VEDTÆGTER

Tjeleegnens lokalhistoriske Forening

 1. Foreningens navn er Tjeleegnens lokalhistoriske Forening.
 2. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og forståelsen for
  Tjeleegnens historie Kultur, herunder at etablere samarbejde med Tjele
  lokalhistoriske arkiv, bibliotekerne og Lokalhistoriske arbejdsgrupper.
 3. Som medlemmer kan optages alle interesserede nuværende og tidligere
  Tjeleborgere, samt andre som ønsker at støtte det lokalhistoriske arbejde.
  Foreninger, institutioner og virksomheder kan optages med rettigheder
  svarende til ét medlemskab.
 4. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær
  generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal. Der indkaldes til
  generalforsamling med to ugers varsel ved annoncering i lokale blade eller
  ved direkte henvendelse til medlemmerne.
 5. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende
  punkter:
  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Regnskab
  4. Arbejdsplan
  5. Indkomne forslag
  6. Budget og fastlæggelse af kontingent
  7. Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter, jvnf. § 8.
  8. Eventuelt
  Forslag til punkt 5 skal være formanden i hænde senest en uge før
  generalforsamlingen.
 6. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsens flertal
  ønsker det, eller når en tredjedel af foreningens medlemmer fremsætter
  skriftlige begæring herom.
  Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden en måned efter, at
  begæring herom er fremsat, og indkaldes med motivering for dens
  afholdelse.
 7. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Der
  kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
 8. Foreningens opgaver varetages af en bestyrelse på syv medlemmer. Desuden
  vælges to suppleanter og to revisorer samt en revisorsuppleant.
  Valgene gælder for to år. Første år afgår dog tre medlemmer af bestyrelsen
  samt en revisor efter lodtrækning. Genvalg kan finde sted.
 9. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen
  udpeger en repræsentant til Lokalhistorisk Arkiv. Bestyrelsen fastsætter selv
  sin forretningsorden. Der føres protokol over møderne.
 10. Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent, der godkendes på
  generalforsamlingen.
  Endvidere kan der modtages og tilvejebringes bidrag fra anden side.
  Hvis et medlem ikke har betalt kontingent i to år, slettes vedkomne af
  medlemslisten.
 11. Foreningens regnskab følger kalenderåret.
 12. Ændringer i vedtægterne samt opløsning af foreningen kan ske ved simpel
  stemmeflertal ved to på hinanden med mindst to ugers mellemrum følgende
  generalforsamlinger, hvor forslaget har været på dagsordenen.
  Ved opløsning overføres eventuel formue til andet lokalhistorisk arbejde
  efter den ekstraordinære generalforsamlings afgørelse.
  Eventuelle materialer eller arkivalier overdrages til Tjele Lokalhistoriske
  Arkiv.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling på Vammen Kro den 19.
april 1993.
Senest ændret på generalforsamling den 28. februar 2006.

Print Friendly, PDF & Email