Vedtægter for Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening

NAVN og FORMÅL

§ 1
Stk. 1 Foreningens navn er ”Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening”.
Stk. 2 Foreningens hjemsted er Ørum.
§ 2
Stk. 1 Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og forståelsen for Tjeleegnens historie og Kultur, herunder at etablere samarbejde med Tjele lokalhistoriske arkiv, bibliotekerne og Lokalhistoriske arbejdsgrupper.
 Ved Tjeleegnen forstås sognene Rødding, Løvel, Pederstrup, Vammen, Lindum, Bigum, Tjele, Nr. Vinge, Vorning, Kvorning, Hammershøj, Ørum, Viskum og Vejrum. 

MEDLEMSKAB

§ 3
Stk. 1 Som medlemmer kan optages alle enkeltpersoner, der er fyldt 18 år og som har interesse for/ønsker at støtte det lokalhistoriske arbejde på tjeleegnen. Foreninger, institutioner og virksomheder kan optages med rettigheder svarende til èt medlemskab.
Stk. 2 Kontingentet fastlægges på den årlige generalforsamling.
Stk. 3 Hvis et medlem ikke har betalt kontingent i 2 år, slettes vedkommende af medlemslisten.

BESTYRELSE

§ 4
Stk. 1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.
Stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær, kasserer og repræsentant i arkivudvalget for Tjele lokalhistoriske arkiv.
Stk. 3 Bestyrelse fastsætter selv sin forretningsorden. Der føres protokol over møderne. Protokollen opbevares hos formanden.
Stk. 4 På de årlige generalforsamlinger vælges bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen.
Stk. 5 Første år efter den stiftende generalforsamling afgår 3 bestyrelsesmedlemmer efter lodtrækning.
 derefter afgår 4 henholdsvis 3 bestyrelsesmedlemmer hvert år.
Stk. 6 Genvalg kan finde sted.

REGNSKAB og REVISION

§5
Stk. 1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2 Før generalforsamlingen revideres regnskabet af de valgte revisorer og forelægges bestyrelsen.
Stk. 3 I økonomiske spørgsmål tegnes foreningen af formand eller næstformand og kasserer i fællesskab.
Stk. 4 Udover de årlige kontingenter, kan der endvidere modtages og tilvejebringes bidrag fra anden side.

 GENERALFORSAMLING

§6
Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Stk. 2 Generalforsamlingsbeslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Stemmeafgivning kan kun ske ved personligt fremmøde.
             Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Stk. 3 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal.
Stk. 4 Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab
  4. Fremlæggelse af bestyrelsens arbejdsplan for det kommende år
  5. Indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Valg af a. bestyrelsesmedlemmer, b. 2 bestyrelsessuppleanter
  8. Valg af a. 2 revisorer, b. 1 revisorsuppleant
  9. Eventuelt

Stk. 5 Alle valg gælder for 2 år.
Stk. 6 De under dagsorden pkt. 7 og 8 nævnte valg træffes ved simpelt stemmeflertal. Hvis der er stemmelighed mellem kandidater, foretages lodtrækning mellem disse.
Stk. 7 Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved annoncering, med angivelse af dagsorden, i den lokale dagspresse eller ved          direkte henvendelse til medlemmerne.
Stk. 8 Forslag, der af foreningens medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilstilles formanden senest 7 dage før generalforsamlingen.
Stk. 9 Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsens flertal ønsker det eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter anmodning herom til bestyrelsen med motiveret dagsorden.
Stk. 10 Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 30 dage efter at der er fremsat anmodning herom.
Stk. 11 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved annoncering i den lokale dagspresse eller ved direkte henvendelse til medlemmerne og med angivelse af motiveret dagsorden.

VEDTÆGTSÆNDRINGER

§ 7
Stk. 1 Ændringer af vedtægterne kan ske med almindeligt stemmeflertal ved 2 på hinanden, med mindst 2 ugers mellemrum, følgende generalforsamlinger, hvor forslaget til vedtægtsændringer har været på dagsordenen.
Stk. 2 Forslag til vedtægtsændringer skal foreligge skriftligt for bestyrelsen.
Stk. 3 Forslag til vedtægtsændringer skal meddeles ved annoncering i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

OPLØSNING

§ 8
Stk. 1 Til foreningens opløsning kræves vedtagelse med almindeligt stemmeflertal ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2 ugers mellemrum, hvor foreningens opløsning har været på dagsordenen.
Stk. 2 I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder eventuelle materialer og arkivalier ”Tjele Lokalhistorisk Arkiv”, og dens formue og øvrige ejendele anvendes efter generalforsamlingens bestemmelse til andet lokalhistorisk arbejde.

Nærværende vedtægt erstatter tidligere vedtægt. 2006

Således vedtaget på Generalforsamling den 20. februar 2020.