Vedtægt for ”Lokalhistorisk Bogselskab for Tjeleegnen”

§1. Selskabets navn er: ”Lokalhistorisk Bogselskab for Tjeleegnen”.
Hjemsted: Viborg kommune.

§2. Selskabet er stiftet i 1997 som ”Lokalhistorisk Støtteforening i Tjele kommune” af ”Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening” (TLF).
Selskabet samarbejder med TLF primært om afholdelse af generalforsamling og revision af regnskab.

§3. Selskabets formål er udgivelse og salg af lokalhistoriske bøger – primært årbogen ”Tjele på langs”. Selskabet ledes af redaktionen, der forestår redaktion og salg af bøgerne.

§4. Redaktionen består af 3 – 5 personer. Heraf vælger bestyrelsen for TLF et medlem efter samråd med Redaktionen.
Redaktionen er selvsupplerende dog efter samråd med bestyrelsen for TLF.
Et medlem af redaktionen eller en udenforstående er selskabets kasserer. Bogsalget varetages af et bestyrelsesmedlem eventuelt en udenforstående.
I redaktionen træffes beslutninger ved almindelig flertal.
En enig redaktion eller en enig bestyrelse i TLF kan blokere for udpegning af et redaktionsmedlem.

§5. Redaktionen deltager i TLF’s bestyrelsesmøde forud for årets generalforsamling.
Her drøftes fælles anliggender og dagsordenen for årets generalforsamling fastlægges.
Bogselskabet aflægger beretning under punkterne:
Beretning, regnskab og valg af fælles revisorer.

§6. Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
Selskabets midler skal indestå på konti i pengeinstitut.
Midlerne kan kun anvendes til selskabets formål.
Redaktionens medlemmer modtager ikke honorar.

§7. Selskabet kan opløses såfremt der er enighed herom mellem bestyrelsen i TLF og redaktionen.
De ved opløsningen tilbageværende midler skal tilfalde TLF til gavn for det lokalhistoriske arbejde.

§8. Ved en eventuel opløsning af TLF fortsætter Bogselskabet sin virksomhed. Alle henvisninger til TLF i denne vedtægt bortfalder herefter.

§9. Nærværende vedtægt kan ændres, såfremt der er enighed herom mellem bestyrelsen for TLF og redaktionen.

(Nærværende vedtægt vedtaget  2014, erstatter alle øvrige vedtægter – senest den af 15’ juni 2006.)