EN BIBLIOGRAFI
om steder, begivenheder m.m. i Tjele kommune

  Henvisningerne er anført under de sogne i 'gl.Tjele kommune', som de vedrører.
Inden for de enkelte sogne er henvisningerne meddelt i kronologisk orden - efter trykkeår.
Bibliografien udarbejdet af Knud Erik Riisager.
Omtale af sognene i de store topografiske værker som TRAP m.fl. er ikke medtaget i denne bibliografi. Ligeledes er omtale i aviser kun medtaget i meget ringe omfang.

Du kan bladre gennem hele listen - eller vælge det sogn, som du netop er interesseret i
 
BIGUM SOGN PEDERSTRUP SOGN VORNING SOGN
HAMMERSHØJ SOGN RØDDING SOGN ØRUM SOGN
KVORNING SOGN TJELE SOGN Fælles for flere af de 14 sogne
LINDUM SOGN VAMMEN SOGN Viborg-Fårup-Mariager privatbane
LØVEL SOGN VEJRUM SOGN  
NR. VINGE SOGN VISKUM SOGN  

  


TJELE KOMMUNE (fælles for flere af de 14 sogne)
Landet omkring Viborg. Turistårbogen 1977. 1977. Udg. Samvirkende Danske Turistforeninger. (Udførligt stedregister) [I de indledende afsnit om geologi, natur, historie og folkeliv samt i turbeskrivelserne er flere lokaliteter i kommunen nævnt.]

I regn og slud ... Et rids af Viborg Postkontors historie. af Christian Jacobsen. Udgivet af Viborg Postkontor i samarbejde med Viborg Stiftsmuseum. 1994. [Historien har forbindelser ud i postkontorets opland. En række af Tjele kommunens byer er omtalt: Vammen, Rødding, Løvel, Vejrumbro, Viskum, Ørum, Tjele, Hammershøj]

Beretning fra Lokalhistorisk Forening i Tjele Kommune, udsendt vinteren 1996. [Side 3-7 "Skolens historie i Tjele kommune", af Kristian Hedegaard, Ørum]

Beretning fra Lokalhistorisk Forening i Tjele Kommune, udsendt vinteren 1997. [Side 5-30 "Hvad der skete forud for besættelsen af Danmark den 9. april 1940" af Erik Hansen, Hammershøj]

Tjele på langs 1997. Egnshistorie og folkeliv. Side 9-11. Om Tjele kommunevåbens tilblivelse, - som fhv. kommunaldirektør Jørgen Jacobsen oplevede det.

Tjele på langs 1997. Egnshistorie og folkeliv. Side 46-58. Da Tjele kommune blev til, - resultat af kommunalreformen set i lokalt perspektiv. Af Jørgen Jacobsen.

Tjele på langs 1997. Egnshistorie og folkeliv. Side 77-79. Tjelesangen. Af Jørgen Hagsholm.

Hjemmeværnet. Kompagni 2205 Tjele, 1951-1991. Udg. af Hjemmeværnskompagni 2205 Tjele i marts 1999. 80 sider, A4, upag., mange illustrationer.

Tjele på langs 2006. Egnshistorie og folkeliv. Side 9-66. Syv artikler fra kommunens historie 1970-2006, skrevet i anledning af at kommunen nedlægges.

Tjele på langs 2006. Egnshistorie og folkeliv. Side 80-90. Purhus-Tjele Ugeavis- et bladhus i lokalområdet, af Jørgen Hagsholm.


Om Viborg-Fårup-Mariager privatbane
gennem nogle af Tjele kommunes sogne:

Viborg Stifts Folkeblad. 29. maj 1923. "Viborg-Faarup Banen"

Den midtjyske radikale Venstreavis. 28. juni 1927. Den højtidelige Aabning af Viborg-Mariager-Banen i Gaar.

Viborg Stifts Folkeblad. 28. juni 1927. Viborg-Faarup-Mariager-Banens Indvielse.

Danmarks Jernbaner, bind 1, Historisk og Biografisk Haandbog. Red.: Martin Buch og C.I. Gomard. Alex Kappels Forlag, 1933.
(Reprint - banebøger. 1987)

Jernbanens HVEM, HVAD, HVOR. Politikens Forlag. 1959.

Viborg Stifts Folkeblad. 29. maj 1965. I aften kører det sidste persontog. -ly.

Viborg Stifts Folkeblad. 31. maj 1965. Sidste persontog har kørt paa Viborg-Faarup-banen. -ly.

Viborg Stifts Folkeblad. 1. april 1966. Det sidste tog fra Fårup til Mariager. -ly.

Niels Jensen, Danske Jernbaner 1847-1972. Clausens Forlag, 1972.

Signalposten. 11. Årgang, nummer 1. Januar/Februar 1975. "Nedlagte Baner", Jyske Privatbaner af A. Gregersen. Mariager-Fårup-Viborg Jernbane, 1. del. Side 28-37.

Signalposten. 11. Årgang, nummer 2. Marts/april 1975. "Nedlagte Baner", Jyske Privatbaner af A. Gregersen. Mariager-Fårup-Viborg Jernbane, 2. del. Side 65-82.

B. Sundahl, O. Linå Jørgensen: Mariagerbanen 50 år. 1927-1. juli- 1977. Dansk Jernbane-klub, Midtjysk Afdeling. 1977.

Niels Jensen: Østjyske Jernbaner. Clausens Forlag. 1978. [Side 141-149]

Helge Christiansen og Richard Ammitzbøll: Hammershøj og den lokale jernbane. Hammershøj 1980. [32 sider, duplikeret hæfte, et undervisnings¬materiale med gennemarbejde tekster og tilhørende opgaver til brug i folkeskolen]

Anders Riis: Med Mariane fra fjord til hede. Historien om Mariager-Faarup-Viborg Jernbane.
Udg.: Dansk Jernbane-Klub nr. 53. 2009. 256 sider – fyldt med billeder.


BIGUM SOGN
Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, 3. række, 7. bind. 1917.
"Skaalformede Fordybninger", Hellige Tegn for Ilden, af Sophus Müller. [I en lang artikel om dette emne er stenen fra Bigum jættestuen nævnt, ligesom der findes et billede af den].

Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie. 3. række, 7. bind. 1917. [I artiklen: "Studier öfver Gånggriftkulturen i Danmark" af C.A. Nordman omtales flere steder fund fra jættestuen i Bigum.]

Saml. til Jydsk Historie og Topografi, 4. række. 5 bind. 1925-27.
"Bidrag til Oplysning om Landsbypræsternes økonomiske Vilkår i Hald og Skivehus Amter i slutningen af 17. århundrede", af Carl Christiansen. Side 277-387.
[på side 292 er Bigum nævnt - præsten Jens Sørensen Lund]

Saml. til Jydsk Historie og Topografi, 4. række. 6 bind. 1928-30.
"En Kirketyvs Bedrifter". Ved Kaptajn V. Hostrup-Schultz.
[Side 334 berettes om tyveri i Bigum Kirke].

Saml. til Jydsk Historie og Topografi, 4. række. 6 bind. 1928-30.
"Bidrag til Oplysning om Herremænds og Herregaardsforpagteres økonomiske Vilkaar i Hald og Skivehus Amter i Slutningen af 17. Aarhundrede". Af Arkivar Carl Christiansen. Side 21 - 179. [Sødal og Bigumgård er omtalt flere steder i artiklen].

Fra Randers Amt. Bind 27. Årbog udgivet af Randers Amts Historiske Samfund, 1933.
[Paul Glerup: "Hovedgården Hvidsten", side 5-62, omtaler slægtskabsforbindelser til ejere af - og anden omtale af - Hovedgården BIGUM.]

"Fra Viborg amt", 1938, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
Kr. Pedersen: Ulvenes Forekomst i Midtjylland, særlig i Viborgegnen. [I artiklen er bl.a. følgende lokaliteter omtalt: Lindum Skov, Lindum-Bigum Skovene, Sjørring Enge, Formyre, Erichstrup i Bigum, Tjele Skov, Sødal Skov]

"Fra Viborg amt", 1941, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
Side 130-145. F.Elle Jensen: Hr. Michael til Vammen, Lindum og Bigum. En skikkelse fra pietismens tid.

"Fra Viborg amt", 1943, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
F.Elle Jensen: Visitatsoptegnelser af biskop Otto Laub, [side 110-111, Vammen, Bigum og Lindum.]

"Fra Viborg amt", 1944, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
Kr. Pedersen: Indberetning fra nogle Herreder og Sogne i Viborg Amt 1743. [side 6-10 om Nørlyng herred og Vammen, Bigum og Lindum]

F. Elle Jensen: Pietismen i Jylland. G.E.C. Gads Forlag, 1944. (Teologiske Studier nr. 5.). [På side 106 er beskrivelse af sognepræst Michael Feld i Vammen-Lindum-Bigum samt en enkelt henvisning til sognepræsten for Tjele, Joh. Plenge.].

N.P.J. Munk: Viborgegnens Kirker, særtryk, udsendt ca. 1945 af ???.
[side 41-42 om Bigum kirke, med fotografi af kirken].

H. Ballund Jensen: Halvtreds Udflugter i Viborgs Omegn. Udg. af Turistforeningen f. Viborg og Omegn. 1946. [På tur nr. 15 og 32 er Bigum og Lindum skovene, samt Jættestuen, omtalt]

Vort sogns historie i 100 aar. Bind 8. (Udgivet i 1950-erne?)
[Side 401-423, Vammen sogn, Bigum sogn og Lindum sogn: Generelt om sognene og derefter beskrivelse, m. billede, af 74 ejendomme og med personalhistoriske oplysninger om ejeren.]

Kirke og Sogn i fortid og nutid, Viborg Stift 2. bind, A.C.Normanns Forlag, 1952.
[side 720-727, Vammen-Lindum-Bigum, af H.Heilesen, arkivar, Viborg.]

Fra Viborg Amt 1956. Troels Dahlerup: "Sogn og Pastorat, - Bidrag til Viborg Stifts Historie i Senmiddelalderen". [Side 24 nævnes Vammen-Bigum-Lindum].

"Fra Viborg amt" 1959, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
Erik Hvidtfeldt: Præsteindberetninger fra Viborg stift 1771. [side 78-81, Vammen, Lindum og Bigum Sogne]

Romansk Stenhuggerkunst i Viborg Amts Kirker. Tekst: Harald Ditzel. Historisk Samfund for Viborg Amt. 1963. [Side 12 er Bigum nævnt i teksten. Samt billedplancher nr. 10, 21, 62 og 65].

Johannes Brøndsted: Danmarks Oldtid. Gyldendal 1966. Bind 1. [side 231,235 + 386, grundplan af jættestue, samt omtale sammen med andre. Side 308, billede af urnen fra Bigum, samt omtale af type]

Marianne Bro-Jørgensen: Billeder af Viborg amts forhistorie. Historisk samfund for Viborg amt, 1966.[Jættestuen i Bigum, side 44-45].

P.V. Glob: Helleristninger i Danmark, Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter, bind VII, 1969. [Side 238 gennemgang af fundet af helleristningsstenen ved jættestuen i Bigum. Side 103 omtale af de spirallignende figurer på stenen, billede side 104]

Kristian Vestergaard: Vandmøller i Viborg amt, Arena, 1975. [Generelt om vandmøller og specielt side 98 om Bigum mølle]

"Fra Viborg amt", 1986, Bonden, Kirken og Skolen.
Præsteindberetninger 1773-74 fra Viborg stift om helligdagenes forsømmelse og skoleforholdene på landet. Udg. af Landbohistorisk Selskab i samarbejde med Historisk Samfund for Viborg amt ved Jens Holmgaard. Odense og Viborg 1986. [side 128-131, om Vammen-Bigum-Lindum sogne]

Nyt fra Nationalmuseet, Nr. 49, feb. 1991. Side 2-3. Jættestuen ved Bigum - et snit gennem en gravhøj. [fra restaureringen af højen i 1990 v/ Flemming Kaul, Danmarks Oldtid].

Beretning fra Lokalhistorisk Forening i Tjele Kommune, udsendt vinteren 1995. [Side 10-13 "Bigum Mølle" af Henning Malthe Hansen]

Tjele på langs 1997. Egnshistorie og folkeliv. Side 40-45. Husflidsskolen i Bigum. Af Margrethe Hansen og Henning Malthe Hansen.

Tjele på langs 2004. Egnshistorie og Folkeliv. Side 43-50. ”Bigum – en landsby ved Tjele Langsø”. Af Birte Dalsgaard og Henning Malthe Hansen.

Tjele på langs 2004. Egnshistorie og Folkeliv. Side 98. ”Kan man gå tværs over Tjele Langsø?” Af Knud Erik RiisagerHAMMERSHØJ SOGN
Saml. til jydsk Historie og Topografi, 3. række, II bind.
S.Nygaard: Biskop Søren Lintrups visitatsbog, 1721-1724. [side 126-127+130, Vorning, Kvorning og Hammershøj]

Saml. til jydsk Historie og Topografi, 3. række, VI bind. 1908-10. Laurits Engelstofts Rejeiagttagelser i Jylland i Aaret 1805. [side 56-57 omhandler Viborg og rejsen derfra til Randers. "Man beder midtveis i Hammershøy."]

Beskrivelse af Nørre Aa Dalens Moser og Enge, udg. af Det Danske Hedeselskab 1910. {46,4}. Med stort oversigtskort samt tekstfigurer. [rummer en indgående beskrivelse af vegetation og jordbundsforhold samt anvisninger for en fremtidig dyrkningsmæssig - og industriel-udnyttelse].

Hugo Matthiessen: Viborg-Veje. Studier og Vandringer. Gyldendalske Boghandel 1933. - Med udførlige kildehenvisninger. [I afsnittet "Storveje mod Øst" er der på siderne 65-76 omtale af lokaliteter på strækningen Taphede, Ørum, Kvorning Hammershøj og Læsten]

"Fra Randers Amt", 1933. Årbog udgivet af Randers Amts Historiske Samfund.
P. Bugge Vegger: Provst Mogens i Kousted. Side 143-146. [omhandler præsten Peder Marquard i Vorning-Kvorning-Hammershøj og mest dennes søn Mogens Marquard, præst i Kousted]

"Fra Viborg amt", 1943, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
F.Elle Jensen: Visitatsoptegnelser af biskop Otto Laub, [side 132-134, Vorning, Quorning og Hammershøj.]

De Danske Apotekers Historie af E.Dam, bind IV, København 1947. Afsnit om Hammershøj apotek. Se også Supplementsbind ved Aage Schæffer, 1966.

Danske Gaarde, Illustreret Statistisk og Historisk Haandbog for det Danske Landbrug, Udarbejdet af J.C.B. la Cour, Dansk Økonomisk Forlag, København. (u. årstal).
II samling, 2. bind, side 410 "Kringelhovgaard"
III samling, 2. bind, side 330-332, 5 gårde omtalt.

Vort sogns historie i 100 aar. Bind 8. (Udgivet i 1950’erne?)
[Side 529-539, Vorning sogn, Kvorning sogn og Hammershøj sogn: Generelt om sognene og derefter beskrivelse, m. billede, af 28 ejendomme og med personalhistoriske oplysninger om ejeren.]

Kirke og Sogn i fortid og nutid, Viborg Stift 2. bind, A.C.Normanns Forlag, 1952.
[side 819-824, Vorning-Kvorning-Hammershøj af A.Fiil Pedersen,Vorning.]

Fra Viborg Amt 1953. Anne Riising: "Viborg Hattemagerlav". [artiklen rummer en beretning om en syg hattemagersvend, der køres fra Randers og til Viborg med vognskifte i Hammershøj].

Fra Viborg Amt 1956. Troels Dahlerup: "Sogn og Pastorat, - Bidrag til Viborg Stifts Historie i Senmiddelalderen". [Side 27 nævnes Vorning-Kvorning-Hammershøj].

August F. Schmidt: Danmarks Byremser. Einar Munksgaards Forlag, 1957. Danmarks Folkeminder nr. 67. [side 32-33 er Hammershøj nævnt flere gange].

"Fra Viborg amt" 1959, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
Erik Hvidtfeldt: Præsteindberetninger fra Viborg stift 1771. [side 86-88, Vorning, Kvorning og Hammershøj Sogne]

Andelskasserne gennem et halvt århundrede, af A. Axelsen Drejer. København 1966.
134 sider, ill. [Spredt i teksten oplysninger om lokale Andelskasser: Vammen og Hammershøj.]

Jubilæumsskrift: Hammershøj og Omegns Andelskasse 1921 - 1971. Hammershøj og Omegns Andelskasse gennem dens første halve sekel, ved Th. Mølholm, Årup. 1971.

B.Sundahl, O.Linå Jørgensen: Mariagerbanen 50 år. 1927 - 1977. Udg. af Dansk Jernbane-Klub, Midtjysk Afdeling 1977. (40 sider, mange fotografier - lidt tekst).
[Billeder fra Hammershøj side 10, 26 og 34].

Axel Steensberg: Gamle danske bøndergårde. Forum, 1978.
[Side 148, billede af og tekst om gård i Neder Hammershøj, matr. nr. 4]

Helge Christiansen og Richard Ammitzbøll: Hammershøj og den lokale jernbane. Hammershøj 1980. [32 sider, duplikeret hæfte, et undervisnings¬materiale med gennemarbejde tekster og tilhørende opgaver til brug i folkeskolen]

H. Zangenberg: Danske Bøndergårde, Foreningen Danmarks Folkeminder, 1982,
[side 50-51, omtale af og grundplan for gammel gård i Hammershøj by].

Klaus Thingholm Kristensen: Når hver fik sin lod. Studier i udskiftning og konjunkturforløb i et midtjysk herred. Landbohistorisk Selskab 1985. [Omhandler Middelsom herred, men har flere omtaler af forhold i Hammershøj sogn fra udskiftningstiden]

Beretning fra Tjele Lokalhistoriske Arkiv 1985. [side 5-6 "4. maj 1945-4. maj 1985". Om vagtværn i Hammershøj 1944-45. Side 10 billede fra udstillingen i Hammershøj 1909]

De gamle Telefoncentraler i Østjydske Distrikt. Af Paul H. Sørensen. Jydsk Telefon. 1986. [Med en kort beskrivelse af centralernes historie: oprettelse, bestyrere, antal abonnenter m.v. - Side 20 omtale af Hammershøj Central.].

Lerindvinding ved Hammershøj, Viborg Amtskommune, 1988, m. kort og ill.
[rapport fra arbejdsgruppe omkring Hammershøj Teglværk. Rummer ud over det erhvervsmæssige/landskabsmæssige også historiske og geologiske beskrivelser].

Skatkisten, Arkivalier og historier fra landsarkivet. Landsarkivet for Nørrejylland, 1991. [Side 76-77, En karetmagersvend på Valsen, om Jens Ring Lottrup]

Jubilæumsskrift. 50 år for landbruget. Hammershøj og Omegns Landboforening, 1942-1992. Udgivet af Hammershøj og Omegns Landboforening, 1992. 48 side A5.

Beretning fra Lokalhistorisk Forening i Tjele Kommune, udsendt vinteren 1995. [Side 2-6 "Lundgårde, Hammershøj sogn", af Knud Erik Riisager]

Henning Dehn-Nielsen: Kroer Danmark rundt. Holkenfeldt 3. 1995. [Side 53 omtale af Hammershøj Kro]

Jubilæumsskrift. Hammershøj og Omegns Andelskasse 1921 - 1996. Udsendt ved 75 års jubilæet 1996, redaktion og tryk Hagsholm, Hammershøj.

Danske præsters indberetninger til Oldsagskommissionen af 1807, Nord- og Østjylland. Wormianum, 1996. [Side 240-244, indberetning fra sognepræsten for Vorning, Kvorning og Hammershøj sogne].

Tjele på langs 2000. Egnshistorie og folkeliv. Side 41-74. Hammershøj Kro. Af Knud Erik Riisager.

SKALK, nr. 6. 2000. Side 34 (bagsiden): Paul G. Ørberg: "Et barn er født". [Omtale af en betlerkvindes fødsel af uægte barn 1776. Hun var fra Hammershøj].

Årsskrift 1991. Udgivet af Lokalhistorisk Arkiv, Ålestrup.[side 29 –32, ”Forskellige indtryk fra min barndom i Fjelsø” fortalt af Gunner Kjærhauge. Fhv. skoleinspektør i Hammershøj].

Tjele på langs 2006. Egnshistorie og folkeliv. Side 80-90. Purhus-Tjele Ugeavis- et bladhus i lokalområdet, af Jørgen Hagsholm.

Tjele på langs 2006. Egnshistorie og folkeliv. Side 121-133. Fra en landsbylægekones liv, af Ulrik Thomsen.

Tiden & vejen. Fag, folk og fortællinger. Af Jørgen Hagsholm. Udgivet ved den lokale ugeavis’ 60 års jubilæum og forfatterens 50 år i Hammershøj. 180 sider, indbunden, rigt illustreret, u. årstal. [Historier om avisens udvikling, Med fortælling om familien og mennesker omkring dem. Små historier om tiden og egnen].KVORNING SOGN
Saml. til jydsk Historie og Topografi, 3. række, II bind.
S.Nygaard: Biskop Søren Lintrups visitatsbog, 1721-1724. [side 126-127+130, Vorning, Kvorning og Hammershøj]

Beskrivelse af Nørre Aa Dalens Moser og Enge, udg. af Det Danske Hedeselskab 1910. {46,4}. Med stort oversigtskort samt tekstfigurer. [rummer en indgående beskrivelse af vegetation og jordbundsforhold samt anvisninger for en fremtidig dyrkningsmæssig - og industriel-udnyttelse].

Viborg Egnens Mergellag, af V.Milthers og Th.Claudi West. Kjøbenhavn 1913.
[Side 37-38: om brunkulslag ved Skottrup og Vingegaard. Side 50-52: om mergellag ved Skottrup. Side 66-67: om mergellejet i Skottrup]

Jens Ostenfeld: Slægten med de Røde Roser. I kommission hos Chr. Hjorths Bladforlag. København. U. å. (1931). [På siderne 50-57 + side 84-85 er Ostenfeld slægten fra Kvorning omtalt.]

August F. Schmidt: Danmarks Kæmpesten i folkeoverleveringen, Det Schønbergske Forlag, 1932. Danmarks Folkeminder Nr. 39. [side 268, Årup Kirke, billede side 267 - side 423, Sten v. Tinggården, Kvorning]

Hugo Matthiessen: Viborg-Veje. Studier og Vandringer. Gyldendalske Boghandel 1933. - Med udførlige kildehenvisninger. [I afsnittet "Storveje mod Øst" er der på siderne 65-76 omtale af lokaliteter på strækningen Taphede, Ørum, Kvorning Hammershøj og Læsten]

"Fra Randers Amt", 1933. Årbog udgivet af Randers Amts Historiske Samfund.
P. Bugge Vegger: Provst Mogens i Kousted. Side 143-146. [omhandler præsten Peder Marquard i Vorning-Kvorning-Hammershøj og mest dennes søn Mogens Marquard, præst i Kousted]

Niels Meyn og H. Loft: Danske Møller, Erhvervsforlaget, København, 1934. [Side 382 Aarup Mølle, m. billeder]

H. Ballund Jensen: Halvtreds Udflugter i Viborgs Omegn. Udg. af Turistforeningen f. Viborg og Omegn. 1946. [På tur nr. 49 gøres stop i Kvorning: Ostenfeldts gård, kirken, barnekisten - langdyssen, "Årup Kirke"]

"Fra Viborg amt", 1943, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
F.Elle Jensen: Visitatsoptegnelser af biskop Otto Laub, [side 132-134, Vorning, Quorning og Hammershøj.]

P. Fløe Jensen og Johan C. Sulkjær: Hvornum Sogn i Onsild Herred. Udgivet af Randers Amts Historiske Samfund, 1943. [Side 199 - Kloge Folk m.m. omtaler P. Østergaard i Kvorning.]

Aarbog udgivet af Randers Amts Historiske Samfund. Bind 41. 1947. Side 121-122. [Omtale af oldtidsfund fra Kvorning i Meddelelser fra Randers Museums historiske afdeling - bronzefibula og nøgle].

Vort sogns historie i 100 aar. Bind 8. (Udgivet i 1950’erne?)
[Side 529-539, Vorning sogn, Kvorning sogn og Hammershøj sogn: Generelt om sognene og derefter beskrivelse, m. billede, af 28 ejendomme og med personalhistoriske oplysninger om ejeren.]

Kirke og Sogn i fortid og nutid, Viborg Stift 2. bind, A.C.Normanns Forlag, 1952.
[side 819-824, Vorning-Kvorning-Hammershøj af A.Fiil Pedersen,Vorning.]

"Fra Viborg amt" 1954, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
A.C.Fiil Pedersen: Tre vandmøller. , side 123-137, ill. og kort.

Fra Viborg Amt 1956. Troels Dahlerup: "Sogn og Pastorat, - Bidrag til Viborg Stifts Historie i Senmiddelalderen". [Side 27 nævnes Vorning-Kvorning-Hammershøj].

August F. Schmidt: Danmarks Byremser. Einar Munksgaards Forlag, 1957. Danmarks Folkeminder nr. 67. [side 32-33 er Kvorning m.fl. nævnt].

"Fra Viborg amt" 1959, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
Erik Hvidtfeldt: Præsteindberetninger fra Viborg stift 1771. [side 86-88, Vorning, Kvorning og Hammershøj Sogne]

Kristian Vestergaard: Vandmøller i Viborg amt, Arena, 1975. [Generelt om vandmøller og side 108 specielt om Kvorning mølle]

Gorm Benzon: Sagnenes Danmark. Bind 2. Himmerland, Ommersyssel, Djursland og dele af Midtjylland. Aarsleff & Friis 1984. [side 65-66, Korning (Kvorning). Født til galgen].

Landboliv. Erindringer fra Viborg amt, 3. Udg. af Sammenslutningen af lokalhistoriske arkiver i Viborg amt, 1985, 60 sider, ill.
[side 11-25 bidrag af Thorvald Nielsen Mølholm, vendelboen, der efter en begivenhedsrig ungdom, i 1932 bosatte sig på Tingdalgård i Årup].

Kunstvejviser. Med Broby i Midt- og Østjylland. Hammet, 1985. [Fra Kvorning Kirke er Barnekisten nævnt]

De gamle Telefoncentraler i Østjydske Distrikt. Af Paul H. Sørensen. Jydsk Telefon. 1986. [Med en kort beskrivelse af centralernes historie: oprettelse, bestyrere, antal abonnenter m.v. - Side 28 omtale af Kvorning Central.].

Jubilæumsskrift: Kvorning Forsamlingshus 1894-1994, "Landsbyliv gennem 100 år", 32 sider, ill. [jubilæumsskrift udsendt af Kvorning lokalhistoriske gruppe].

Mads Lidegaard: Danske sten fra sagn og tro. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1994. [Side 201, nr. 1757-1 "Årup Kirke" og nr. 1757-2 "ukendt"]

P.S. 2, Postscriptum til kulturhistoriske undersøgelser på Viborg-egnen. Udgivet for Viborg Stiftsmuseum af Forlaget Hikuin, 1996. [Side 7-16. Mette Iversen: Fund fra Kvorning-vejen.]

Danske præsters indberetninger til Oldsagskommissionen af 1807, Nord- og Østjylland. Wormianum, 1996. [Side 240-244, indberetning fra sognepræsten for Vorning, Kvorning og Hammershøj sogne].

Beretning fra Lokalhistorisk Forening i Tjele Kommune, udsendt vinteren 1996. [Side 8- 17 "Min onkels dagbog fra Amerika 1908", af Johanne Christensen, Kvorning]

Erik Nørgaard: En troløs mand. Gyldendal. 1997. [På siderne 88-89-90 fortæller Erik Nørgaard om et møde i Kvorning Forsamlingshus, hvor Bjørnbak læser op af En landsbydegns Dagbog.]

Beretning fra Lokalhistorisk Forening i Tjele Kommune, udsendt vinteren 1997. [Side 31-32 "Gammel fane fundet på loft i Kvorning" af Gunnar Kjærhauge, Hammershøj]

Tjele på langs 1997. Egnshistorie og folkeliv. Side 28-39. Udskiftningen i Kvorning efter landboreformen 1788. Af Gunnar Kjærhauge.

Tjele på langs 1997. Egnshistorie og folkeliv. Side 70-76. Årup Kirke - en bautasten. Af Knud Erik Riisager.

Tjele på langs 1998. Egnshistorie og folkeliv. Side 31-33. Gammel foreningsfane fundet på et loft. Af Gunnar Kjærhauge.

Tjele på langs 2000. Egnshistorie og folkeliv. Side 79-95. Vindmøller langs Randers-Viborg Landevej. Af Lise Andersen. [Omhandler 4 vindmøller, nemlig: Årup Mølle, Hulbæk Mølle, Ørum Vindmølle og Foulum Mølle].

Tjele på langs 2008. Egnshistorie og Folkeliv. Side 53-64. Sådan kunne det også være i ”gamle dage” .
Af Marianne Lybek Witt.

LINDUM SOGN
Maleren Martinus Rørbyes Rejsedagbog 1830 ved Georg Nygaard. Udgivet af Kunstforeningen i København 1930. [Side 24-26. om turen rundt om Tjele Langsø den 8. juni 1830]

Saml. til jydsk Hist. og Topografi. 3. række, 6. bind. 1908-1910. "Hekseprocesser fra Midtjylland" (Viborg-Skive Egnen). Af Villads Christensen. [på siderne 349-358 omtales hekseforfølgelser i Rødding-Løvel-Pederstrup-Vammen og Lindum sogne.]

Daniel Bruun: Danmark Land og Folk, bind 3. 1920. [I afsnittet: Salling og den jydske hede (Viborg amt) nævner dr. phil. Villads Christensen side 210 ff. om hekseprocesser: "Derpaa brændtes en gammel Kvinde i Pederstrup, en i Lindum og en i Løvel."]

Saml. til Jydsk Historie og Topografi, 4. række. 5 bind. 1925-27.
"Bidrag til Oplysning om Landsbypræsternes økonomiske Vilkår i Hald og Skivehus Amter i slutningen af 17. århundrede", af Carl Christiansen. Side 277-387.
[på side 292 er Lindum nævnt - præsten Jens Sørensen Lund]

August F. Schmidt: Byhyrder. J. H. Schultz Forlag, København, 1928. [På side 65-66 er der en skildring af en hyrdedrengs dag på bymarken. Hentet fra Knud Skyttes Jydsk Bondeliv. Her henlagt til Lindum.]

"Fra Viborg amt", 1931, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
M.E. Gulddal: Knud Skytte. [Foredrag ved afsløring af mindesten over Knud Skytte i Lindum skov 30. aug. 1931]. side 130-149, ill.

Hugo Matthiessen: Viborg-Veje. Studier og Vandringer. Gyldendalske Boghandel 1933. - Med udførlige kildehenvisninger. [I afsnittet "Storveje mod Øst" er der på siderne 76-80 omtale af lokaliteter på strækningen Rødding, Vammen og Lindum]

Jyske Samlinger. 5. række, 1. bind. 1932-34. "Udsigt over Kvægdøden i Nordjylland 1746-49. af Kristen Klastrup. [på side 269 er Lindum og Sjørring nævnt]

Niels Meyn og H. Loft: Danske Møller, Erhvervsforlaget, København, 1934. [Side 498 Lindum Mølle, m. billeder]

"Fra Viborg amt", 1938, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
Kr. Pedersen: Ulvenes Forekomst i Midtjylland, særlig i Viborgegnen. [I artiklen er bl.a. følgende lokaliteter omtalt: Lindum Skov, Lindum-Bigum Skovene, Sjørring Enge, Formyre, Erichstrup i Bigum, Tjele Skov, Sødal Skov]

"Fra Viborg amt", 1941, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
F.Elle Jensen: Hr. Michael til Vammen, Lindum og Bigum. En skikkelse fra pietismens tid. side 130-145.

August F. Schmidt: "Gilder i Landsbyen". Universitetsforlaget i Aarhus 1942. [Lindum nævnt side 68 med en Jacob Nielsen tekst om legestue. Med kildehenvisning til: Knud Skytte: Før og Nu2 (1890), 116].

"Fra Viborg amt", 1943, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
F.Elle Jensen: Visitatsoptegnelser af biskop Otto Laub, [side 110-111, Vammen, Bigum og Lindum.]

P. Fløe Jensen og Johan C. Sulkjær: Hvornum Sogn i Onsild Herred. Udgivet af Randers Amts Historiske Samfund, 1943. [Side 58-61 - Omhandler Brohus og Vasehus.]

"Fra Viborg amt", 1944, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
Kr. Pedersen: Indberetning fra nogle Herreder og Sogne i Viborg Amt 1743. [side 6-10 om Nørlyng herred og Vammen, Bigum og Lindum]

F. Elle Jensen: Pietismen i Jylland. G.E.C. Gads Forlag, 1944. (Teologiske Studier nr. 5.). [På side 106 er beskrivelse af sognepræst Michael Feld i Vammen-Lindum-Bigum samt en enkelt henvisning til sognepræsten for Tjele, Joh. Plenge.].

N.P.J. Munk: Viborgegnens Kirker, særtryk, udsendt ca. 1945 af ???.
[side 39-40 om Lindum kirke, med fotografi af kirken].

H. Ballund Jensen: Halvtreds Udflugter i Viborgs Omegn. Udg. af Turistforeningen f. Viborg og Omegn. 1946. [På tur nr. 15 er Lindum skovene med dens navne og Knud Skytte-stenen omtalt, Lindum kirke (sagn) og Sjørring. Ved tur nr. 32 er Lindum skovene nævnt]

Aarbog udgivet af Randers Amts Historiske Samfund. Bind 43. 1949. Side 30-39. "Slaget ved Onsild Bro Oktober 1132" af Aage Thy.

Aarbog udgivet af Randers Amts Historiske Samfund. Bind 43. 1949. Side 71-75. "Fra Liber Daticus for S. og N. Onsild". Ved H.P. Berthelsen. [Artiklen rummer på side 72 en omtale af Onsild Bro og kampene her i året 1132.]

Vort sogns historie i 100 aar. Bind 8. (Udgivet i 1950’erne?)
[Side 401-423, Vammen sogn, Bigum sogn og Lindum sogn: Generelt om sognene og derefter beskrivelse, m. billede, af 74 ejendomme og med personalhistoriske oplysninger om ejeren.]

Kirke og Sogn i fortid og nutid, Viborg Stift 2. bind, A.C.Normanns Forlag, 1952.
[side 720-727, Vammen-Lindum-Bigum, af H.Heilesen, arkivar, Viborg.]

"Østjydsk Hjemstavn", 1956, Østjydsk Hjemstavnsforenings Aarsskrift, 21. Aargang. Side 130-133, En gammel Spillemandsslægt, af Wilh. Kjær Jensen.

Fra Viborg Amt 1956. Troels Dahlerup: "Sogn og Pastorat, - Bidrag til Viborg Stifts Historie i Senmiddelalderen". [Side 24 nævnes Vammen-Bigum-Lindum].

"Fra Viborg amt" 1959, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
Erik Hvidtfeldt: Præsteindberetninger fra Viborg stift 1771. [side 78-81, Vammen, Lindum og Bigum Sogne]

Romansk Stenhuggerkunst i Viborg Amts Kirker. Tekst: Harald Ditzel. Historisk Samfund for Viborg Amt. 1963. [Side 12 er Lindum nævnt i teksten. Samt billedplancher nr. 7].

"Fra Viborg amt" 1964, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
Turist i Viborg og hedeegnen 1794. I uddrag ved Johs. E. Tang Kristensen. [Breve fra biskop i Bergen, Jacob Neumann, beskriver på side 71 rejse fra Viborg til Hobro, forbi Tjele og gennem Tjele skov og antagelig Sjørring kro.]

"Fra Viborg amt" 1970, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
Wilh. Kjær Jensen: "Den kloge degn" i Vellev. [handler om Hans Christian Pedersen, som er opvokset i Vammen og hvis kone var fra Lindum. Deres barndom og ophav er omtalt i artiklen. Hans mor var gjordemoder i Vammen og hun er af Bødker-slægt.]

SKALK 1983, nr. 2. Side 29-30. Elisabeth Munksgaard: Hovedbeklædning. [Øjenbrynsbyer og næseskærm til en hjelm i 'smedefundet' fra vinkingefundet i Lindum Skov]

Mads Lidegaard: Hærvejen i Himmerland. Schultz, 1983.
[side 15 - 25, "Fra Viborg til Lindum Skov"]

A.Vejen Andersen: Viborg-egnen under anden verdenskrig. (1), Viborg 1983.
[side 57 - 61, "Da der var huleboere i Lindum skov"].

"Fra Viborg amt", 1986, Bonden, Kirken og Skolen.
Præsteindberetninger 1773-74 fra Viborg stift om helligdagenes forsømmelse og skoleforholdene på landet. Udg. af Landbohistorisk Selskab i samarbejde med Historisk Samfund for Viborg amt ved Jens Holmgaard. Odense og Viborg 1986. [side 128-131, om Vammen-Bigum-Lindum sogne]

"Fra Viborg amt", 1987, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
Wilhelm Kjær Jensen: Et spillemandsdynasti [slægten Bødker af "Søvig" Lindum sogn], side 134-137.

Jubilæumsskrift, 1992, Onsild og Omegns Andelskasse 75 år, 48 sider. [I flere afsnit nævnes personer fra Lindum sogn og Nr. Vinge. – Der er luftfoto af bl.a. Lindum by, Sjørring og Nr. Vinge by

"BOL OG BY", Landbohistorisk Tidsskrift 1993:1. Side 112-144, Carl Rise Hansen: "Af en jysk landsbydegns historie - Paulus Nielsen Thofts selvbiografi". [Paulus Nielsen Thoft født i Lindum 1814 og var lærer der i 11 år]

Beretning fra Lokalhistorisk Forening i Tjele Kommune, udsendt vinteren 1994. [2¼ side med: "Forsvundne huse i Lindum Skov" af skovtaksator Børge H. Larsen, ill.]

Mads Lidegaard: Danske sten fra sagn og tro. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1994. [Side 199, nr. 1746 "Den store Sten", vandreblok i Lindum skov]

Beretning fra Lokalhistorisk Forening i Tjele Kommune, udsendt vinteren 1997. [Side 3-4 "Slaget ved Onsild Bro i oktober 1132" af Jane Overgaard, Rødding]

Tjele på langs 1998. Egnshistorie og folkeliv. Side 59-66. Et sensationelt fund af smedeværktøj i Lindum Skov. Af Gert Romlund.

Tjele på langs 2000. Egnshistorie og Folkeliv. Side 21-28. Knud Skytte. Af Bent Johansen.

Tjele på langs 2002. Egnshistorie og Folkeliv. Side 7-18. Sådan savede de ild i Lindum. Uddrag af Knud Skyttes fortælling ”Laj paa Gaarden”.

Tjele på langs 2002. Egnshistorie og Folkeliv. Side 7-18. Om brug af Nødild i Lindum. Af Knud Erik Riisager.

Tjele på langs 2002. Egnshistorie og Folkeliv. Side 7-18. Da kvægpesten hærgede i Danmark. Af Mette Vaarst.

Tjele på langs 2002. Egnshistorie og Folkeliv. Side 7-18. Lindum skovs vogtere i det 19. århundrede. Af Børge H. Larsen.

Tjele på langs 2008. Egnshistorie og Folkeliv. Side 9-19. Jul i Skovridergården – et eventyr om før og nu. Af Børge H. Larsen.

DATID. Af Niels Mikkelsen, Sjørring. Privat tryk og udgivelse u. å. (december 2002). 15 sider A5 [Den 85-årige Niels Mikkelsen fortæller om sit liv og lidt om egnen]

Naturbørnehaven Høndruphus 1993 – 2003. Udgivet af børnehaven 2003. Red. Bitten Pedersen og Thomas Kranz. [28 sider, A4, hæftet, med et væld af farvebilleder]

”Tjele på tværs”, medlemsblad for Lokalhistorisk Forening, november 2004. ”Vasehus og Brohus”, gengivelse af artikel fra 1943 bragt i ”Hvornum sogn i Onsild herred”.

Tjele på langs 2004. Egnshistorie og Folkeliv. Side 51-59. ”50 år ved Tjele Langsø”. Af Bitten Pedersen

Tjele på langs 2004. Egnshistorie og Folkeliv. Side 107-111. ”Sjørring Kro”. Af Knud Erik Riisager

Tjele på langs 2004. Egnshistorie og Folkeliv. Side 113-121. ”Skoven og rosen ved søen”. Af Børge H. Larsen

Tjele på langs 2004. Egnshistorie og Folkeliv. Side 136-152. ”Ushus og menneskene der”. Af Knud Erik Riisager

Tjele på langs 2006. Egnshistorie og folkeliv. Side 153-162. Bedstemor af en anden tid, af Marianne Lybek Witt.LØVEL SOGN
Kirkehistoriske Samlinger. 3. række- 4. bind. 1882-84. "Biskop Ped. Villadsen og Viborg Skole". [Løvel præbende omtalt side 527f.]

Saml. til jydsk Hist. og Topografi. 3. række, 2. bind. 1899-1900. "Besættelsen paa Rosborg" En Heksehistorie ved Chr. Villads Christensen. [side242f er omtalt en Kvindeperson ved Navn Kirsten Andersdatter .. i Løvel]

Saml. til jydsk Hist. og Topografi. 3. række, 6. bind. 1908-1910. "Hekseprocesser fra Midtjylland" (Viborg-Skive Egnen). Af Villads Christensen. [på siderne 349-358 omtales hekseforfølgelser i Rødding-Løvel-Pederstrup-Vammen og Lindum sogne.]

"Anders Nielsen". Nogle bidrag til en levnedsskildring. Af R. K. Bertelsen. Albert Bayers Forlag, Aarhus og København. 1915. 175 sider. Fotografi af Anders Nielsen ved titelbladet. [indeholder - ud over levnedsskildringen - mange bidrag til Løvelkredsens historie]

Daniel Bruun: Danmark Land og Folk, bind 3. 1920. [I afsnittet: Salling og den jydske hede (Viborg amt) nævner dr. phil. Villads Christensen side 210 ff. om hekseprocesser: "Derpaa brændtes en gammel Kvinde i Pederstrup, en i Lindum og en i Løvel."]

Danmarks Naturfredningsforenings Årsskrift 1930-1931. Historiske Fredninger i Viborgegnen. Af Landsdommer Alb. D. de la Cour. [Omtale af fredning af gravhøj i Kistrup og Pederstrup samt af hjulspor på Normannshede]

Danmarks Naturfredningsforenings Årsskrift 1930-1931. [Overfredningsnævnets kendelse om fredning af gravhøj i Kistrup]

Hugo Matthiessen: Viborg-Veje. Studier og Vandringer. Gyldendalske Boghandel 1933. - Med udførlige kildehenvisninger. [I afsnittet "Gennem Himmerland" er der på siderne 30-36 omtale af lokaliteter på strækningen Viborg, Løvel og Løvelbro]

Ejnar Poulsen: Rødding-Løvel-Pederstrups Pastorats Skoler. Et Jubilæumsskrift i Anledning af Skolernes 200 Aars Bestaaen, udgivet paa Foranledning af Rødding-Løvel-Pederstrup Sogneraad. Hæftet, ill., 77 sider. Carlo Mortensens Bogtrykkeri, Viborg 1937. [Side 9-26 fundats af 20/12 1737 vedr. sognenes skoler. Side 49-63 Løvel skole og side 64-69 Hauris-Kistrup skole.]

"Fra Viborg amt", 1943, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
F.Elle Jensen: Visitatsoptegnelser af biskop Otto Laub, [side 109-110, Rødding, Løvel og Pederstrup.]

N.P.J. Munk: Viborgegnens Kirker, særtryk, udsendt ca. 1945 af ???.
[side 47-49 om Løvel kirke, med fotografi af kirken].

H. Ballund Jensen: Halvtreds Udflugter i Viborgs Omegn. Udg. af Turistforeningen f. Viborg og Omegn. 1946. [På tur nr. 24 gøres der holdt i Løvel, kirken, Løvel Vandmølle med gravkammer fra jernalderen]

Vort sogns historie i 100 aar. Bind 8. (Udgivet i 1950’erne?)
[Side 450-480, Rødding sogn, Løvel sogn og Pederstrup sogn: Generelt om sognene og derefter beskrivelse, m. billede, af 109 ejendomme og med personalhistoriske oplysninger om ejeren.]

Kirke og Sogn i fortid og nutid, Viborg Stift 2. bind, A.C.Normanns Forlag, 1952.
[side 692-699, Rødding-Løvel-Pederstrup, af H.Haaning Andersen, sognepræst.]

Jysk Fodbold i Fortid og Nutid, Red. Aksel Alstrup. Østergaards Forlag, Odense 1953. Bind 2, (omtale af klubber tilsluttet JBU, deres historie og sportslige resultater, enkeltpersoner nævnt). [Side 1210-1211, Løvel Idrætsforening, - med billede af Peter Nielsen og gymnaster fra Løvel]

Fra Viborg Amt 1956. Troels Dahlerup: "Sogn og Pastorat, - Bidrag til Viborg Stifts Historie i Senmiddelalderen". [Side 24 nævnes Rødding-Løvel-Pederstrup].

"Fra Viborg amt" 1959, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
Erik Hvidtfeldt: Præsteindberetninger fra Viborg stift 1771. [side 74-78, Rødding, Løvel og Pederstrup Sogne]

Johannes Brøndsted: Danmarks Oldtid. Gyldendal 1966. Bind 3. [side 139, 141 + 403, beskrivelse og billede af svært bygget stengrav v. Løvel Vandmølle. Side 299, omtale af efterbegravelse i samme kammer]

"Fra Viborg amt" 1969, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
Tage E. Christiansen: Røgelseskar fra Viborg. Side 30-51. [I artiklen omtales et røgelseskar - m. billede - fra Løvel Kirke]

MIV 1, 1971. Side 5 - 7
”Mange små blus” af Erik Levin Nielsen. Oldtidsanlæg ved Løvel

MIV 1, 1971. Side 48-51
”Storudvinding af trækul” af Anders Olesen og Peter Seeberg. En sidedal til Skalsåen nedenfor Løvel.

MIV 2, 1972. Side 60-61
”Overskud af stolpehuller” af Peter Seeberg. Udgravning ved sydsiden af Skalsådalen tæt ved Løvelbro.

MIV 3, 1973. Side 80-81
”En gammel vej – en ny datering” af Knud Thorvildsen. I Skalsådalen, Løvel sogn..

Kristian Vestergaard: Vandmøller i Viborg amt, Arena, 1975. [Generelt om vandmøller og side specielt 97 om Løvel vandmølle og Kistrup mølle]

Landet omkring Viborg. Turistårbogen 1977. 1977. Udg. Samvirkende Danske Turistforeninger. [I afsnittet Nord og nordøst for Viborg er side 121ff. er Løvel m. tingsted og Løvelbro med omtalt]

Mads Lidegaard: Hærvejen i Himmerland. Schultz, 1983.
[side 15 - 25, "Fra Viborg til Lindum Skov", og side 75 - 77, "Fra Viborg til Skals Å"]

Beretning fra Tjele Lokalhistoriske Arkiv 1984. [Side 15-21 "Løvelpigen - en historisk person i Tjele kommune"]

Passiar med Vejen Andersen. Bind 1. Viborg 1985. [udgivelse baseret på artikler i Viborg Nyt, juli 1984-jan.1985. Bl.a. side 23-27 Arkitekt om sin barndom i Løvel; side 70-73 Løvel-drengen, der blev "Brugs-mand"; side 89-92 En tragisk drukneulykke i Kistrup.]

De gamle Telefoncentraler i Østjydske Distrikt. Af Paul H. Sørensen. Jydsk Telefon. 1986. [Med en kort beskrivelse af centralernes historie: oprettelse, bestyrere, antal abonnenter m.v. - Side 31 omtale af Løvel Central.].

"Fra Viborg amt", 1986, Bonden, Kirken og Skolen.
Præsteindberetninger 1773-74 fra Viborg stift om helligdagenes forsømmelse og skoleforholdene på landet. Udg. af Landbohistorisk Selskab i samarbejde med Historisk Samfund for Viborg amt ved Jens Holmgaard. Odense og Viborg 1986. [side 126-128, om Rødding-Løvel-Pederstrup sogne]

Henrik Gjøde Nielsen: Sportens Spor, Gymnastik- og idrætshistorie fra Viborg Amt, Gymnastik- og Idrætshistorisk Samling [Viborg], 1994,. [side 49-55 Løvel Gymnastikforening, m. billede]

Tjele på langs 1997. Egnshistorie og folkeliv. Side 12-24. Erindringer fra modstandskampen i Løvel og omegn. Af Ejvind Sørensen.

Tjele på langs 1998. Egnshistorie og folkeliv. Side 68-79. Juleforberedelser i Kistrup i gamle dage. af Ricard Krogh.

Tjele på langs 2000. Egnshistorie og folkeliv. Side 33 – 39. ”Løvelkredsen” Af O. Th. Nielsen.

Viborg bogen 2000. Udgivet af Viborg Stiftsmuseums Venner. Side 7-12. "Pigen fra Løvel" af Henning Ringgaard Lauridsen.

Emils dagbog 1944-1951. Rotunden, nr. 15. Udgivet af Statsbiblioteket Århus, september 2001. [Dagbogen er ført af Emil Kjærsgaard, "Østergaard", Løvel, og ligger i dag på Statsbiblioteket.]

Årsskrift 2002. Udgivet af Møldrup Kommunes Lokalhistoriske Arkiv. [side 46 – 49. En kogekones fortælling: ”For mig har arbejdet været mit livs største glæde”. Genoptryk at artikel fra Viborg Stifts Folkeblad, tirsdag den 17. juli 1956. Omhandler Inger Thygesen Jensen, der boede i Løvel]

Af støv er du kommet. Sognehistoriske glimt Rødding, Løvel og Pederstrup. Udgivet af Menighedsrådene i Rø-Lø-Pe sogne. 2003. [128 sider, mange billeder]
NR. VINGE SOGN
Bidrag til Lensmanden paa Dronningborg, Rigsraad Eske Brocks, Levnedsbeskrivelse; med hans egenhændige Dagbøger for 1608 og 1612. Ved Vedel Simonsen. Odense 1842. [Side 69-70 læses:]
D. 1. November [1608] drog jeg til Drotingborg -
D. 2. - drog jeg til Vingegardt (S.Lyng H., som tilhørte Envold Kruse og Ane Vind.)
D. 3. - jaget i Hvidinglundt (Vorning S., S. Lyng H.), 1 Reff, 1 Radyr, 1 Hare.
S. D. kom Chresten Munck (see den 5te Jan) och Anne Skram (hans Frue) hidt.
D. 4. - drog jeg til Drotningborg.

Saml. til jydsk Historie og Topografi, 3. række, II bind.
S.Nygaard: Biskop Søren Lintrups visitatsbog, 1721-1724. [side 123-124, Tjele og Vinge]

Evald Tang Kristensen: Gamle folks fortællinger om Det Jyske Almueliv. Tillægsbind II, 1902. 6. Afdeling - afsnit 25, Slavekrigen. [Optegnelse meddelt af Lærer J.C. Jensen, Mammen om 'Slavekrigen' fra Tjele, Foulum, Formyre, Vinge, Rødding, Sødal og Vammen-Bigum-Lindum]

Viborg Egnens Mergellag, af V.Milthers og Th.Claudi West. Kjøbenhavn 1913.
[Side 37-38: om brunkulslag ved Skottrup og Vingegaard. Side 50-52: om mergellag ved Skottrup. Side 66-67: om mergellejet i Skottrup]

"Fra Viborg amt", 1943, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
F.Elle Jensen: Visitatsoptegnelser af biskop Otto Laub, [side 132-133, Thjele og Vinge.]

"Fra Viborg amt", 1944, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
Kr. Pedersen: Indberetning fra nogle Herreder og Sogne i Viborg Amt 1743. [I artiklen er bl.a. følgende lokaliteter nævnt: Sødal, Bigum- og Lindum skove, Vammen-Bigum-Lindum sogne, Ørum-Vejrum-Viskum sogne, Tjele Langsø. Beskrivelse af naturen.].

H. Ballund Jensen: Halvtreds Udflugter i Viborgs Omegn. Udg. af Turistforeningen f. Viborg og Omegn. 1946. [Tur nr 15 går forbi Vingegård og Nr. Vinge. På tur nr. 49 gøres stop ved Nr. Vinge kirke]

Vort sogns historie i 100 aar. Bind 8. (Udgivet i 1950’erne?)
[Side 625-638, Tjele sogn og Nr. Vinge sogn: Generelt om sognene og derefter beskrivelse, m. billede, af 45 ejendomme og med personalhistoriske oplysninger om ejeren.]

Kirke og Sogn i fortid og nutid, Viborg Stift 2. bind, A.C.Normanns Forlag, 1952.
[side 794-799, Tjele-Nr.Vinge, af T.J.Brøste, sognepræst.]

Fra Viborg Amt 1956. Troels Dahlerup: "Sogn og Pastorat, - Bidrag til Viborg Stifts Historie i Senmiddelalderen". [Side 27-28 nævnes Tjele-Nr. Vinge-Foulum].

"Fra Viborg amt" 1959, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
Erik Hvidtfeldt: Præsteindberetninger fra Viborg stift 1771. [side 81-86, Tjele og Vinge Sogne]

Det dages... Frembrud af Trosliv på Viborg Østeregn omkring Århundredskiftet. Samlet og genfortalt af Anker Vestergaard, provst emeritus, Overlund, Viborg. Viborg Stifts Folkeblads bogtrykkeri. 1967. [Side 34-36 handler om Tjele-Nr. Vinge sogne]

Kristian Vestergaard: Vandmøller i Viborg amt, Arena, 1975. [Generelt om vandmøller og side 106 specielt om Vinge mølle og side 109 om Voremølle]

"Som jeg husker tiden", lærere fortæller. Skolehistorisk samling, Viborg amtskommune, 1984. Side 127-129, Anna Bjært Sørensen, Nr. Vinge.

Kunstvejviser. Med Broby i Midt- og Østjylland. Hammet, 1985. [Kort omtale af Tjele Langsø og Vingegården]

De gamle Telefoncentraler i Østjydske Distrikt. Af Paul H. Sørensen. Jydsk Telefon. 1986. [Med en kort beskrivelse af centralernes historie: oprettelse, bestyrere, antal abonnenter m.v. - Side 35 omtale af Nørre Vinge Central.].

Anton Christensen: ”Herregårdshistorier”. 1. udg. 1. opl., DIXIT, 8653 Them, 1987. Fortællinger om oplevelser på herregårdene (i 1920’erne?) [ side 38 – 60 handler om en periode på Karlslyst ved Nr. Vinge]

Jubilæumsskrift, 1992, Onsild og Omegns Andelskasse 75 år, 48 sider. [I flere afsnit nævnes personer fra Lindum sogn og Nr. Vinge. – Der er luftfoto af bl.a. Lindum by, Sjørring og Nr. Vinge by]

”Mit Livs Eventyr” af Peter Chr. Jensen, Vammen. 1991. Egen udgivelse, 192 sider, A4, m. nogle fotografier. [Mejeristen fra Vammen fortæller sit livs historie, herunder ting fra barndom i Nr. Vinge, Nr. Vinge skole, plads i Vinge Mølle og i Vejrum. Senere mejerist i Vammen og kontorist hos Vagn Fynbo.]

Beretning fra Lokalhistorisk Forening i Tjele Kommune, udsendt vinteren 1995. [Side 14-16 "Nørre Vinge Skole" af Gunnar Kjærhauge og Chresten Verner, Hammershøj]

Tjele på langs 2004. Egnshistorie og Folkeliv. Side 16-20. ”Mirakelstedet, - En beretning fra 1818”. Af Knud Erik Riisager

Tjele på langs 2004. Egnshistorie og Folkeliv. Side 21-36. ”Erhvervsfiskeri i Langsøen”. Af Nette Hunsballe.

Tjele på langs 2004. Egnshistorie og Folkeliv. Side 87-97. ”Vingegård Hovedgaard”. Af Dorte Junker Thomsen

Tjele på langs 2008. Egnshistorie og Folkeliv. Side 145-158. En soldat fra Nr. Vinge oplever krigen 1864. . Af Palle Engberg.

PEDERSTRUP SOGN
Saml. til jydsk Hist. og Topografi. 3. række, 6. bind. 1908-1910. "Hekseprocesser fra Midtjylland" (Viborg-Skive Egnen). Af Villads Christensen. [på siderne 349-358 omtales hekseforfølgelser i Rødding-Løvel-Pederstrup-Vammen og Lindum sogne.]

Årbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie. III række, 7. bind. 1917. Sophus Müller: Arkæologisk udbytte af Mosearbejdet i 1917. [side 159-162, om sværdet fra Løvelbro, m. billede]

Daniel Bruun: Danmark Land og Folk, bind 3. 1920. [I afsnittet: Salling og den jydske hede (Viborg amt) nævner dr. phil. Villads Christensen side 210 ff. om hekseprocesser: "Derpaa brændtes en gammel Kvinde i Pederstrup, en i Lindum og en i Løvel."]

Danmarks Naturfredningsforenings Årsskrift 1930-1931. Historiske Fredninger i Viborgegnen. Af Landsdommer Alb. D. de la Cour. [Omtale af fredning af gravhøj i Kistrup og Pederstrup samt af hjulspor på Normannshede]

Danmarks Naturfredningsforenings Årsskrift 1930-1931. [Fredningsnævnet for Viborg Amtsrådskreds, fredning af gravhøj i Pederstrup, "Bondehøj", samt vejspor på Normannshede]

Hugo Matthiessen: Viborg-Veje. Studier og Vandringer. Gyldendalske Boghandel 1933. - Med udførlige kildehenvisninger. [I afsnittet "Gennem Himmerland" er der på siderne 30-36 omtale af lokaliteter på strækningen Viborg, Løvel og Løvelbro. Bagerst i bogen er der planche med bl.a. 3 fotos fra Løvelbroegnen + kopi af et gammelt vejkort]

Ejnar Poulsen: Rødding-Løvel-Pederstrups Pastorats Skoler. Et Jubilæumsskrift i Anledning af Skolernes 200 Aars Bestaaen, udgivet paa Foranledning af Rødding-Løvel-Pederstrup Sogneraad. Hæftet, ill., 77 sider. Carlo Mortensens Bogtrykkeri, Viborg 1937. [Side 9-26 fundats af 20/12 1737 vedr. sognenes skoler. Side 70-74 Pederstrup skole.]

August F. Schmidt: "Fra Julestue til Valborgblus". Østjydsk Hjemstavnsforenings Forlag 1940. [Pederstrup nævnt med oplysning om et Gadelamsgilde afholdt i 1564. Med kildehenvisning: Saml. t. j. Hist. og Top 3. Rk. VI, S.351].

"Fra Viborg amt", 1941, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
J.C. Hansen: Løvelbro-indskriften og dens tydning. side 5-20, ill. [jvfr. side 41-43.]

"Fra Viborg amt", 1941, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
Vilhelm Marstrand: Indskriften fra Løvel bro, side 21-40, ill. jvfr side 44.

"Fra Viborg amt", 1943, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
F.Elle Jensen: Visitatsoptegnelser af biskop Otto Laub, [side 109-110, Rødding, Løvel og Pederstrup.]

N.P.J. Munk: Viborgegnens Kirker, særtryk, udsendt ca. 1945 af ???.
[side 51-53 om Pederstrup kirke, med fotografi af kirken].

H. Ballund Jensen: Halvtreds Udflugter i Viborgs Omegn. Udg. af Turistforeningen f. Viborg og Omegn. 1946. [På tur nr. 24 besøges Normandshede og Løvelbro. Tur nr. 38 går til Vrå og Pederstrup: Sødal skov, Rødsø, Amdal, Pederstrup kirke]

"Fra Viborg amt", 1949, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
Vilhelm Marstrand: Løvel Bro's alder. side 129-132, ill.

Vort sogns historie i 100 aar. Bind 8. (Udgivet i 1950’erne?)
[Side 450-480, Rødding sogn, Løvel sogn og Pederstrup sogn: Generelt om sognene og derefter beskrivelse, m. billede, af 109 ejendomme og med personalhistoriske oplysninger om ejeren.]

Kirke og Sogn i fortid og nutid, Viborg Stift 2. bind, A.C.Normanns Forlag, 1952.
[side 692-699, Rødding-Løvel-Pederstrup, af H.Haaning Andersen, sognepræst.]

Fra Viborg Amt 1956. Troels Dahlerup: "Sogn og Pastorat, - Bidrag til Viborg Stifts Historie i Senmiddelalderen". [Side 24 nævnes Rødding-Løvel-Pederstrup].

"Fra Viborg amt" 1959, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
Erik Hvidtfeldt: Præsteindberetninger fra Viborg stift 1771. [side 74-78, Rødding, Løvel og Pederstrup Sogne]

"Fra Viborg amt", 1960, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
Ejnar Poulsen: "Den historiske skrædder". Et bidrag til Viborg-egnens skolehistorie. [Lærer Jens Sørensen i Pederstrup] side 7-40, ill.

Dansk Naturfredning. Danmarks Naturfredningsforening Årsskrift 1961. [Side 85-86, Fredningsnævnskendelse af 30. maj 1960 om fredning af Løvel bro, matr. nr. 3 Løvelbro enge.]

Romansk Stenhuggerkunst i Viborg Amts Kirker. Tekst: Harald Ditzel. Historisk Samfund for Viborg Amt. 1963. [Side 11-12 + 16 findes tekst om Pederstrup kirke. Billedplancher nr. 1-2, 71-72].

Johannes Brøndsted: Danmarks Oldtid. Gyldendal 1966. Bind 2. [side 164, 174 + 298, beskrivelse og afbildning af sværd fundet ved Løvelbro. Side 206, nævnt offerfund fundet under pløjning]

SKALK nr. 1, 1974, side 3-8. Jens Vellev: Kong Eriks broer [om stenbroer i Himmerland - meget om Løvel bro].

hikuin 1, 1974. Udgivet af yngre arkæologer og etnografer på Moesgård. [Side 69-80, Jens Vellev: Fem himmerlandske kvaderstensbroer (mest om Løvelbro). Side 81-86, Erik Molkte: Indskriften fra Løvelbro]

Kristian Vestergaard: Vandmøller i Viborg amt, Arena, 1975. [Generelt om vandmøller og side 98 specielt om Pederstrup mølle]

Landet omkring Viborg. Turistårbogen 1977. 1977. Udg. Samvirkende Danske Turistforeninger. [I afsnittet Nord og nordøst for Viborg er side 121-124 Løvelbro med omegn omtalt. Ill. side 124, 125, 127. Side 126 kort over Ålborg-Viborgvej gennem Løvelbrohus, 1798-99.]

Kunstvejviser. Med Broby i Midt- og Østjylland. Hammet, 1985. [Side 25 et afsnit om Pederstrup Kirke]

"Fra Viborg amt", 1986, Bonden, Kirken og Skolen.
Præsteindberetninger 1773-74 fra Viborg stift om helligdagenes forsømmelse og skoleforholdene på landet. Udg. af Landbohistorisk Selskab i samarbejde med Historisk Samfund for Viborg amt ved Jens Holmgaard. Odense og Viborg 1986. [side 126-128, om Rødding-Løvel-Pederstrup sogne]

Marianne Bro-Jørgensen og Hans Helmer Kristensen: En stenalderboplads fra Skalsådalen. Side 179-188. i P.S. 1, En hilsen til Peter Seeberg. Af Forlaget Hikuin. 1993. [Bopladsen beliggende Normandshede, Pederstrup sogn. Mange billeder - kort, der viser fundstedet.]

Af støv er du kommet. Sognehistoriske glimt Rødding, Løvel og Pederstrup. Udgivet af Menighedsrådene i Rø-Lø-Pe sogne. 2003. [128 sider, mange billeder]

Tjele på langs 2008. Egnshistorie og Folkeliv. Side 29 -51. En bonde ved Rødsø. . Af Jørgen Dalager.
RØDDING SOGN
Kirkehistoriske Samlinger. 2. række - 5. bind. 1869-71. A. Heise: Viborg Stift paa Reformationstiden. [præsten hr. Jens omtalt side 726f]

Evald Tang Kristensen: Gamle folks fortællinger om Det Jyske Almueliv. Tillægsbind II, 1902. 6. Afdeling - afsnit 25, Slavekrigen. [Optegnelse meddelt af Lærer J.C. Jensen, Mammen om 'Slavekrigen' fra Tjele, Foulum, Formyre, Vinge, Rødding, Sødal og Vammen-Bigum-Lindum]

Saml. til jydsk Hist. og Topografi. 3. række, 6. bind. 1908-1910. "Hekseprocesser fra Midtjylland" (Viborg-Skive Egnen). Af Villads Christensen. [på siderne 349-358 omtales hekseforfølgelser i Rødding-Løvel-Pederstrup-Vammen og Lindum sogne.]

En Herremands Dagbog. Didrik Iversen til Sødal. Hans Skrivekalender fra 1746 og lidt af hans Livshistorie. Af P. M. Rørsig. 19 sider, ill. ( Aarsskrift f. Elevforeningen Asmildkloster 1923, II. 23-40, ill.) [særtryk, Viborg Stifts Folkeblad??.]

Saml. til Jydsk Historie og Topografi, 4. række. 5 bind. 1925-27.
"Bidrag til Oplysning om Landsbypræsternes økonomiske Vilkår i Hald og Skivehus Amter i slutningen af 17. århundrede", af Carl Christiansen. Side 277-387.
[på side 286 er Rødding og Sødal nævnt - kapellan Knud Nielsen Auning]

Saml. til Jydsk Historie og Topografi, 4. række. 6 bind. 1928-30.
"Bidrag til Oplysning om Herremænds og Herregaardsforpagteres økonomiske Vilkaar i Hald og Skivehus Amter i Slutningen af 17. Aarhundrede". Af Arkivar Carl Christiansen. Side 21 - 179. [Sødal og Bigumgård er omtalt flere steder i artiklen].

Hugo Matthiessen: Viborg-Veje. Studier og Vandringer. Gyldendalske Boghandel 1933. - Med udførlige kildehenvisninger. [I afsnittet "Storveje mod Øst" er der på siderne 76-80 omtale af lokaliteter på strækningen Rødding, Vammen og Lindum]

Ejnar Poulsen: Rødding-Løvel-Pederstrups Pastorats Skoler. Et Jubilæumsskrift i Anledning af Skolernes 200 Aars Bestaaen, udgivet paa Foranledning af Rødding-Løvel-Pederstrup Sogneraad. Hæftet, ill., 77 sider. Carlo Mortensens Bogtrykkeri, Viborg 1937. [Side 9-26 fundats af 20/12 1737 vedr. sognenes skoler. Side 32-43 Rødding skole og side 44-48 Ingstrup skole.]

"Fra Viborg amt", 1938, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
Kr. Pedersen: Ulvenes Forekomst i Midtjylland, særlig i Viborgegnen. [I artiklen er bl.a. følgende lokaliteter omtalt: Lindum Skov, Lindum-Bigum Skovene, Sjørring Enge, Formyre, Erichstrup i Bigum, Tjele Skov, Sødal Skov]

"Fra Viborg amt", 1943, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
F.Elle Jensen: Visitatsoptegnelser af biskop Otto Laub, [side 109-110, Rødding, Løvel og Pederstrup.]

"Fra Viborg amt", 1944, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
Kr. Pedersen: Indberetning fra nogle Herreder og Sogne i Viborg Amt 1743. [I artiklen er bl.a. følgende lokaliteter nævnt: Sødal, Bigum- og Lindum skove, Vammen-Bigum-Lindum sogne, Ørum-Vejrum-Viskum sogne, Tjele Langsø. Beskrivelse af naturen.].

Vort sogns historie i 100 aar. Bind 8. (Udgivet i 1950’erne?)
[Side 450-480, Rødding sogn, Løvel sogn og Pederstrup sogn: Generelt om sognene og derefter beskrivelse, m. billede, af 109 ejendomme og med personalhistoriske oplysninger om ejeren.]

N.P.J. Munk: Viborgegnens Kirker, særtryk, udsendt ca. 1945 af ???.
[side 43-45 om Rødding kirke, med fotografi af kirken].

H. Ballund Jensen: Halvtreds Udflugter i Viborgs Omegn. Udg. af Turistforeningen f. Viborg og Omegn. 1946. [På tur nr. 11 et kort besøg i Rødding by med kirken, derefter en god tur rundt i Sødal skov; til sidst et kig på gården Sødal. Tur nr. 23 bevæger sig i den sydlige del af Rødding sogn: Vanhøje, Vansø, Ingstrup skole og flere høje.]

Kirke og Sogn i fortid og nutid, Viborg Stift 2. bind, A.C.Normanns Forlag, 1952.
[side 692-699, Rødding-Løvel-Pederstrup, af H.Haaning Andersen, sognepræst.]

Fra Viborg Amt 1956. Troels Dahlerup: "Sogn og Pastorat, - Bidrag til Viborg Stifts Historie i Senmiddelalderen". [Side 24 nævnes Rødding-Løvel-Pederstrup].

"Fra Viborg amt" 1959, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
Erik Hvidtfeldt: Præsteindberetninger fra Viborg stift 1771. [side 74-78, Rødding, Løvel og Pederstrup Sogne]

Aarbog udgivet af Randers Amts Historiske Samfund. Bind 56. 1962. Side 98-108. "Pastor P.T.Foersom i Hammelev". Af f. Elle Jensen. [Artiklen rummer på side 98-100 lidt om pastor Foersom som sognepræst i Rødding.]

Kristian Vestergaard: Vandmøller i Viborg amt, Arena, 1975. [Generelt om vandmøller og side 94 specielt om Sødal vejrmølle samt Sødal Skovmølle, og side 95-97 om Ingstrup mølle og Meilgård møllested]

Landet omkring Viborg. Turistårbogen 1977. 1977. Udg. Samvirkende Danske Turistforeninger. [I afsnittet Nord og nordøst for Viborg er side 138-140. er Rødding og Sødal omtalt. Ill. side 139: Sødal ladegård 1925.]

Her på lag. Noder og unoder i Viborg amt. Komplot. Viborg 1977. [Side 75-81, "Omkring en landsbydegns vaskebænk" af Henning Pedersen.]

Mads Lidegaard: Hærvejen i Himmerland. Schultz, 1983.
[side 15 - 25, "Fra Viborg til Lindum Skov"]

A.Vejen Andersen: Viborg-egnen under anden verdenskrig, bind 2, Viborg 1984.
[side 70 - 72, "Vognmandskørsel under krigen", (lastbil gemt på gård i Batum)].

"Som jeg husker tiden", lærere fortæller. Skolehistorisk samling, Viborg amtskommune, 1984. Side 119-126, Aage Petersen, Rødding.

De gamle Telefoncentraler i Østjydske Distrikt. Af Paul H. Sørensen. Jydsk Telefon. 1986. [Med en kort beskrivelse af centralernes historie: oprettelse, bestyrere, antal abonnenter m.v. - Side 37-38 omtale af Rødding Central.].

Beretning fra Tjele Lokalhistoriske Arkiv 1985. [Side 2-4 "Et brev fra krigens tid", Batumgård, Rødding, 1864]

"Fra Viborg amt", 1986, Bonden, Kirken og Skolen.
Præsteindberetninger 1773-74 fra Viborg stift om helligdagenes forsømmelse og skoleforholdene på landet. Udg. af Landbohistorisk Selskab i samarbejde med Historisk Samfund for Viborg amt ved Jens Holmgaard. Odense og Viborg 1986. [side 126-128, om Rødding-Løvel-Pederstrup sogne]

MIV 16, 1991. Side 73-76.
”En pung med skillemønter fra Chr. IV’s tid”. Et fund fra Ingstrup mølle. Af Jørgen Steen Jensen.

Torsten Friis: Slavekrigen i Jylland 1848, Historien om Danmarks mærkeligste krig. Landbohistorisk Selskab 1998. [på side 84-86 er Rødding, Sødal, Foulum, Formyre og Tjele nævnt. (efter Evald Tang Kristensen)]

Tjele på langs 1998. Egnshistorie og folkeliv. Side 16-30. Sødal gennem tiderne. Af Jette Giversen.

Tjele på langs 1998. Egnshistorie og folkeliv. Side 34-53. Ingstrup by, - at søge historien. Af Sigfred Mørup.

Spillemanden - og andre beretninger fra Viborg af Henning Pedersen. Viborg Forlaget 2001. ["Mægleren": side 9-22. I et personligt portræt fortæller Henning Pedersen om Anne Feldt-Rasmussen, Klarisgård, og om hendes betydning for ham først i Rødding og senere i Viborg]

Tjele på langs 2002. Egnshistorie og Folkeliv. Side 96. Et fryteligt uvejr. Af Knud Erik Riisager.

Af støv er du kommet. Sognehistoriske glimt Rødding, Løvel og Pederstrup. Udgivet af Menighedsrådene i Rø-Lø-Pe sogne. 2003. [128 sider, mange billeder]

Helmuth Spanggård: Viborg by og egn. FØR & NU VIII, 2003. [Artikel om Rødding sogn side 26-29]

Turistårbogen 2004. Udgivet af Turistforeningen for Viborg og omegn. Side 56-62. ”Gennem rig natur til et væld af smukke blomster” [om Blomstergården i Rødding]
TJELE SOGN
Erindringer om Guldhornstyveriet. Ved E.C. Werlauff. København. Thieles Bogtrykkeri. 1858. Fotografisk genoptryk Wormianum. Århus 1970.

J.B. Løffler: Danske Gravstene fra Middelalderen. København 1889. [side 36n – 37ø omtale af gravsten i Mariager kirke over Laurids Mogensen (Løvenbalk) til Tjele og Fru Anne Flemming. Gravstenen er afbildet på tavle XXXI, nr. 120]

Saml. til jydsk Historie og Topografi, 3. række, II bind. 1899-1900.
S.Nygaard: Biskop Søren Lintrups visitatsbog, 1721-1724. [side 123-124, Tjele og Vinge]

Personalhistorisk Tidsskrift, 2. række, 6. bind. 1891. Side 84-85, "Et lille Bidrag til Fru Marie Grubbes Historie". Meddelt af Overlærer D.H. Wulff.

Saml. til jydsk Historie og Topografi, 3. række, I bind, 1896-98. Side 404, "En Notits om Marie Grubbe". Meddelt af Cand. theol. J. Estrup.

Evald Tang Kristensen: Gamle folks fortællinger om Det Jyske Almueliv. Tillægsbind II, 1902. 6. Afdeling - afsnit 25, Slavekrigen. [Optegnelse meddelt af Lærer J.C. Jensen, Mammen om 'Slavekrigen' fra Tjele, Foulum, Formyre, Vinge, Rødding, Sødal og Vammen-Bigum-Lindum]

Severin Kjær: Erik Grubbe til Tjele og hans tre døtre. Anne Marie Grubbe, Marie Grubbe, Anne Grubbe. 364 sider, med udførlige henvisninger til kilder. København, Forlaget af V.Pio's Boghandel, 1904.

Saml. til jydsk Historie og Topografi, 3. række, V bind, 1906-08.
Et Brev angaaende Marie Grubbe. Meddelt af C. Klitgaard. Side 134-135.

Daniel Bruun: Danmark Land og Folk, bind 3. 1920. [I afsnittet: Voldsteder og herregårde (Viborg amt) omtaler mag. art. Chr. Axel Jensen side 224 og 226 gården: Tjele. Billede side 223.]

Saml. t. Jydsk Historie og Topografi, 4. række. 6 bind. 1928-30.
"En Kirketyvs Bedrifter". Ved Kaptajn V. Hostrup-Schultz.
[Side 339 berettes om tyveri i Tjele Kirke].

Maleren Martinus Rørbyes Rejsedagbog 1830 ved Georg Nygaard. Udgivet af Kunstforeningen i København 1930. [Side 21-27. om rejsen til og opholdet på Tjele gods 6. juni - 11. juni 1830]

"Fra Viborg amt", 1931, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
Erh. Qvistgaard: En skatteklage i 1743 fra en fattig landsbypræst [Johannes Plenge]. side 52-54.

Lolland-Falsters historiske Samfunds Aarbog , 1932. Bind 20. Side 43-55, afsnittet om Grønsund Færgegaard (Borrehuset og Marie Grubbe) i artiklen: "Færgegaarde og Landevejskroer paa Lolland-Falster" af Svend Jørgensen.

"Fra Viborg amt", 1938, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
Kr. Pedersen: Ulvenes Forekomst i Midtjylland, særlig i Viborgegnen. [I artiklen er bl.a. følgende lokaliteter omtalt: Lindum Skov, Lindum-Bigum Skovene, Sjørring Enge, Formyre, Erichstrup i Bigum, Tjele Skov, Sødal Skov]

Turistforeningen for Danmark. Aarbog 1941. Midtjylland. [I afsnittet: "Gamle herregårde mellem Skanderborg, Silkeborg, Viborg og Randers" af Ejler Haugsted, læses side 183-188 om herregården Tjele. - "Lidt om Tjele - og hvad dertil hører" af Christian D. Lüttichau, side 194-201.]

Lolland-Falsters historiske Samfunds Aarbog, 1943-44. Bind 31-33. Side 37-49, "Udgravningen af Marie Grubbes Hus »Borrehuset« ved Grønsund Færgested paa Falster". Af Axel Petri.

"Fra Viborg amt", 1943, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
F.Elle Jensen: Visitatsoptegnelser af biskop Otto Laub, [side 132-133, Thjele og Vinge.]

F. Elle Jensen: Pietismen i Jylland. G.E.C. Gads Forlag, 1944. (Teologiske Studier nr. 5.). [På side 106 er beskrivelse af sognepræst Michael Feld i Vammen-Lindum-Bigum samt en enkelt henvisning til sognepræsten for Tjele, Joh. Plenge.].

"Fra Viborg amt", 1945, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
F. Elle Jensen: Oberst C.D.Lüttichau på Tjele og hans præst. [Johs. Plenge]. side 123-141.

Danske Slotte og Herregaarde. 4. bind. København 1945. Side 115-126. Ill.

H. Ballund Jensen: Halvtreds Udflugter i Viborgs Omegn. Udg. af Turistforeningen f. Viborg og Omegn. 1946. [På tur nr. 15 besøg på Herregården Tjele og i Tjele kirke. På tur nr. 49 gøres stop ved Tjele kirkes låge]

Vort sogns historie i 100 aar. Bind 8. (Udgivet i 1950’erne?)
[Side 625-638, Tjele sogn og Nr. Vinge sogn: Generelt om sognene og derefter beskrivelse, m. billede, af 45 ejendomme og med personalhistoriske oplysninger om ejeren.]

Kirke og Sogn i fortid og nutid, Viborg Stift 2. bind, A.C.Normanns Forlag, 1952.
[side 794-799, Tjele-Nr.Vinge, af T.J.Brøste, sognepræst.]

Jysk Fodbold i Fortid og Nutid, Red. Aksel Alstrup. Østergaards Forlag, Odense 1953. Bind 2, (omtale af klubber tilsluttet JBU, deres historie og sportslige resultater, enkeltpersoner nævnt). [Side 851-852, Foulum Idrætsforening, - med billeder af enkeltpersoner og foreningens A-hold 1942]

Johan Hvidtfeldt: Gennem Blichers Land til Bispestaden Viborg. Tegninger af Svend Erik Ihle. Viborg Papir-Comp. 1955. [Side 44-45 tekst om og tegning af herregården Tjele]

Fra Viborg Amt 1956. Troels Dahlerup: "Sogn og Pastorat, - Bidrag til Viborg Stifts Historie i Senmiddelalderen". [Side 25 og 27-28 nævnes Tjele-Nr. Vinge-Foulum].

August F. Schmidt: Danmarks Byremser. Einar Munksgaards Forlag, 1957. Danmarks Folkeminder nr. 67. [side 32 er Tjele m.fl. nævnt].

Hugo Matthiessen: Tjele, Et afsnit af den ufuldendte bog om Blicher. 40 sider, Udg. af G.E.C. Gads Forlag, Julen 1958.

"Fra Viborg amt" 1959, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
Erik Hvidtfeldt: Præsteindberetninger fra Viborg stift 1771. [side 81-86, Tjele og Vinge Sogne]

A.M.P. Bundgaard: Fra Hjorddreng til Sjælehyrde. Erindringer fra Liv og Præstegerning. Lohses Forlag, 1963. [ I første kapitel, Barndom og Ungdom, fortæller Bundgaard om steder, personer og episoder i Tjele sogn, hvor han er opvokset. Side 9-25].

"Fra Viborg amt" 1964, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
Turist i Viborg og hedeegnen 1794. I uddrag ved Johs. E. Tang Kristensen. [Breve fra biskop i Bergen, Jacob Neumann, beskriver på side 71 rejse fra Viborg til Hobro, forbi Tjele og gennem Tjele skov og antagelig Sjørring kro.]

Personalhistorisk Tidsskrift. 15. række, 1. bind. 1966. Side 1-12. N.V. Steenstrup: Thøger Jensen - endnu engang. [En undersøgelse af et muligt slægtskab mellem korsbroderen Thøger, Viborg og Løvenbalkerne til Tjele].

Det dages... Frembrud af Trosliv på Viborg Østeregn omkring Århundredskiftet. Samlet og genfortalt af Anker Vestergaard, provst emeritus, Overlund, Viborg. Viborg Stifts Folkeblads bogtrykkeri. 1967. [Side 34-36 handler om Tjele-Nr. Vinge sogne]

"Fra Viborg amt" 1970, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
[I anmeldelsen af Ny lokalhistorisk litteratur på side 182-183 omtales diskussionen om Broder Thøgers mulige familieskab med Løvbenbalkerne fra Tjele. Med litt. henvisnin.]

Hans Henrik Engquist: Tjele. En midtjysk herregårds bygningshistorie. Foreningen til gamle Bygningers Bevaring. Arkitektens Forlag. København 1974. 98 sider.

Kristian Vestergaard: Vandmøller i Viborg amt, Arena, 1975. [Generelt om vandmøller og side 104 specielt om Tjele mølle]

Landet omkring Viborg. Turistårbogen 1977. 1977. Udg. Samvirkende Danske Turistforeninger. [I afsnittet Nord og nordøst for Viborg er på side 134-138 Tjele med omtalt. Ill. side 137: Malkekøer ved Tjele]

Gunner Hansen: Tjele, Af et jysk herresædes historier. Mysterier, tragedier og menneskeskæbner. Viborg, (3. opl. 1977), 190 sider, ill.

"Fra Viborg amt", 1979, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
Bent Østergaard: Løvenbalkerne til Aunsbjerg og Tjele. side 111-124, ill.

MIV 11, 1981. Side 16-19
”Udgravningerne ved Foulum” af Mette Iversen.

MIV 11, 1981. Side 20-47
” Foulum – en boplads fra ældre germansk jernalder” af Anne-Elisabeth Jensen og Annette Willemoes.

MIV 11, 1981. Side 48-51
”Foulum-folkets sidste hvilested” af Gitte Høy.

Herregårdsliv 6, Beretninger fra århundredskiftet. Tjenerskabet ved Ole Højrup. Nationalmuseet 1982. (Side 133-137, "Kusken som tjener") [Niels Iversen, ansat på Tjele 1917-1919, fortæller om livet på herregården].

MIV 12, 1984. Side 10-15
”Et gravanlæg fra enkeltgravstiden” af Lars Jørgensen. En høj, hvor Forsøgsanlæg Foulum skulle bygges.

Gorm Benzon: Sagnenes Danmark. Bind 2. Himmerland, Ommersyssel, Djursland og dele af Midtjylland. Aarsleff & Friis 1984. [side 172-183, Tjele. De kvindeglade herremænd. med fotografier og tegning].

hikuin 10. Forlaget hikuin. 1984. Side 207-214. Ill. og m. kort. "En simpel pragtfibula fra Nørrejylland" af Mette Iversen. [fra skeletgrav i Foulum, Tjele sogn].

Beretning fra Tjele Lokalhistoriske Arkiv 1984. [side 6-9 "Et oldtidsminde i Tjele Kommune. Kong Gøttriks Høj i Foulum Enge"]

Kunstvejviser. Med Broby i Midt- og Østjylland. Hammet, 1985. [I afsnittet om Tjele er ”den skotske kvinde” nævnt, Levetzau-epitafiet og Marie Grubbe. Fra Foulum hører vi om ”Landsbydegnens Dagbog” og Guldhornstyven]

MIV 13, 1985. Side 6-35
”Foulum huset – tempel eller bolig” af Hans Langballe.

Beretning fra Tjele Lokalhistoriske Arkiv 1985. [Side 7-8 "Præmielandbrug i Foulum 1769-1809", m. billede]

"Fra Viborg amt", 1985, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
Kristian Vestergaard: Anmærkning til et gammelt lokalhistorisk værk, side 92-95, ill.
[Om Erik Grubbe's frille Anne Jensdatter - rettelse til Severin Kjærs bog om Erik Grubbe og hans døtre].

"Fortid og nutid i Foulum og omegn". En historisk beretning om Forsøgsanlæg Foulums område af Marinus Sørensen og Svend Martin Nielsen. Statens Husdyrbrugsforsøg 1986. Med mange ill. og kortbilag.

Skatkisten, Arkivalier og historier fra landsarkivet. Landsarkivet for Nørrejylland, 1991. [Side 102-103, Hoveriet - reformtidens uløste problem, fra Tjele gods]

Søren A. Mikkelsen: Forskningcenter Foulum - nu og i fremtiden. Side 123-126. i P.S. 1, En hilsen til Peter Seeberg. Forlaget Hikuin. 1993.

Henrik Gjøde Nielsen: Dengang i Viborg. Forlaget Gandrup, 1995. [De to afsnit: "Niels Blicher" og "Historien bag Landsbydegnens dagbog" rummer ting fra Tjele og Vammen sogne (kaptajn Kalckreuth og frk. Cathrine Lüttichau).]

Danske præsters indberetninger til Oldsagskommissionen af 1807, Nord- og Østjylland. Wormianum, 1996. [Side 239-240, Sognefoged-indberetninger ang. "jynovn" på Tjele Hede].

Fra Viborg Amt 1997. "Optegnelser på en udflugt til Jylland i sommeren 1829", rejseberetning af Christian Molbech. [Side 142-147 omtales besøg på herregårdene Viskum og Tjele]

Torsten Friis: Slavekrigen i Jylland 1848, Historien om Danmarks mærkeligste krig. Landbohistorisk Selskab 1998. [på side 84-86 er Rødding, Sødal, Foulum, Formyre og Tjele nævnt. (efter Evald Tang Kristensen)]

Tjele på langs 1997. Egnshistorie og folkeliv. Side 25-27. Thjeleæblet, - glemt og genfunden! Af Villy Mougaard.

Fra Viborg Amt 2002. Side 97-98 Inge Gade Poulsen: ”Min barndoms jul på Tjele”.[En erindring fra 1930-40]

Turistårbogen 2003. Udgivet af Turistforeningen for Viborg og omegn. Side 30-34. ”Mange diplomer for udsøgt mad” [om spisestedet Marie Grubbe på Tjele gods]

Tjele på langs 2004. Egnshistorie og Folkeliv. Side 11-15. ”Et besøg ved Thiele Sø”. Af Martinus Rørbye.

Tjele på langs 2004. Egnshistorie og Folkeliv. Side 61-64. ”Attentat mod Tjele Langsø.” Af Jens Frydendal.

Tjele på langs 2004. Egnshistorie og Folkeliv. Side 99-106. ”Landskabet omkring Tjele Langsø”. Af Axel Busk.

Tjele på langs 2004. Egnshistorie og Folkeliv. Side 123-128. ”Den sidste skytte på Tjele”. Af Knud Bjørn

Tjele på langs 2004. Egnshistorie og Folkeliv. Side 129-135. ”Folkesagn omkring søen”. Af Per Christensen

Tjele på langs 2006. Egnshistorie og folkeliv. Side 67-79. Da valget faldt på Foulum, af Anton Hjortshøj Nielsen.

Tjele på langs 2006. Egnshistorie og folkeliv. Side 91-101. Marie Grubbe – en historisk skitse, af Erik Johansen.

Tjele på langs 2006. Egnshistorie og folkeliv. Side 102-107. Stuepige på Tjele. af Jytte Bjørn.

Tjele på langs 2006. Egnshistorie og folkeliv. Side 108-120. Marie Grubbes Linde på Tjele – og mere om linden i Danmark, af Børge Larsen.

Tjele på langs 2008. Egnshistorie og Folkeliv. Side 65-76. Dybdalen – tre sten fortæller. Af Henning Simonsen.VAMMEN SOGN
Evald Tang Kristensen: Gamle folks fortællinger om Det Jyske Almueliv. Tillægsbind II, 1902. 6. Afdeling - afsnit 25, Slavekrigen. [Optegnelse meddelt af Lærer J.C. Jensen, Mammen om 'Slavekrigen' fra Tjele, Foulum, Formyre, Vinge, Rødding, Sødal og Vammen-Bigum-Lindum]

Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie. 1907. Sophus Müller: Nye Fund og Iagttagelser fra Sten-, Bronze- og Jernalderen. [I afsnittet 'Omdreiende Kværne' omtales på side 143-145 et par sten til en drejekværn fundet i Vammen sogn i 1905. Med tegning.]

Saml. til jydsk Hist. og Topografi. 3. række, 6. bind. 1908-1910. "Hekseprocesser fra Midtjylland" (Viborg-Skive Egnen). Af Villads Christensen. [på siderne 349-358 omtales hekseforfølgelser i Rødding-Løvel-Pederstrup-Vammen og Lindum sogne.]

Saml. til Jydsk Historie og Topografi, 4. række. 5 bind. 1925-27.
"Bidrag til Oplysning om Landsbypræsternes økonomiske Vilkår i Hald og Skivehus Amter i slutningen af 17. århundrede", af Carl Christiansen. Side 277-387.
[på side 292 er Vammen nævnt - præsten Jens Sørensen Lund]

Hugo Matthiessen: Viborg-Veje. Studier og Vandringer. Gyldendalske Boghandel 1933. - Med udførlige kildehenvisninger. [I afsnittet "Storveje mod Øst" er der på siderne 76-80 omtale af lokaliteter på strækningen Rødding, Vammen og Lindum]

"Fra Viborg amt", 1941, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
F.Elle Jensen: Hr. Michael til Vammen, Lindum og Bigum. En skikkelse fra pietismens tid. side 130-145.

"Fra Viborg amt", 1943, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
F.Elle Jensen: Visitatsoptegnelser af biskop Otto Laub, [side 110-111, Vammen, Bigum og Lindum.]

"Fra Viborg amt", 1944, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
Kr. Pedersen: Indberetning fra nogle Herreder og Sogne i Viborg Amt 1743. [side 6-10 om Nørlyng herred og Vammen, Bigum og Lindum]

F. Elle Jensen: Pietismen i Jylland. G.E.C. Gads Forlag, 1944. (Teologiske Studier nr. 5.). [På side 106 er beskrivelse af sognepræst Michael Feld i Vammen-Lindum-Bigum samt en enkelt henvisning til sognepræsten for Tjele, Joh. Plenge.].

N.P.J. Munk: Viborgegnens Kirker, særtryk, udsendt ca. 1945 af ???.
[side 37-38 om Vammen kirke, med fotografi af kirken].

Vort sogns historie i 100 aar. Bind 8. (Udgivet i 1950’erne?)
[Side 401-423, Vammen sogn, Bigum sogn og Lindum sogn: Generelt om sognene og derefter beskrivelse, m. billede, af 74 ejendomme og med personalhistoriske oplysninger om ejeren.]

Kirke og Sogn i fortid og nutid, Viborg Stift 2. bind, A.C.Normanns Forlag, 1952.
[side 720-727, Vammen-Lindum-Bigum, af H.Heilesen, arkivar, Viborg.]

Jysk Fodbold i Fortid og Nutid, Red. Aksel Alstrup. Østergaards Forlag, Odense 1953. Bind 2, (omtale af klubber tilsluttet JBU, deres historie og sportslige resultater, enkeltpersoner nævnt). [Side 1187, Vammen Ungdoms- og Idrætsforening.]

Fra Viborg Amt 1956. Troels Dahlerup: "Sogn og Pastorat, - Bidrag til Viborg Stifts Historie i Senmiddelalderen". [Side 24 nævnes Vammen-Bigum-Lindum].

"Fra Viborg amt" 1959, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
Erik Hvidtfeldt: Præsteindberetninger fra Viborg stift 1771. [side 78-81, Vammen, Lindum og Bigum Sogne]

SKALK 1960. Nr. 4. Side 19-27. Lennart Edelberg: På sporet af Skvatmøllerne. [I artiklen er der side 26 tegning og lidt beskrivelse af fund af drejekværn fra Vammen].

Skiftet efter Rigsråd Eske Brock 1626. Udvalget for udgivelse af kilder til landbefolkningens historie. 1965. [på side 21 nævnes en ejendom i Vammen sogn og by beboet af (tilhørende?) Chrestenn Poffuelsenn og med angivne afgifter.]

Andelskasserne gennem et halvt århundrede, af A. Axelsen Drejer. København 1966.
134 sider, ill. [Spredt i teksten oplysninger om lokale Andelskasser: Vammen og Hammershøj.]

"Fra Viborg amt" 1970, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
Wilh. Kjær Jensen: "Den kloge degn" i Vellev. [handler om Hans Christian Pedersen, som er opvokset i Vammen og hvis kone var fra Lindum. Deres barndom og ophav er omtalt i artiklen. Hans mor var gjordemoder i Vammen og hun er af Bødker-slægt.]

MIV 4, 1974. Side 74-79
”En skibssætning ved Vammen” af Molly Hougaard.

Jubilæumsskrift. Vammen Forsamlingshus 1881-1981. Af Vagn Fynbo. 16 sider. Ill.

Mads Lidegaard: Hærvejen i Himmerland. Schultz, 1983.
[side 15 - 25, "Fra Viborg til Lindum Skov"]

"Fra Viborg amt", 1986, Bonden, Kirken og Skolen.
Præsteindberetninger 1773-74 fra Viborg stift om helligdagenes forsømmelse og skoleforholdene på landet. Udg. af Landbohistorisk Selskab i samarbejde med Historisk Samfund for Viborg amt ved Jens Holmgaard. Odense og Viborg 1986. [side 128-131, om Vammen-Bigum-Lindum sogne]

De gamle Telefoncentraler i Østjydske Distrikt. Af Paul H. Sørensen. Jydsk Telefon. 1986. [Med en kort beskrivelse af centralernes historie: oprettelse, bestyrere, antal abonnenter m.v. - Side 48 omtale af Vammen Central.].

MIV 15, 1989. Siden 65-72
”Et økologisk landbrug” af Henning Hougaard.

”Mit Livs Eventyr” af Peter Chr. Jensen, Vammen. 1991. Egen udgivelse, 192 sider, A4, m. nogle fotografier. [Mejeristen fra Vammen fortæller sit livs historie, herunder ting fra barndom i Nr. Vinge, Nr. Vinge skole, plads i Vinge Mølle og i Vejrum. Senere mejerist i Vammen og kontorist hos Vagn Fynbo.]

Henrik Gjøde Nielsen: Dengang i Viborg. Forlaget Gandrup, 1995. [De to afsnit: "Niels Blicher" og "Historien bag Landsbydegnens dagbog" rummer ting fra Tjele og Vammen sogne (kaptajn Kalckreuth og frk. Cathrine Lüttichau).]

Jubilæumsskrift Vammen Andelskasse 1920-1995 / Rødding Andelskasse 1970-1995.
Udarbejdet i anledning af Vammen Andelskasses 75 års jubilæum og Rødding Andelskasses 25 års jubilæum. 64 sider, ill. [u årstal, 1995(?)]

Henrik Gjøde Nielsen: Dengang i Viborg II. Forlaget Gandrup, 1996. [Side 66-78: "Tider og typer i Vammen, Af Vammen sogns historie".]

Danske præsters indberetninger til Oldsagskommissionen af 1807, Nord- og Østjylland. Wormianum, 1996. [Side 224-227, indberetning fra sognepræsten i Vammen]

Vammen og omegn. - et godt sted at slå sig ned. Udgivet af Vammen Borgerforening september 1998. 32 sider, ill. [En velkomstbog til nye beboere]

Helmuth Spanggård: Viborg by og egn. FØR & NU IV, 1999.
[Artikel om Julebøgerne fra Vammen side 108-112]

Tjele på langs 2000. Egnshistorie og Folkeliv. Side 8-20. En by bliver til. Af Peter Hesselberg. [Om Vammen bys historie gennem 1900’tallet. Rigt illustreret]

Tjele på langs 2002. Egnshistorie og Folkeliv. Side 7-18. Da kvægpesten hærgede i Danmark. Af Mette Vaarst.

Tjele på langs 2002. Egnshistorie og Folkeliv. Side 7-18. Grønvald Fynbo. Af Anna Salhøj.

Turistårbogen 2003. Udgivet af Turistforeningen for Viborg og omegn. Side 19-23. ”Aktiv ferie for campister i Vammen” [om Vammen Campingplads]

Tjele på langs 2004. Egnshistorie og Folkeliv. Side 37-41. Fisker Ole Nielsen fandt to gamle både i Tjele Langsø. Af Knud Erik Riisager

Tjele på langs 2004. Egnshistorie og Folkeliv. Side 65-86. Børnehjemmet ved bakkefoden. Af Mogens Hansen.
VEJRUM SOGN
Saml. til jydsk Historie og Topografi, 3. række, II bind.
S.Nygaard: Biskop Søren Lintrups visitatsbog, 1721-1724. [side 124-126, Ørum, Vejrum og Viskum]

Saml. t. Jydsk Historie og Topografi, 4. række. 6 bind. 1928-30.
"En Kirketyvs Bedrifter". Ved Kaptajn V. Hostrup-Schultz.
[Side 337 berettes om tyveri i Vejrum Kirke].

Beskrivelse af Nørre Aa Dalens Moser og Enge, udg. af Det Danske Hedeselskab 1910. {46,4}. Med stort oversigtskort samt tekstfigurer. [rummer en indgående beskrivelse af vegetation og jordbundsforhold samt anvisninger for en fremtidig dyrkningsmæssig- og industriel-udnyttelse].

Sagn og Tro knyttet til Stene i Viborg Amt, af August F. Schmidt. Skivebogen, 16. bind, 1924. Side 49-73. [på side 61-62 er omtalt: "(nr.) 29. Sten i Ravnhule ved Bro Mølle, (Vejrum Sogn, Sønderlyng H.)].

August F. Schmidt: Danmarks Kæmpesten i folkeoverleveringen, Det Schønbergske Forlag, 1932. Danmarks Folkeminder Nr. 39. [side 266, Sten i Ravnhule nær Bro Mølle]

Niels Meyn og H. Loft: Danske Møller, Erhvervsforlaget, København, 1934. [Side 403 Bro Mølle, m. billeder]

"Fra Viborg amt", 1943, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
F.Elle Jensen: Visitatsoptegnelser af biskop Otto Laub, [side 134-135, Ørum, Viskum og Veirum.]

"Fra Viborg amt", 1944, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
Kr. Pedersen: Indberetning fra nogle Herreder og Sogne i Viborg Amt 1743. [side 11-12 om Ørum, Vejrum og Viskum]

H. Ballund Jensen: Halvtreds Udflugter i Viborgs Omegn. Udg. af Turistforeningen f. Viborg og Omegn. 1946. [På tur nr. 28 er der stop i Vejrum, hvor bl.a. kirkegården beses]

Kirke og Sogn i fortid og nutid, Viborg Stift 2. bind, A.C.Normanns Forlag, 1952.
[side 825-832, Ørum-Viskum-Vejrum, af P.A.Brusch, sognepræst.]

Jysk Fodbold i Fortid og Nutid, Red. Aksel Alstrup. Østergaards Forlag, Odense 1953. Bind 2, (omtale af klubber tilsluttet JBU, deres historie og sportslige resultater, enkeltpersoner nævnt). [Side 1227, Vejrumbro Idrætsforening, - med billede Seniorholdet 1952]

Fra Viborg Amt 1956. Troels Dahlerup: "Sogn og Pastorat, - Bidrag til Viborg Stifts Historie i Senmiddelalderen". [Side 27 nævnes Ørum-Viskum-Vejrum].

August F. Schmidt: Danmarks Byremser. Einar Munksgaards Forlag, 1957. Danmarks Folkeminder nr. 67. [side 32-33 er Vejrum nævnt flere gange].

Skiftet efter Rigsråd Eske Brock 1626. Udvalget for udgivelse af kilder til landbefolkningens historie. 1965. [på side 61 læses: "Halffparten aff denn scouff wed Weirum brue i Meilsom heritt 35 suins oldenn."]

Det dages... Frembrud af Trosliv på Viborg Østeregn omkring Århundredskiftet. Samlet og genfortalt af Anker Vestergaard, provst emeritus, Overlund, Viborg. Viborg Stifts Folkeblads bogtrykkeri. 1967. [Side 23-33 handler om Ørum-Viskum-Vejrum sogne]

Kristian Vestergaard: Vandmøller i Viborg amt, Arena, 1975. [Generelt om vandmøller og side 105 specielt om Bromølle]

B.Sundahl, O.Linå Jørgensen: Mariagerbanen 50 år. 1927 - 1977. Udg. af Dansk Jernbane-Klub, Midtjysk Afdeling 1977. (40 sider, mange fotografier - lidt tekst).
[Billeder fra Vejrumbro side 12 og 33].

"Som jeg husker tiden", lærere fortæller. Skolehistorisk samling, Viborg amtskommune, 1984. Side 115-118, B. Holm, Vejrum.

”Vejrumbro Forsamlingshus 100 år – 1885-1985”, træk fra husets historie hentet fra forhandlingsprotokollen. Udgivet af Vejrumbro Forsamlingshus, 1985. [redigeret af skoleinspektør Søren Nielsen]. A5, upagineret [32 sider], illustreret.

De gamle Telefoncentraler i Østjydske Distrikt. Af Paul H. Sørensen. Jydsk Telefon. 1986. [Med en kort beskrivelse af centralernes historie: oprettelse, bestyrere, antal abonnenter m.v. - Side 48 omtale af Vejrumbro Central.].

”Mit Livs Eventyr” af Peter Chr. Jensen, Vammen. 1991. Egen udgivelse, 192 sider, A4, m. nogle fotografier. [Mejeristen fra Vammen fortæller sit livs historie, herunder ting fra barndom i Nr. Vinge, Nr. Vinge skole, plads i Vinge Mølle og i Vejrum. Senere mejerist i Vammen og kontorist hos Vagn Fynbo.]

Erik Oksbjerg: Skovhuse i Mammen. Lokalhistorisk Arkiv, Bjerringbro. 1990. [beskriver bl.a. de forandringer, der har været i Mammens nordlige sognegrænse mod Vejrum sogn (sognestrid 1548-98)]

Johannes Mogensen: Sejle ned ad Nørreåen. Udg. af Lokalhistorisk forening for Bjerringbro kommune m.fl. 1992, 52 sider, ill.[med et afsnit om Vejrumbro, Viskum hovedgård og kirke, Thorsager, Ø bakker og Øby].

Mads Lidegaard: Danske sten fra sagn og tro. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1994. [Side 199, nr. 1755/1754, oprindelig ved Bro Mølle, - nu mindesten i skov ved Viskum ]

Jubilæumsskrift. "Medspilleren", Jubilæumsnummer 25 år. Udsendt af Vejrum Boldklub, november 1995.

Danske præsters indberetninger til Oldsagskommissionen af 1807, Nord- og Østjylland. Wormianum, 1996. [Side 239-240, Sognefoged-indberetninger ang. "jynovn" på Vejrum Hede] [Side 244-245, indberetning fra sognepræsten for Ørum, Viskum og Vejrum sogne].

Helmuth Spanggård: Viborg by og egn, Før & Nu V. Lions Club Viborg, 2000. [Side 84-87 artikel om Vejrumbro m med 2 fotografier]

"Brudstykker af en landsbyskoles historie" af Søren Nielsen. [2000]. 32 blade, A5, fotokopieret og klammehæftet, med illustrationer. Om Vejrum skole, udarbejdet af skoleinspektør Søren Nielsen ved skolens nedlæggelse forsommeren år 2000.

Tjele på langs 2002. Egnshistorie og Folkeliv. Side 7-18. Brudstykker af et jysk bosteds historie. Af Søren Nielsen.

Anita Houvenaeghel: Forunderlige Rum, Kirkeudsmykninger. 2005. På side 47-55 gennemgås restaureringen af Vejrum Kirkes udsmykningen, der sluttede i 2003 med indvielse af Anita Houvenaeghel nye alterbillede ’Lysets Engel’. Bogen har også bidrag af sognepræsten Ulla Horsholt. Flere farvebilleder.

Tjele på langs 2006. Egnshistorie og folkeliv. Side 144-152. Hittebarn og frihedskæmper, af Henning Simonsen.

Tjele på langs 2008. Egnshistorie og Folkeliv. Side 9-19. Bro Mølle fra Arildstid til 1812. Af Arne Bech Sørensen.

VISKUM SOGN
Saml. til jydsk Historie og Topografi, 3. række, II bind.
S.Nygaard: Biskop Søren Lintrups visitatsbog, 1721-1724. [side 124-126, Ørum, Vejrum og Viskum]

Beskrivelse af Nørre Aa Dalens Moser og Enge, udg. af Det Danske Hedeselskab 1910. {46,4}. Med stort oversigtskort samt tekstfigurer. [rummer en indgående beskrivelse af vegetation og jordbundsforhold samt anvisninger for en fremtidig dyrkningsmæssig- og industriel-udnyttelse].

Viborg Egnens Mergellag, af V.Milthers og Th.Claudi West. Kjøbenhavn 1913.
[Side 48-49: om mergellag ved St.Thorsager og Faardal]

Maleren Martinus Rørbyes Rejsedagbog 1830 ved Georg Nygaard. Udgivet af Kunstforeningen i København 1930. [Side 24. om et besøg på hovedgården Viskum den 7. juni 1830]

Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie. 1927. Hans Kjær: To Votivfund fra yngre Bronzealder, fra Fyn og Jylland. [Fund i Faardal omtalt side 242-276].

Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie. 1942. Roar Skovmand: De danske Skattefund fra Vikingetid og til den ældste Middelalder indtil omkring 1150. [Fund i Ø mose omtalt side 61-65].

"Fra Viborg amt", 1943, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
F.Elle Jensen: Visitatsoptegnelser af biskop Otto Laub, [side 134-135, Ørum, Viskum og Veirum.]

"Fra Viborg amt", 1944, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
Kr. Pedersen: Indberetning fra nogle Herreder og Sogne i Viborg Amt 1743. [side 11-12 om Ørum, Vejrum og Viskum]

Danske Slotte og Herregaarde. 4. bind. København 1945. Side 127-131. Ill.

H. Ballund Jensen: Halvtreds Udflugter i Viborgs Omegn. Udg. af Turistforeningen f. Viborg og Omegn. 1946. [På tur nr. 28 gøres der holdt ved: Viskum Vesterskov med kongemindet, Viskumgård og kirken, senere et besøg i Ø bakker]

Kirke og Sogn i fortid og nutid, Viborg Stift 2. bind, A.C.Normanns Forlag, 1952.
[side 825-832, Ørum-Viskum-Vejrum, af P.A.Brusch, sognepræst.]

Fra Viborg Amt 1956. Troels Dahlerup: "Sogn og Pastorat, - Bidrag til Viborg Stifts Historie i Senmiddelalderen". [Side 27 nævnes Ørum-Viskum-Vejrum].

August F. Schmidt: Danmarks Byremser. Einar Munksgaards Forlag, 1957. Danmarks Folkeminder nr. 67. [side 32-33 er Viskum m.fl. nævnt].

Fra Viborg Amt 1965. Ejnar Poulsen: "Himmestrup". [Flere steder i artiklen er der omtale af forhold i Viskum (Dunkø og Torsager) og ejere til hovedgården Viskum]

Johannes Brøndsted: Danmarks Oldtid. Gyldendal 1966. Bind 2. [side 203, smykke-offer fundet i mose]

Johannes Brøndsted: Danmarks Oldtid. Gyldendal 1966. Bind . [Faardal-fundet udførligt beskrevet med forsøg på tolkning, side 203, 207, 208, 223, 225-26, 271, 273, 278 + 300, 301]

Marianne Bro-Jørgensen: Billeder af Viborg amts forhistorie, Historisk samfund for Viborg amt, 1966.[Dyre- og kvindefigur fundet i Fårdal, side 100-101].

Det dages... Frembrud af Trosliv på Viborg Østeregn omkring Århundredskiftet. Samlet og genfortalt af Anker Vestergaard, provst emeritus, Overlund, Viborg. Viborg Stifts Folkeblads bogtrykkeri. 1967. [Side 23-33 handler om Ørum-Viskum-Vejrum sogne]

P.V. Glob: Helleristninger i Danmark, Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter, bind VII, 1969. [Fårdal-fundet omtales side 189, 191, 193,194, 195, 196 og 197. Forsøg på tolkning af fundets figurer på side 191, afbildning af denne side 194]

Kristian Vestergaard: Vandmøller i Viborg amt, Arena, 1975. [Generelt om vandmøller og side 105 specielt om Viskum mølle]

Landet omkring Viborg. Turistårbogen 1977. 1977. Udg. Samvirkende Danske Turistforeninger. [I afsnittet Ture syd og øst for Viborg er side 85-86 Viskum med omegn omtalt]

Fredninger i Viborg Amt. Viborg Amtskommune. Teknisk Forvaltning, Fredningskontoret. 1981. [et hefte på 29 sider. På side 24 er der beskrivelse af fredningen af Ø Bakker.]

Gorm Benzon: Sagnenes Danmark. Bind 2. Himmerland, Ommersyssel, Djursland og dele af Midtjylland. Aarsleff & Friis 1984. [side 217-218, Viskum. Mennesker og dyr spøger].

De gamle Telefoncentraler i Østjydske Distrikt. Af Paul H. Sørensen. Jydsk Telefon. 1986. [Med en kort beskrivelse af centralernes historie: oprettelse, bestyrere, antal abonnenter m.v. - Side 52 omtale af Øby Central.].

Knud Dahl: Fredede områder og statsskove. Jylland. Danmarks Naturfrednings¬forenings Forlag, 1987. [ side 100, Nr. 131, "Ø Bakker"]

Fredninger i Viborg amt. Viborg amtskommune, Teknisk forvaltning, Frednings¬kontoret 1981. [ side 24-25, Nr. 22. "Ø Bakker", m. kort der viser beliggenheden].

Johannes Mogensen: Sejle ned ad Nørreåen. Udg. af Lokalhistorisk forening for Bjerringbro kommune m.fl. 1992, 52 sider, ill.[med et afsnit om Vejrumbro, Viskum hovedgård og kirke, Thorsager, Ø bakker og Øby].

Børge Engmarksgaard: Viskum sogn og kirke. Udgivet af forfatteren 1992. 96 sider, mange fotos.

Beretning fra Lokalhistorisk Forening i Tjele Kommune, udsendt vinteren 1994. [Side 7-9 "Viskum Kirke" af B. Engmarksgaard, Ørum]

Mads Lidegaard: Danske sten fra sagn og tro. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1994. [Side 199, nr. 1755/1754, oprindelig ved Bro Mølle, - nu mindesten i skov ved Viskum ]

Danske præsters indberetninger til Oldsagskommissionen af 1807, Nord- og Østjylland. Wormianum, 1996. [Side 244-245, indberetning fra sognepræsten for Ørum, Viskum og Vejrum sogne].

Fra Viborg Amt 1996. "Optegnelser på en udflugt til Jylland i sommeren 1828", rejseberetning af Christian Molbech. [Fra et besøg i Hjermind Præstegård nævner Molbech i beskrivelse af hr. Bjerregaards skovplantninger, side 115f., plantningen ved Viskum herregård]

Fra Viborg Amt 1997. "Optegnelser på en udflugt til Jylland i sommeren 1829", rejseberetning af Christian Molbech. [Side 142-147 omtales besøg på herregårdene Viskum og Tjele]

Fra Viborg Amt 1997. Paul G. Ørberg: "Mecanius Søren Vistoft og hans slægt". [Om hans virke i Viskum sogn, side 46-49 + 50]

Helmuth Spanggård: Viborg by og egn FØR & NU II. Lions Club Viborg.1997. [Side 74-77, Kongemindet i Viskum; m. 2 fotografier. Trykt i "Viborg Nyt" den 10/7 1996].

Tjele på langs 1997. Egnshistorie og folkeliv. Side 59-61. Viskum Skovhus. Af Elle Nielsen.

Tjele på langs 2000. Egnshistorie og folkeliv. Side 75-78. Genforeningsstenen ved Ø gl. skole. Af Knud Erik Riisager.

Tjele på langs 2000. Egnshistorie og folkeliv. Side 79-95. Vindmøller langs Randers-Viborg Landevej. Af Lise Andersen. [Omhandler 4 vindmøller, nemlig: Årup Møller, Hulbæk Mølle, Ørum Vindmølle og Foulum Mølle]

Turistårbogen 2005. Udgivet af Turistforeningen for Viborg og omegn. Side 45-52. ”Blomsterværkstedet er en kilde til læring og nydelse” [om Blomsterværkstedet i Over Viskum]

Helmuth Spanggård: Viborg by og egn FØR & NU X. Lions Club Viborg.2005. [Side 135-138, Ø bakker; m. 1 kort og 2 fotografier. Trykt i "Viborg Nyt" den 7/5 2003].

Tjele på langs 2008. Egnshistorie og Folkeliv. Side 127-136. Viskum Hovedgaard. Af Børge Engmarksgaard.


VORNING SOGN
Bidrag til Lensmanden paa Dronningborg, Rigsraad Eske Brocks, Levnedsbeskrivelse; med hans egenhændige Dagbøger for 1608 og 1612. Ved Vedel Simonsen. Odense 1842. [Side 69-70 læses:]
D. 1. November [1608] drog jeg til Drotingborg -
D. 2. - drog jeg til Vingegardt (S.Lyng H., som tilhørte Envold Kruse og Ane Vind.)
D. 3. - jaget i Hvidinglundt (Vorning S., S. Lyng H.), 1 Reff, 1 Radyr, 1 Hare. +-
S. D. kom Chresten Munck (see den 5te Jan) och Anne Skram (hans Frue) hidt.
D. 4. - drog jeg til Drotningborg.

Kirkehistoriske Samlinger. 2. række - 5. bind. 1869-71. A. Heise: Viborg Stift paa Reformationstiden. [præsten Mads Mortensen Hegelund omtalt side 556 og 721ff. Sag med annekspræstegårdene. omtalt side 722ff. + side 767ff]

J.B. Løffler: Danske Gravstene fra Middelalderen. København 1889. [side 13m omtale af middelalderlig gravsten på Vorning kirkegård. Gravstenen er afbildet på tavle VII, nr. 35]

Saml. til jydsk Historie og Topografi, 3. række, II bind.
S.Nygaard: Biskop Søren Lintrups visitatsbog, 1721-1724. [side 126-127+130, Vorning, Kvorning og Hammershøj]

Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie. 3. række, 7. bind. 1917. [Side 256 og 259 omtales ravfund i jættestue på Skovager i artiklen: "Studier öfver Gånggriftkulturen i Danmark" af C.A. Nordman.]

Saml. til Jydsk Historie og Topografi, 4. række. 6 bind. 1928-30.
"En Kirketyvs Bedrifter". Ved Kaptajn V. Hostrup-Schultz.
[Side 338 berettes om tyveri i Vorning Kirke].

Viborg Egnens Mergellag, af V.Milthers og Th.Claudi West. Kjøbenhavn 1913.
[Side 37-38: om brunkulslag ved Skottrup og Vingegaard. Side 50-52: om mergellag ved Skottrup. Side 66-67: om mergellejet i Skottrup]

Personalhistorisk Tidsskrift. 7. række - 2. bind. 1917. Side 187-227. "Den hemmelige barnefødsel på Klavsholm 1734" af K. Carøe. [En historisk gennemgang af begivenheden, der ligger til grund for Blichers novelle "Nøddåben", med udførlige noter]

Sagn og Tro knyttet til Stene i Viborg Amt, af August F. Schmidt. Skivebogen, 16. bind, 1924. Side 49-73. [på side 62 er omtalt: "(nr.) 30. Tærnestenene, (Vorning Sogn, Sønderlyng H.)].

Jul i Randers, 1931. Side 30-31, "Nød-Daaben i Vorning Præstegaard". Af Fuldmægtig Paul Gleerup. [handler mest om det på Clausholm i dølgsmål fødte barn, hvis forældre var: frøken Charlotte Amalie v. Offenberg og hoflæge Johan Samuel Neander. Barnet og forældrenes skæbne beskrives.].

August F. Schmidt: Danmarks Kæmpesten i folkeoverleveringen, Det Schønbergske Forlag, 1932. Danmarks Folkeminder Nr. 39. [side 266, Ternestenen - side 423, Sten ved vejen fra Vorning Vasehus til Vorning]

"Fra Randers Amt", 1933. Årbog udgivet af Randers Amts Historiske Samfund.
P. Bugge Vegger: Provst Mogens i Kousted. Side 143-146. [omhandler præsten Peder Marquard i Vorning-Kvorning-Hammershøj og mest dennes søn Mogens Marquard, præst i Kousted]

"Fra Viborg amt", 1943, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
F.Elle Jensen: Visitatsoptegnelser af biskop Otto Laub, [side 132-134, Vorning, Quorning og Hammershøj.]

H. Ballund Jensen: Halvtreds Udflugter i Viborgs Omegn. Udg. af Turistforeningen f. Viborg og Omegn. 1946. [På tur nr. 49 gøres stop i Vorning: kirken, Vorning Baunehøj]

Vort sogns historie i 100 aar. Bind 8. (Udgivet i 1950’erne?)
[Side 529-539, Vorning sogn, Kvorning sogn og Hammershøj sogn: Generelt om sognene og derefter beskrivelse, m. billede, af 28 ejendomme og med personalhistoriske oplysninger om ejeren.]

Kirke og Sogn i fortid og nutid, Viborg Stift 2. bind, A.C.Normanns Forlag, 1952.
[side 819-824, Vorning-Kvorning-Hammershøj af A.Fiil Pedersen,Vorning.]

Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1953. Artiklen: Romerske Glaskar i Danmark af Hans Norling-Christensen. [side 88 og 89 er henholdsvis billede og omtale af glasbæger fra Vorning]

"Fra Viborg amt", 1954, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
A.C.Fiil Pedersen: Tre vandmøller. side 123-137, ill. og kort.

Fra Viborg Amt 1956. Troels Dahlerup: "Sogn og Pastorat, - Bidrag til Viborg Stifts Historie i Senmiddelalderen". [Side 27 nævnes Vorning-Kvorning-Hammershøj. Side 25 Hvidding].

August F. Schmidt: Danmarks Byremser. Einar Munksgaards Forlag, 1957. Danmarks Folkeminder nr. 67. [side 32-33 er Vorning nævnt flere gange].

"Fra Viborg amt" 1959, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
Erik Hvidtfeldt: Præsteindberetninger fra Viborg stift 1771. [side 86-88, Vorning, Kvorning og Hammershøj Sogne]

Steen Steensen Blicher: Samlede Noveller og Skitser. Rosenkilde og Bagger, København 1964. [1. bind side 74-78 novellen "Nøddåben" - side 425 "Noget mere om Nøddåben" og endelig side 307-312 en episode fra "Eneboeren på Bolbjerg"]

Johannes Brøndsted: Danmarks Oldtid. Gyldendal 1966. Bind 3. [side 203 nævnt fund af glasskål i Vorning]

Marianne Bro-Jørgensen: Billeder af Viborg amts forhistorie, Historisk samfund for Viborg amt, 1966. [Økseformede ravperler fra jættestue ved Skovager, side 40-41 - Glasbæger fra Blikshøj, side 130-131].

VORNING SOGN. En historisk og topografisk beskrivelse af Anders Fill, lærer i Vorning. Udgivet af Vorning og Omegns Sparekasse, 1971

Kristian Vestergaard: Vandmøller i Viborg amt, Arena, 1975. [Generelt om vandmøller og side 106 specielt om Vinge mølle og side 107 om Vorning mølle]

Siegfred Svane: 100 danske Helligkilder og deres historie i korte træk, Lademann, 1979. [Generelt om helligkilder og side 66-67 om Helligkilden i Vorning.]

Henrik Denman: Steen Steensen Blichers sagnoptegnelser, "Fra Randers amt", 1984.
Side 43-61. [side 51, (nr.) 8. Helligkilde og side 52-54, (nr.) 12. Habors doss, m. billede].

Beretning fra Tjele Lokalhistoriske Arkiv 1984. [Side 10-15 "Hvidding Skole - en af de gamle skoler i Tjele kommune"]

Knud Dahl: Fredede områder og statsskove. Jylland. Danmarks Naturfrednings¬forenings Forlag, 1987. [ side 97, Nr. 122, "Vinge Mølledam" og side 98, Nr. 123, "Hvidding Krat"]

”Mit Livs Eventyr” af Peter Chr. Jensen, Vammen. 1991. Egen udgivelse, 192 sider, A4, m. nogle fotografier. [Mejeristen fra Vammen fortæller sit livs historie, herunder ting fra barndom i Nr. Vinge, Nr. Vinge skole, plads i Vinge Mølle og i Vejrum. Senere mejerist i Vammen og kontorist hos Vagn Fynbo.]

MIV 16, 1991. Side 17-28.
”Ved rigtig Landmaaling optaget”, Videnskabernes Selskabs kortlægninger i Viborg Amt 1781-1793. Af Bjørn Westerbeek Dahl. [på et kort side 20 og i tekst side 21 er Vorning Bavnehøjs rolle i opmålingen dokumenteret.]

Mads Lidegaard: Danske sten fra sagn og tro. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1994. [Side 199-200, nr. 1756-1 "Ternestenen", 1756-2 "ukendt" og nr. 1756-3 "genforeningssten på Blikshøj"]

Jørgen Boje. Uld, Huder og Skind. Særtryk af ”Fra det gamle Kristrup III”. 64 sider, illustreret. En familie historie.

Danske præsters indberetninger til Oldsagskommissionen af 1807, Nord- og Østjylland. Wormianum, 1996. [Side 240-244, indberetning fra sognepræsten for Vorning, Kvorning og Hammershøj sogne].

Tjele på langs 1998. Egnshistorie og folkeliv. Side 55-57. Genforeningssten på Blikshøj og i Ørum. Af Knud Erik Riisager.

Årsskrift for Purhus Lokalarkiv 2001. [I en artikel: ”Erindringer fra Læsten” fortæller Edith Mikkelsen om bl.a. Flarups orkester i Vorning, s.27, m. billede af orkesteret, s.35]

”Tjele på tværs”, medlemsblad for Lokalhistorisk Forening, maj 2002. ”En navngiven vej i Hvidding Krat”, af Jørgen Boje, Hvidding.

”Tjele på tværs”, medlemsblad for Lokalhistorisk Forening, november 2004. ”Historien om dansepladsen ved Hvidding Krat”, af Jørgen Boje, Hvidding.

”Rummeteren”, nr. 5, oktober 2004. [”På strejftogt gennem Hvidding Krat”, af skovtaksator Børge H. Larsen. S. 4-6]
”Rummeteren”, nr. 1, februar 2005. [”Ud at finde de historiske steder i den dejlige maj-aften”, af skovtaksator Børge H. Larsen. S.4-5]

”Tjele på tværs”, medlemsblad for Lokalhistorisk Forening, maj 2002. ”Nu om Hvidding Krat”, af Jørgen Boje.

Tjele på langs 2006. Egnshistorie og folkeliv. Side 134-143. Vorning Helligkilde – et levn fra gamle dage, af Knud Erik Riisager.

Tjele på langs 2008. Egnshistorie og Folkeliv. Side 77-108. En købmandsforretning i Vorning. Af Knud Erik Riisager.

Tjele på langs 2008. Egnshistorie og Folkeliv. Side 137-144 Vorning-præstens anneksgårde. Af Knud Erik Riisager.


ØRUM SOGN
Kirkehistoriske Samlinger. 2. række - 5. bind. 1869-71. A. Heise: Viborg Stift paa Reformationstiden. [præsten Jens Hansen omtalt side 733f.]

Saml. til jydsk Historie og Topografi, 3. række, II bind.
S.Nygaard: Biskop Søren Lintrups visitatsbog, 1721-1724. [side 124-126, Ørum, Vejrum og Viskum]

Saml. til jydsk Historie og Topografi, 3. række, VI bind. 1908-10. Laurits Engelstofts Rejeiagttagelser i Jylland i Aaret 1805. [side 56-57 omhandler Viborg og rejsen derfra til Randers. "De to første Mile indtil Ørum ere en absolut Ørk, bare Hede, ......"]

Beskrivelse af Nørre Aa Dalens Moser og Enge, udg. af Det Danske Hedeselskab 1910. {46,4}. Med stort oversigtskort samt tekstfigurer. [rummer en indgående beskrivelse af vegetation og jordbundsforhold samt anvisninger for en fremtidig dyrkningsmæssig- og industriel-udnyttelse].

SKIVEBOGEN, 9. bind. 1917. Side 147-150, Jeppe Aakjær: ”En Præst, som stikker med Kniv”. [En Landstingssag fra 1616 om en mand fra Mollerup, der blev dræbt af præsten fra Højslev].

Hugo Matthiessen: Viborg-Veje. Studier og Vandringer. Gyldendalske Boghandel 1933. - Med udførlige kildehenvisninger. [I afsnittet "Storveje mod Øst" er der på siderne 65-76 omtale af lokaliteter på strækningen Taphede, Ørum, Kvorning Hammershøj og Læsten]

Niels Meyn og H. Loft: Danske Møller, Erhvervsforlaget, København, 1934. [Side 600 Velds Mølle, m. billeder]

Personalhistorisk Tidsskrift. 11. række, 3. bind. 1942.
"Slægten Bering paa Viborg-egnen i Tiden indtil Begyndelsen af det 18. Aarhundrede" af Chr. Bokkenheuser. [side 47 er nævnt af datter af Vitus Brun i Mollerup, Maren Vitusdatter, der bliver gift med rådmand og borgmester i Viborg, Peder Pedersen Bierring]

"Fra Viborg amt", 1943, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
F.Elle Jensen: Visitatsoptegnelser af biskop Otto Laub, [side 134-135, Ørum, Viskum og Veirum.]

"Fra Viborg amt", 1944, årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg amt.
Kr. Pedersen: Indberetning fra nogle Herreder og Sogne i Viborg Amt 1743. [side 11-12 om Ørum, Vejrum og Viskum]

H. Ballund Jensen: Halvtreds Udflugter i Viborgs Omegn. Udg. af Turistforeningen f. Viborg og Omegn. 1946. [På tur nr. 49 gøres stop ved Ørum kirke]

Vort sogns historie i 100 aar. Bind 8. (Udgivet i 1950’erne?)
[Side 236-240, Ørum sogn: Generelt om sognet og derefter beskrivelse, m. billede, af 19 ejendomme og med personalhistoriske oplysninger om ejeren.]

Kirke og Sogn i fortid og nutid, Viborg Stift 2. bind, A.C.Normanns Forlag, 1952.
[side 825-832, Ørum-Viskum-Vejrum, af P.A.Brusch, sognepræst.]

Jysk Fodbold i Fortid og Nutid, Red. Aksel Alstrup. Østergaards Forlag, Odense 1953. Bind 2, (omtale af klubber tilsluttet JBU, deres historie og sportslige resultater, enkeltpersoner nævnt). [Side 860-861, Ørum Gymnastikforening, - med billede af W.B. Hansen og foreningens drengehold 1950 og A-holdet 1949-50]

Fra Viborg Amt 1956. Troels Dahlerup: "Sogn og Pastorat, - Bidrag til Viborg Stifts Historie i Senmiddelalderen". [Side 27 nævnes Ørum-Viskum-Vejrum].

August F. Schmidt: Danmarks Byremser. Einar Munksgaards Forlag, 1957. Danmarks Folkeminder nr. 67. [side 32-33 er Ørum m.fl. nævnt].

Romansk Stenhuggerkunst i Viborg Amts Kirker. Tekst: Harald Ditzel. Historisk Samfund for Viborg Amt. 1963. [Side 13 og 15 er Ørum nævnt i teksten. Samt billedplancher nr. 23-24].

Johannes Brøndsted: Danmarks Oldtid. Gyldendal 1966. Bind 3. [side 30f + 388, urnebrandgrube m. sølvbæger og bronzekar fundet i Mollerup. Side 347 + 441, nævnt fund af angelsaksiske stigbøjler fundet i Velds.]

Marianne Bro-Jørgensen: Billeder af Viborg amts forhistorie, Historisk samfund for Viborg amt, 1966. [Sølvbægre og bronzekop fra gravhøj i Mollerup, side 106-107].

Det dages... Frembrud af Trosliv på Viborg Østeregn omkring Århundredskiftet. Samlet og genfortalt af Anker Vestergaard, provst emeritus, Overlund, Viborg. Viborg Stifts Folkeblads bogtrykkeri. 1967. [Side 23-33 handler om Ørum-Viskum-Vejrum sogne]

MIV 1, 1971. Side 18-23
”Myter og syner” af Carl Gydesen og Erik Levin Nielsen. Fårdalfigurgruppen – opstilling og tydning

Kristian Vestergaard: Vandmøller i Viborg amt, Arena, 1975. [Generelt om vandmøller og side 104 specielt om Welds mølle]

B.Sundahl, O.Linå Jørgensen: Mariagerbanen 50 år. 1927 - 1977. Udg. af Dansk Jernbane-Klub, Midtjysk Afdeling 1977. (40 sider, mange fotografier - lidt tekst).
[Billeder fra Ørum side 11 og 17 og fra Mollerup side 11].

Ørum Andelsmejeri, 65 [år], 11. juni 1918 - 1983. (skrift til jubilæum 1983 m. sange og mejeriets historie, 12 sider, A5, ]

De gamle Telefoncentraler i Østjydske Distrikt. Af Paul H. Sørensen. Jydsk Telefon. 1986. [Med en kort beskrivelse af centralernes historie: oprettelse, bestyrere, antal abonnenter m.v. - Side 53-54 omtale med billede af Ørum Central.].

Danske præsters indberetninger til Oldsagskommissionen af 1807, Nord- og Østjylland. Wormianum, 1996. [Side 244-245, indberetning fra sognepræsten for Ørum, Viskum og Vejrum sogne].

Tjele på langs 1997. Egnshistorie og folkeliv. Side 63-69. Andelsbevægelsen og Ørum Mejeri. Af Ejgil Bunk.

Tjele på langs 1998. Egnshistorie og folkeliv. Side 8-15. Arkæologiske fund fra udgravningerne syd for Ørum. Af Inge Kjær Kristensen.

Tjele på langs 1998. Egnshistorie og folkeliv. Side 55-57. Genforeningssten på Blikshøj og i Ørum. Af Knud Erik Riisager.

Livet i Ørum gennem 100 år. Af Willy B. Hansen. Trykt maj 1999 hos Hagsholm Offset.
48 sider. Illustreret. [Et væld af småstykker om steder, begivenheder og personer i Ørum] [Uddeles gratis af forfatteren til interesserede].

Ørum kirkes historie. Af Børge Engmarksgaard. 1999. 24 sider, illustreret - hæftet. Trykt hos Borngrafisk, Viborg. [til salg hos handlende og pengeinstitutter i Ørum, 30 kr.]

Tjele på langs 2000. Egnshistorie og Folkeliv. side 29-31. En Soldaterhistorie. Af Niels H. Dalsgaard. [ Om to soldaterkammerater (1918) fra Ørum: Niels Pind og Jens Dalsgaard]

Tjele på langs 2000. Egnshistorie og folkeliv. Side 79-95. Vindmøller langs Randers-Viborg Landevej. Af Lise Andersen. [Omhandler 4 vindmøller, nemlig: Årup Møller, Hulbæk Mølle, Ørum Vindmølle og Foulum Mølle]

Tjele på langs 2002. Egnshistorie og Folkeliv. Side 7-18. Brandhøjgård i Hulbæk. Af Henning Simonsen.

100 år Ørum Vandværk I/S, 1903 – 2003. Af Willy B. Hansen. Trykt januar 2003 hos Hagsholm. 20 sider illustreret.
Uddelt gratis af forfatteren.

Ørum forsamlingshus – Mollerup forsamlingshus – Ørum missionshus. Af Børge Engmarksgaard, 2004.
150 sider, Illustreret. [De tre bygningers historie, med et rigt navnestof] .

Tjele på langs 2008. Egnshistorie og Folkeliv. Side 21-29. Skibssætning fra ældre bronzealder? – en bemærkelsesværdig udgravning i Ørum. Af Martin Mikkelsen.

Tjele på langs 2008. Egnshistorie og Folkeliv. Side 109-115. En redningsaktion ved Ørum sø. Af Svend Haakon Jensen