [Side 23-33 handler om Ørum-Viskum-Vejrum sogne]
    P.V. Glob: Helleristninger i Danmark, Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter,
    bind VII, 1969. [Fårdal-fundet omtales side 189, 191, 193,194, 195, 196 og
    197. Forsøg på tolkning af fundets figurer på side 191, afbildning af denne
    side 194]
    Kristian Vestergaard: Vandmøller i Viborg amt, Arena, 1975. [Generelt om
    vandmøller og side 105 specielt om Viskum mølle]
    Landet omkring Viborg. Turistårbogen 1977. 1977. Udg. Samvirkende Danske
    Turistforeninger. [I afsnittet Ture syd og øst for Viborg er side 85-86
    Viskum med omegn omtalt]
    Fredninger i Viborg Amt. Viborg Amtskommune. Teknisk Forvaltning,
    Fredningskontoret. 1981. [et hefte på 29 sider. På side 24 er der
    beskrivelse af fredningen af Ø Bakker.]
    Gorm Benzon: Sagnenes Danmark. Bind 2. Himmerland, Ommersyssel, Djursland og
dele af Midtjylland. Aarsleff & Friis 1984. [side 217-218, Viskum. Mennesker
    og dyr spøger].
    De gamle Telefoncentraler i Østjydske Distrikt. Af Paul H. Sørensen. Jydsk
    Telefon. 1986. [Med en kort beskrivelse af centralernes historie:
    oprettelse, bestyrere, antal abonnenter m.v. – Side 52 omtale af Øby
    Central.].
    Knud Dahl: Fredede områder og statsskove. Jylland. Danmarks
Naturfrednings¬forenings Forlag, 1987. [ side 100, Nr. 131, “Ø Bakker”]
    Fredninger i Viborg amt. Viborg amtskommune, Teknisk forvaltning,
Frednings¬kontoret 1981. [ side 24-25, Nr. 22. “Ø Bakker”, m. kort der viser
    beliggenheden].
    Johannes Mogensen: Sejle ned ad Nørreåen. Udg. af Lokalhistorisk forening
    for Bjerringbro kommune m.fl. 1992, 52 sider, ill.[med et afsnit om
    Vejrumbro, Viskum hovedgård og kirke, Thorsager, Ø bakker og Øby].
    Børge Engmarksgaard: Viskum sogn og kirke. Udgivet af forfatteren 1992. 96
    sider, mange fotos.
    Beretning fra Lokalhistorisk Forening i Tjele Kommune, udsendt vinteren
1994. [Side 7-9 “Viskum Kirke” af B. Engmarksgaard, Ørum]
    Mads Lidegaard: Danske sten fra sagn og tro. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck
    1994. [Side 199, nr. 1755/1754, oprindelig ved Bro Mølle, – nu mindesten i
    skov ved Viskum ]
    Danske præsters indberetninger til Oldsagskommissionen af 1807, Nord- og
    Østjylland. Wormianum, 1996. [Side 244-245, indberetning fra sognepræsten
    for Ørum, Viskum og Vejrum sogne].
Fra Viborg Amt 1996. “Optegnelser på en udflugt til Jylland i sommeren
1828″, rejseberetning af Christian Molbech. [Fra et besøg i Hjermind
    Præstegård nævner Molbech i beskrivelse af hr. Bjerregaards skovplantninger,
    side 115f., plantningen ved Viskum herregård]
Fra Viborg Amt 1997. “Optegnelser på en udflugt til Jylland i sommeren
1829″, rejseberetning af Christian Molbech. [Side 142-147 omtales besøg på
    herregårdene Viskum og Tjele]
Fra Viborg Amt 1997. Paul G. Ørberg: “Mecanius Søren Vistoft og hans slægt”.
    [Om hans virke i Viskum sogn, side 46-49 + 50]
Helmuth Spanggård: Viborg by og egn FØR & NU II. Lions Club Viborg.1997.
[Side 74-77, Kongemindet i Viskum; m. 2 fotografier. Trykt i “Viborg Nyt”
    den 10/7 1996].
    Tjele på langs 1997. Egnshistorie og folkeliv. Side 59-61. Viskum Skovhus.
    Af Elle Nielsen.
    Tjele på langs 2000. Egnshistorie og folkeliv. Side 75-78.
    Genforeningsstenen ved Ø gl. skole. Af Knud Erik Riisager.
    Tjele på langs 2000. Egnshistorie og folkeliv. Side 79-95. Vindmøller langs
    Randers-Viborg Landevej. Af Lise Andersen. [Omhandler 4 vindmøller, nemlig:
    Årup Møller, Hulbæk Mølle, Ørum Vindmølle og Foulum Mølle]
    Turistårbogen 2005. Udgivet af Turistforeningen for Viborg og omegn. Side
    45-52. ”Blomsterværkstedet er en kilde til læring og nydelse” [om
    Blomsterværkstedet i Over Viskum]
Helmuth Spanggård: Viborg by og egn FØR & NU X. Lions Club Viborg.2005.
[Side 135-138, Ø bakker; m. 1 kort og 2 fotografier. Trykt i “Viborg Nyt”
    den 7/5 2003].
    Tjele på langs 2008. Egnshistorie og Folkeliv. Side 127-136. Viskum
    Hovedgaard. Af Børge Engmarksgaard.
    VORNING SOGN
    Bidrag til Lensmanden paa Dronningborg, Rigsraad Eske Brocks,
    Levnedsbeskrivelse; med hans egenhændige Dagbøger for 1608 og 1612. Ved
    Vedel Simonsen. Odense 1842. [Side 69-70 læses:]
    D. 1. November [1608] drog jeg til Drotingborg –
    D. 2. – drog jeg til Vingegardt (S.Lyng H., som tilhørte Envold Kruse og Ane
    Vind.)
    D. 3. – jaget i Hvidinglundt (Vorning S., S. Lyng H.), 1 Reff, 1 Radyr, 1
    Hare. +-
    S. D. kom Chresten Munck (see den 5te Jan) och Anne Skram (hans Frue) hidt.
    D. 4. – drog jeg til Drotningborg.
    Kirkehistoriske Samlinger. 2. række – 5. bind. 1869-71. A. Heise: Viborg
    Stift paa Reformationstiden. [præsten Mads Mortensen Hegelund omtalt side
    556 og 721ff. Sag med annekspræstegårdene. omtalt side 722ff. + side 767ff]
    J.B. Løffler: Danske Gravstene fra Middelalderen. København 1889. [side 13m
    omtale af middelalderlig gravsten på Vorning kirkegård. Gravstenen er
    afbildet på tavle VII, nr. 35]
    Saml. til jydsk Historie og Topografi, 3. række, II bind.
    S.Nygaard: Biskop Søren Lintrups visitatsbog, 1721-1724. [side 126-127+130,
    Vorning, Kvorning og Hammershøj]
    Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie. 3. række, 7. bind. 1917.
    [Side 256 og 259 omtales ravfund i jættestue på Skovager i artiklen:
“Studier öfver Gånggriftkulturen i Danmark” af C.A. Nordman.]
    Saml. til Jydsk Historie og Topografi, 4. række. 6 bind. 1928-30.
“En Kirketyvs Bedrifter”. Ved Kaptajn V. Hostrup-Schultz.
    [Side 338 berettes om tyveri i Vorning Kirke].
    Viborg Egnens Mergellag, af V.Milthers og Th.Claudi West. Kjøbenhavn 1913.
    [Side 37-38: om brunkulslag ved Skottrup og Vingegaard. Side 50-52: om
    mergellag ved Skottrup. Side 66-67: om mergellejet i Skottrup]
Personalhistorisk Tidsskrift. 7. række – 2. bind. 1917. Side 187-227. “Den
hemmelige barnefødsel på Klavsholm 1734″ af K. Carøe. [En historisk
gennemgang af begivenheden, der ligger til grund for Blichers novelle “Nøddåben”,
    med udførlige noter]
    Sagn og Tro knyttet til Stene i Viborg Amt, af August F. Schmidt. Skivebogen,
16. bind, 1924. Side 49-73. [på side 62 er omtalt: “(nr.) 30. Tærnestenene,
    (Vorning Sogn, Sønderlyng H.)].
Jul i Randers, 1931. Side 30-31, “Nød-Daaben i Vorning Præstegaard”. Af
    Fuldmægtig Paul Gleerup. [handler mest om det på Clausholm i dølgsmål fødte
    barn, hvis forældre var: frøken Charlotte Amalie v. Offenberg og hoflæge
    Johan Samuel Neander. Barnet og forældrenes skæbne beskrives.].
    August F. Schmidt: Danmarks Kæmpesten i folkeoverleveringen, Det
    Schønbergske Forlag, 1932. Danmarks Folkeminder Nr. 39. [side 266,
    Ternestenen – side 423, Sten ved vejen fra Vorning Vasehus til Vorning]
“Fra Randers Amt”, 1933. Årbog udgivet af Randers Amts Historiske Samfund.
    P. Bugge Vegger: Provst Mogens i Kousted. Side 143-146. [omhandler præsten
    Peder Marquard i Vorning-Kvorning-Hammershøj og mest dennes søn Mogens
    Marquard, præst i Kousted]
“Fra Viborg amt”, 1943, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
    F.Elle Jensen: Visitatsoptegnelser af biskop Otto Laub, [side 132-134,
    Vorning, Quorning og Hammershøj.]
    H. Ballund Jensen: Halvtreds Udflugter i Viborgs Omegn. Udg. af
    Turistforeningen f. Viborg og Omegn. 1946. [På tur nr. 49 gøres stop i
    Vorning: kirken, Vorning Baunehøj]
    Vort sogns historie i 100 aar. Bind 8. (Udgivet i 1950’erne?)
    [Side 529-539, Vorning sogn, Kvorning sogn og Hammershøj sogn: Generelt om
    sognene og derefter beskrivelse, m. billede, af 28 ejendomme og med
    personalhistoriske oplysninger om ejeren.]
    Kirke og Sogn i fortid og nutid, Viborg Stift 2. bind, A.C.Normanns Forlag,
    1952.
    [side 819-824, Vorning-Kvorning-Hammershøj af A.Fiil Pedersen,Vorning.]
    Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1953. Artiklen: Romerske Glaskar i Danmark
    af Hans Norling-Christensen. [side 88 og 89 er henholdsvis billede og omtale
    af glasbæger fra Vorning]
“Fra Viborg amt”, 1954, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
    A.C.Fiil Pedersen: Tre vandmøller. side 123-137, ill. og kort.
Fra Viborg Amt 1956. Troels Dahlerup: “Sogn og Pastorat, – Bidrag til Viborg
Stifts Historie i Senmiddelalderen”. [Side 27 nævnes
    Vorning-Kvorning-Hammershøj. Side 25 Hvidding].
    August F. Schmidt: Danmarks Byremser. Einar Munksgaards Forlag, 1957.
    Danmarks Folkeminder nr. 67. [side 32-33 er Vorning nævnt flere gange].
“Fra Viborg amt” 1959, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
    Erik Hvidtfeldt: Præsteindberetninger fra Viborg stift 1771. [side 86-88,
    Vorning, Kvorning og Hammershøj Sogne]
    Steen Steensen Blicher: Samlede Noveller og Skitser. Rosenkilde og Bagger,
København 1964. [1. bind side 74-78 novellen “Nøddåben” – side 425 “Noget
mere om Nøddåben” og endelig side 307-312 en episode fra “Eneboeren på
Bolbjerg”]
    Johannes Brøndsted: Danmarks Oldtid. Gyldendal 1966. Bind 3. [side 203 nævnt
    fund af glasskål i Vorning]
    Marianne Bro-Jørgensen: Billeder af Viborg amts forhistorie, Historisk
    samfund for Viborg amt, 1966. [Økseformede ravperler fra jættestue ved
    Skovager, side 40-41 – Glasbæger fra Blikshøj, side 130-131].
    VORNING SOGN. En historisk og topografisk beskrivelse af Anders Fill, lærer
    i Vorning. Udgivet af Vorning og Omegns Sparekasse, 1971
    Kristian Vestergaard: Vandmøller i Viborg amt, Arena, 1975. [Generelt om
    vandmøller og side 106 specielt om Vinge mølle og side 107 om Vorning mølle]
    Siegfred Svane: 100 danske Helligkilder og deres historie i korte træk,
    Lademann, 1979. [Generelt om helligkilder og side 66-67 om Helligkilden i
    Vorning.]
Henrik Denman: Steen Steensen Blichers sagnoptegnelser, “Fra Randers amt”,
    1984.
    Side 43-61. [side 51, (nr.) 8. Helligkilde og side 52-54, (nr.) 12. Habors
    doss, m. billede].
Beretning fra Tjele Lokalhistoriske Arkiv 1984. [Side 10-15 “Hvidding Skole
– en af de gamle skoler i Tjele kommune”]
    Knud Dahl: Fredede områder og statsskove. Jylland. Danmarks
Naturfrednings¬forenings Forlag, 1987. [ side 97, Nr. 122, “Vinge Mølledam”
og side 98, Nr. 123, “Hvidding Krat”]
    ”Mit Livs Eventyr” af Peter Chr. Jensen, Vammen. 1991. Egen udgivelse, 192
    sider, A4, m. nogle fotografier. [Mejeristen fra Vammen fortæller sit livs
    historie, herunder ting fra barndom i Nr. Vinge, Nr. Vinge skole, plads i
    Vinge Mølle og i Vejrum. Senere mejerist i Vammen og kontorist hos Vagn
    Fynbo.]
    MIV 16, 1991. Side 17-28.
    ”Ved rigtig Landmaaling optaget”, Videnskabernes Selskabs kortlægninger i
    Viborg Amt 1781-1793. Af Bjørn Westerbeek Dahl. [på et kort side 20 og i
    tekst side 21 er Vorning Bavnehøjs rolle i opmålingen dokumenteret.]
    Mads Lidegaard: Danske sten fra sagn og tro. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck
1994. [Side 199-200, nr. 1756-1 “Ternestenen”, 1756-2 “ukendt” og nr. 1756-3
“genforeningssten på Blikshøj”]
    Jørgen Boje. Uld, Huder og Skind. Særtryk af ”Fra det gamle Kristrup III”.
    64 sider, illustreret. En familie historie.
    Danske præsters indberetninger til Oldsagskommissionen af 1807, Nord- og
    Østjylland. Wormianum, 1996. [Side 240-244, indberetning fra sognepræsten
    for Vorning, Kvorning og Hammershøj sogne].
    Tjele på langs 1998. Egnshistorie og folkeliv. Side 55-57. Genforeningssten
    på Blikshøj og i Ørum. Af Knud Erik Riisager.
    Årsskrift for Purhus Lokalarkiv 2001. [I en artikel: ”Erindringer fra
    Læsten” fortæller Edith Mikkelsen om bl.a. Flarups orkester i Vorning, s.27,
    m. billede af orkesteret, s.35]
    ”Tjele på tværs”, medlemsblad for Lokalhistorisk Forening, maj 2002. ”En
    navngiven vej i Hvidding Krat”, af Jørgen Boje, Hvidding.
    ”Tjele på tværs”, medlemsblad for Lokalhistorisk Forening, november 2004.
    ”Historien om dansepladsen ved Hvidding Krat”, af Jørgen Boje, Hvidding.
    ”Rummeteren”, nr. 5, oktober 2004. [”På strejftogt gennem Hvidding Krat”, af
    skovtaksator Børge H. Larsen. S. 4-6]
    ”Rummeteren”, nr. 1, februar 2005. [”Ud at finde de historiske steder i den
    dejlige maj-aften”, af skovtaksator Børge H. Larsen. S.4-5]
    ”Tjele på tværs”, medlemsblad for Lokalhistorisk Forening, maj 2002. ”Nu om
    Hvidding Krat”, af Jørgen Boje.
    Tjele på langs 2006. Egnshistorie og folkeliv. Side 134-143. Vorning
    Helligkilde – et levn fra gamle dage, af Knud Erik Riisager.
    Tjele på langs 2008. Egnshistorie og Folkeliv. Side 77-108. En
    købmandsforretning i Vorning. Af Knud Erik Riisager.
    Tjele på langs 2008. Egnshistorie og Folkeliv. Side 137-144 Vorning-præstens
    anneksgårde. Af Knud Erik Riisager.
    ØRUM SOGN
    Kirkehistoriske Samlinger. 2. række – 5. bind. 1869-71. A. Heise: Viborg
    Stift paa Reformationstiden. [præsten Jens Hansen omtalt side 733f.]
    Saml. til jydsk Historie og Topografi, 3. række, II bind.
    S.Nygaard: Biskop Søren Lintrups visitatsbog, 1721-1724. [side 124-126,
    Ørum, Vejrum og Viskum]
    Saml. til jydsk Historie og Topografi, 3. række, VI bind. 1908-10. Laurits
    Engelstofts Rejeiagttagelser i Jylland i Aaret 1805. [side 56-57 omhandler
Viborg og rejsen derfra til Randers. “De to første Mile indtil Ørum ere en
absolut Ørk, bare Hede, ……”]
    Beskrivelse af Nørre Aa Dalens Moser og Enge, udg. af Det Danske Hedeselskab
    1910. {46,4}. Med stort oversigtskort samt tekstfigurer. [rummer en
    indgående beskrivelse af vegetation og jordbundsforhold samt anvisninger for
    en fremtidig dyrkningsmæssig- og industriel-udnyttelse].
    SKIVEBOGEN, 9. bind. 1917. Side 147-150, Jeppe Aakjær: ”En Præst, som
    stikker med Kniv”. [En Landstingssag fra 1616 om en mand fra Mollerup, der
    blev dræbt af præsten fra Højslev].
    Hugo Matthiessen: Viborg-Veje. Studier og Vandringer. Gyldendalske Boghandel
1933. – Med udførlige kildehenvisninger. [I afsnittet “Storveje mod Øst” er
    der på siderne 65-76 omtale af lokaliteter på strækningen Taphede, Ørum,
    Kvorning Hammershøj og Læsten]
    Niels Meyn og H. Loft: Danske Møller, Erhvervsforlaget, København, 1934.
    [Side 600 Velds Mølle, m. billeder]
    Personalhistorisk Tidsskrift. 11. række, 3. bind. 1942.
“Slægten Bering paa Viborg-egnen i Tiden indtil Begyndelsen af det 18.
Aarhundrede” af Chr. Bokkenheuser. [side 47 er nævnt af datter af Vitus Brun
    i Mollerup, Maren Vitusdatter, der bliver gift med rådmand og borgmester i
    Viborg, Peder Pedersen Bierring]
“Fra Viborg amt”, 1943, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
    F.Elle Jensen: Visitatsoptegnelser af biskop Otto Laub, [side 134-135, Ørum,
    Viskum og Veirum.]
“Fra Viborg amt”, 1944, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
    Kr. Pedersen: Indberetning fra nogle Herreder og Sogne i Viborg Amt 1743.
    [side 11-12 om Ørum, Vejrum og Viskum]
    H. Ballund Jensen: Halvtreds Udflugter i Viborgs Omegn. Udg. af
    Turistforeningen f. Viborg og Omegn. 1946. [På tur nr. 49 gøres stop ved
    Ørum kirke]
    Vort sogns historie i 100 aar. Bind 8. (Udgivet i 1950’erne?)
    [Side 236-240, Ørum sogn: Generelt om sognet og derefter beskrivelse, m.
    billede, af 19 ejendomme og med personalhistoriske oplysninger om ejeren.]
    Kirke og Sogn i fortid og nutid, Viborg Stift 2. bind, A.C.Normanns Forlag,
    1952.
    [side 825-832, Ørum-Viskum-Vejrum, af P.A.Brusch, sognepræst.]
    Jysk Fodbold i Fortid og Nutid, Red. Aksel Alstrup. Østergaards Forlag,
    Odense 1953. Bind 2, (omtale af klubber tilsluttet JBU, deres historie og
    sportslige resultater, enkeltpersoner nævnt). [Side 860-861, Ørum
    Gymnastikforening, – med billede af W.B. Hansen og foreningens drengehold
    1950 og A-holdet 1949-50]
Fra Viborg Amt 1956. Troels Dahlerup: “Sogn og Pastorat, – Bidrag til Viborg
Stifts Historie i Senmiddelalderen”. [Side 27 nævnes Ørum-Viskum-Vejrum].
    August F. Schmidt: Danmarks Byremser. Einar Munksgaards Forlag, 1957.
    Danmarks Folkeminder nr. 67. [side 32-33 er Ørum m.fl. nævnt].
    Romansk Stenhuggerkunst i Viborg Amts Kirker. Tekst: Harald Ditzel.
    Historisk Samfund for Viborg Amt. 1963. [Side 13 og 15 er Ørum nævnt i
    teksten. Samt billedplancher nr. 23-24].
    Johannes Brøndsted: Danmarks Oldtid. Gyldendal 1966. Bind 3. [side 30f +
    388, urnebrandgrube m. sølvbæger og bronzekar fundet i Mollerup. Side 347 +
    441, nævnt fund af angelsaksiske stigbøjler fundet i Velds.]
    Marianne Bro-Jørgensen: Billeder af Viborg amts forhistorie, Historisk
    samfund for Viborg amt, 1966. [Sølvbægre og bronzekop fra gravhøj i
    Mollerup, side 106-107].
    Det dages… Frembrud af Trosliv på Viborg Østeregn omkring
    Århundredskiftet. Samlet og genfortalt af Anker Vestergaard, provst
    emeritus, Overlund, Viborg. Viborg Stifts Folkeblads bogtrykkeri. 1967.
    [Side 23-33 handler om Ørum-Viskum-Vejrum sogne]
    MIV 1, 1971. Side 18-23
    ”Myter og syner” af Carl Gydesen og Erik Levin Nielsen. Fårdalfigurgruppen –
    opstilling og tydning
    Kristian Vestergaard: Vandmøller i Viborg amt, Arena, 1975. [Generelt om
    vandmøller og side 104 specielt om Welds mølle]
    B.Sundahl, O.Linå Jørgensen: Mariagerbanen 50 år. 1927 – 1977. Udg. af Dansk
    Jernbane-Klub, Midtjysk Afdeling 1977. (40 sider, mange fotografier – lidt
    tekst).
    [Billeder fra Ørum side 11 og 17 og fra Mollerup side 11].
    Ørum Andelsmejeri, 65 [år], 11. juni 1918 – 1983. (skrift til jubilæum 1983
    m. sange og mejeriets historie, 12 sider, A5, ]
    De gamle Telefoncentraler i Østjydske Distrikt. Af Paul H. Sørensen. Jydsk
    Telefon. 1986. [Med en kort beskrivelse af centralernes historie:
    oprettelse, bestyrere, antal abonnenter m.v. – Side 53-54 omtale med billede
    af Ørum Central.].
    Danske præsters indberetninger til Oldsagskommissionen af 1807, Nord- og
    Østjylland. Wormianum, 1996. [Side 244-245, indberetning fra sognepræsten
    for Ørum, Viskum og Vejrum sogne].
    Tjele på langs 1997. Egnshistorie og folkeliv. Side 63-69. Andelsbevægelsen
    og Ørum Mejeri. Af Ejgil Bunk.
    Tjele på langs 1998. Egnshistorie og folkeliv. Side 8-15. Arkæologiske fund
    fra udgravningerne syd for Ørum. Af Inge Kjær Kristensen.
    Tjele på langs 1998. Egnshistorie og folkeliv. Side 55-57. Genforeningssten
    på Blikshøj og i Ørum. Af Knud Erik Riisager.
    Livet i Ørum gennem 100 år. Af Willy B. Hansen. Trykt maj 1999 hos Hagsholm
    Offset.
    48 sider. Illustreret. [Et væld af småstykker om steder, begivenheder og
    personer i Ørum] [Uddeles gratis af forfatteren til interesserede].
    Ørum kirkes historie. Af Børge Engmarksgaard. 1999. 24 sider, illustreret –
    hæftet. Trykt hos Borngrafisk, Viborg. [til salg hos handlende og
    pengeinstitutter i Ørum, 30 kr.]
    Tjele på langs 2000. Egnshistorie og Folkeliv. side 29-31. En
    Soldaterhistorie. Af Niels H. Dalsgaard. [ Om to soldaterkammerater (1918)
    fra Ørum: Niels Pind og Jens Dalsgaard]
    Tjele på langs 2000. Egnshistorie og folkeliv. Side 79-95. Vindmøller langs
    Randers-Viborg Landevej. Af Lise Andersen. [Omhandler 4 vindmøller, nemlig:
    Årup Møller, Hulbæk Mølle, Ørum Vindmølle og Foulum Mølle]
    Tjele på langs 2002. Egnshistorie og Folkeliv. Side 7-18. Brandhøjgård i
    Hulbæk. Af Henning Simonsen.
    100 år Ørum Vandværk I/S, 1903 – 2003. Af Willy B. Hansen. Trykt januar 2003
    hos Hagsholm. 20 sider illustreret.
    Uddelt gratis af forfatteren.
    Ørum forsamlingshus – Mollerup forsamlingshus – Ørum missionshus. Af Børge
    Engmarksgaard, 2004.
    150 sider, Illustreret. [De tre bygningers historie, med et rigt navnestof]
    .
    Tjele på langs 2008. Egnshistorie og Folkeliv. Side 21-29. Skibssætning fra
    ældre bronzealder? – en bemærkelsesværdig udgravning i Ørum. Af Martin
    Mikkelsen.
    Tjele på langs 2008. Egnshistorie og Folkeliv. Side 109-115. En
    redningsaktion ved Ørum sø. Af Svend Haakon Jensen
Print Friendly, PDF & Email