Retningslinjer for sognerepræsentanter

“Sognerepræsentationen”
Tjeleegnens Lokalhistoriske Arkiv har tilknyttet en sognerepræsentant fra hvert enkelt sogn i det tidligere Tjele Kommune. Repræsentanterne udpeges af Arkivudvalget (se dette) i samarbejde md Arkivets daglige leder. Hensigten med at udpege sognerepræsentanter er at styrke indsamlingen af arkivmateriale og lokalområdets historier.

Sognerepræsentanten er den, som sognets folk kan henvende sig til med arkivalier (se pkt. “Eksempler på Arkivmateriale”) eller som selv aktiv opsøger arkivalier og/eller viden om lokale begivenheder, personer eller steder.

Den enkelte sognerepræsentant udveksler informationer, erfaringer og viden med de øvrige sognerepræsentanter og deltager i fælles møder under arkivet med henblik på løbende formidling, koordinering og opdatering af arbejdet i de enkelte sogne.

Sognerepræsentanten understøtter gennem sit virke Arkivets formål, som er:

  • – at indsamle, registrere og bevare/opbevare arkivalier, billed og lydoptagelser, billeder og fotos, trykt materiale og anden form for data (uanset medium) omhandlende steder, personer og begivenheder i fortid og nutid samt foreninger, håndværk, virksomheder og institutioner.
  • – at stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter de til enhver tid gældende regler for tilgængelighed samt gennem målrettede aktiviteter at fremme kendskabet til og interessen for lokalhistorien.
  • – at formidle viden om begivenheder, steder og personer i lokalområdet gennem den trykte presse samt via sociale medier herunder arkivets web site og facebook.


Eksempler på Arkivmateriale:

Foreningsvedtægter, -protokoller, -beretninger og -regnskaber Skøder, testamenter, skudsmålsbøger, attester mv.
Billeder, herunder gamle fotografier fra eksempelvis skoleliv, arbejdsliv, fritidsaktiviteter og begivenheder samt landskabs- og bygningsbilleder (blandt andet beboelser, gårde, frysehuse, transformatorer og mindesmærker samt naturområder).

Det er særlig vigtigt at fotografere bygninger, der står foran nedrivning. (Arkivet modtager ugentlige lister over bl.a. nedrivningstruede bygninger i hele Viborg kommune).